Oddělení externího financování

Řeší:

  • zprostředkovává informace o dotačních programech, zajišťuje poradenství pro předkladatele projektů, tj. pro potřeby odborů Magistrátu města Ostravy, městských obvodů a organizací, které jsou založené nebo zřízené statutárním městem Ostrava a subjektům v rámci ostravské aglomerace, které předkládají projekty v rámci Integrované teritoriální investice;
  • poskytuje metodickou podporu a poradenskou činnost nositelům projektů (věcně příslušným odborům, městským obvodům a organizacím města) financovaných z externích fondů;
  • vede přehled projektů financovaných z externích zdrojů;
  • podílí se na přípravě a realizaci projektových záměrů a projektů spolufinancovaných z externích zdrojů;
  • zajišťuje administraci vybraných projektů směrem k poskytovateli dotace - zpracovává žádosti o podporu, zprávy o realizaci, žádosti o platbu, žádosti o změnu apod.;
  • vykonává činnosti zprostředkujícího subjektu v přenesené působnosti v souladu s ustanovením § 17d odst. 3 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu činností/úkolů zprostředkujícího subjektu definovaných ve veřejnoprávních smlouvách. Výkon činnosti zprostředkujícího subjektu je zajištěn tak, aby nedocházelo ke střetu zájmu.

Kontakty

Mgr. Ludmila Bačová
vedoucí oddělení externího financování