Oddělení věcných břemen a průmyslových zón

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Úkolem oddělení věcných břemen je vyřizování žádostí o souhlas s umístěním inženýrských sítí ( např. vodovodních řadů a přípojek, kanalizačních řadů a přípojek, elektrických přenosových a distribučních soustav, elektrických přípojek, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, plynovodů a plynovodních přípojek, teplovodních přípojek, horkovodů apod.) do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy a s tím související majetkoprávní vypořádání tj. zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a umístění inženýrských sítí ( např. vodovodních řadů, kanalizačních řadů, plynovodů apod.) ve vlastnictví statutárního města do pozemků cizích vlastníků a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na straně oprávněného.


Doklady potřebné k vyřízení žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

 • žádost
 • nákres inž. sítí ve snímku katastrální mapy
 • zkrácenou technickou zprávu vztahující se k předmětu věcného břemene
 • stanoviska provozovatelů inž. sítí vztahující se k předmětu věcného břemene
 • stanovisko ÚHA
 • informaci o parcele
 • telefonní kontakt popř. e – mailovou adresu
 • v případě zastupování plnou moc k zastupování


u podnikatelských subjektů popř. podnikajících fyzických osob navíc:

 • kopie platného výpisu z obchodního rejstříku
 • kopie živnostenského listu


Doklady potřebné k vyřízení žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

 • žádost ( výzva)
 • kolaudační souhlas popř. protokol o předání a převzetí díla nebo jiný doklad o ukončení stavby
 • geometrický plán zaměření věcného břemene potvrzený katastrálním úřadem
 • u podnikatelských subjektů originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku ( pokud není založena u katastrálního úřadu )
 • u podnikajících fyzických osob originál nebo ověřená kopie živnostenského listu ( pokud není založena u katastrálního úřadu)

 


30.6.2023

Zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene - služebností

        k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy dotčeným stavbami inženýrských sítí

Zásady - stavby inženýrských sítí

                  

30.6.2023

Zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene - služebností

        k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy zatíženým stavbami a právy jiných osob

Zásady - pozemky zatížené stavbami

 

 

Kontakty

Ing. Věra Rajnochová
vedoucí oddělení věcných břemen a průmyslových zón
Ing. Věra Rajnochová
vedoucí oddělení věcných břemen a průmyslových zón
Ing. Jana Trnková
referent věcných břemen