Oddělení smluvních vztahů

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Řeší:

 Úkoly v samostatné působnosti

 

 • tykající se nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Ostrava

pronájmy, pachty a výpůjčky majetku (pozemků, staveb a nebytových prostor, umisťování reklamních zařízení)

  

 • týkající se bytového fondu:

zabývá se problematikou bytové politiky v rámci města, návrhy a posouzením investic a dotací v oblasti bydlení, evidencí a pronájmem bytů zvl.určení (bezbariérových)

vykonává správu domovního a bytového fondu v majetku města nesvěřeného městským obvodům

zajišťuje evidenci a pronájmy bezbariérových bytů

eviduje domovní a bytový fond ve vlastnictví města Ostravy

vyřizuje stížnosti a petice

dotační tituly ze státního rozpočtu (opravy panelových domů, dotace na pořízení bytu zvl.určení, apod.) - informace jsou poskytovány po vyhlášení programů Ministerstvem pro místní rozvoj a Státním fondem rozvoje bydlení

připravuje podklady investičního a neinvestičního plánu na příslušný rok

eviduje přímé a nepřímé dotace do oblasti bydlení a přípravy infrastruktury pro bydlení

zajišťuje kontrolní a metodickou činnost nad dodržováním norem a hospodaření s domovním a bytovým fondem ve vztahu k městským obvodům

zpracovává uživatelský rozvrh bytů pro městské obvody

vyřizuje dotace do nové bytové výstavby a technické infrastruktury

připravuje návrhy obecně závazných vyhlášek

 

Úkoly v přenesené působnosti týkající se národní správy: 

 • přezkoumání rozhodnutí ve správním řízení,
 • vedení evidence národní správy,
 • ekonomické vyhodnocení národní správy,
 • správní řízení ke zrušení národní správy a ustanovení národního správce

 

Oddělení smluvních vztahů rovněž připravuje a zpracovává návrhy smluv těchto typů:

Nájemní smlouva, pacht

sjednává smluvní vztah k majetku města (pozemku, budově, nebytovému prostoru) na dobu určitou nebo neurčitou za úplatu.
Doklady potřebné pro vyřízení žádosti:

 1. písemná nabídka (žádost) právnické nebo fyzické osoby přijatá podatelnou SMO
 2. list vlastnictví
 3. při nabývání nabývací titul prokazující nabízené nemovitosti
 4. u právnických osob aktuální výpis z obchodního rejstříku, u družstev či občanských sdružení doklad prokazující subjektivitu a stanovy, u podnikajících fyzických osob živnostenský list
 5. návrh výše nájemného
 6. snímek katastrální mapy se zákresem nabízené (požadované) nemovitosti
 7. u nemovitostí, z nichž je nabízena či požadována pouze jejich část, zákres ve snímku katastrální mapy s vyznačením výměr, přičemž tato část nemovitosti musí být patřičně okótována, případně geometrickým plán  

Smlouva o výpůjčce

sjednává smluvní vztah k majetku města bezúplatně
Doklady potřebné pro vyřízení žádosti:

 1. písemná nabídka (žádost) právnické nebo fyzické osoby přijatá podatelnou SMO
 2. list vlastnictví
 3. při nabývání nabývací titul prokazující nabízené nemovitosti
 4. u právnických osob aktuální výpis z obchodního rejstříku, u družstev či občanských sdružení doklad prokazující subjektivitu a stanovy, u podnikajících fyzických osob živnostenský list
 5. snímek katastrální mapy se zákresem nabízené (požadované) nemovitosti
 6. u nemovitostí, z nichž je nabízena či požadována pouze část, zákres ve snímku katastrální mapy, případně geometrickým plán

Kontakty

Ing. Viera Bernatová
referent oddělení smluvních vztahů I.
Ing. Alena Brezinová
referent oddělení smluvních vztahů II.
Iva Hronová
referent oddělení smluvních vztahů I.