Oddělení evidence a převodu nemovitostí

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Zabývá se nabýváním nemovitostí z vlastnictví právnických a fyzických osob, zcizováním nemovitého majetku z vlastnictví statutárního města Ostravy i nemovitého majetku, jehož správa je svěřena městským obvodům, ať už prodejem, darováním či směnou, a to především na základě žádostí podaných právnickými či fyzickými osobami.
O nabývání majetku rozhoduje zastupitelstvo města po předchozím projednání radou města.
Při převodu nemovitého majetku (prodej, dar, směna) rozhoduje zastupitelstvo města po předchozím projednání radou města nejprve o záměru obce majetek zcizit, poté je na dobu 15 dnů záměr obce zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Ostravy a na úřední desce městského obvodu, v jehož správních hranicích se nemovitost nachází. O převodu a jeho podmínkách (komu, za jakou kupní cenu, předkupním právu věcném apod.) rozhoduje opět zastupitelstvo města po předchozím projednání radou města.

Úkolem oddělení je také vést evidenci nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Ostravy nesvěřené do správy městským obvodům, které město nabylo na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, dále na základě rozhodnutí Ministerstva financí České republiky, bezúplatnými převody z Fondu národního majetku ČR a převody na základě kupních, směnných či darovacích smluv. Uvedený majetek zároveň navádí do operativní a účetní evidence majetku města. Zajišťuje činnost související se svěřováním a odnímáním správy nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Ostravy městským obvodům a zajišťuje odbornou metodickou činnost v souvislosti s nakládáním s majetkem města svěřeným do správy městským obvodům, popřípadě právnickým osobám a organizačním složkám města. Pracovnice tohoto oddělení úzce spolupracují s katastrálními úřady, především s Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, katastrální pracoviště Ostrava.
Dále se oddělení zabývá řešením převodů pozemků zaměřených pod silnicemi I. třídy do vlastnictví České republiky, převody pozemků zaměřených pod silnicemi II. a III. třídy do vlastnictví kraje a převody nemovitostí, které budou dotčeny výstavbou dálnice D47 do vlastnictví České republiky, stejně jako zastavením nemovitostí k zajištění dotací ze státního rozpočtu apod.
Oddělení evidence a převodu nemovitostí rovněž připravuje a zpracovává návrhy smluv těchto typů:

 

Smlouva o budoucí smlouvě kupní

tyto smlouvy jsou uzavírány v případech, kdy nějakého důvodu nelze uzavřít přímo kupní smlouvu, např. v případech, kdy pro stavební řízení je nutno mít zřízen smluvní vztah k pozemku, avšak prodej pozemku se uskuteční teprve po geometrickém zaměření dokončené stavby.

Doklady potřebné pro vyřízení žádosti:

 1. písemná nabídka (žádost) právnické nebo fyzické osoby přijatá podatelnou SMO
 2. list vlastnictví
 3. při nabývání nabývací titul prokazující vlastnictví nabízené nemovitosti
 4. u právnických osob aktuální výpis z obchodního rejstříku, u družstev či občanských sdružení doklad prokazující subjektivitu a stanovy, u podnikajících fyzických osob živnostenský list
 5. požadavek kupní ceny, u převodu nabídka kupní ceny, popř. znalecký posudek
 6. snímek katastrální mapy se zákresem nabízené (požadované) nemovitosti
 7. u nemovitostí, z nichž je nabízena či požadována pouze část, zákres ve snímku katastrální mapy, případně geometrickým plán

Pokud je nabízená nemovitost ve spoluvlastnictví více osob, musí si spoluvlastníci vypořádat své spoluvlastnické podíly tím, že si je vzájemně nabídnou ke koupi z titulu předkupního práva ze zákona. Pokud bude nemovitost nabídka všemi spoluvlastníky, není třeba dokládat ověřenou plnou moc pro osobu zmocněnou k jednání o nabídce.

 

Kupní smlouva

jejím předmětem je koupě či prodej nemovitosti, s přesnou specifikací předmětu prodeje, přesnou identifikací smluvních stran, stanovení kupní ceny, platebních podmínek apod.
Doklady potřebné pro vyřízení žádosti:

 1. písemná nabídka (žádost) právnické nebo fyzické osoby přijatá podatelnou SMO
 2. list vlastnictví
 3. při nabývání nabývací titul prokazující vlastnictví nabízené nemovitosti
 4. u právnických osob aktuální výpis z obchodního rejstříku, u družstev či občanských sdružení doklad prokazující subjektivitu a stanovy, u podnikajících fyzických osob živnostenský list
 5. požadavek kupní ceny, u převodu nabídka kupní ceny, popř. znalecký posudek
 6. snímek katastrální mapy se zákresem nabízené (požadované) nemovitosti
 7. u nemovitostí, z nichž je nabízena či požadována pouze část, zákres ve snímku katastrální mapy, případně geometrickým plán

Pokud je nabízená nemovitost ve spoluvlastnictví více osob, musí si spoluvlastníci vypořádat své spoluvlastnické podíly tím, že si je vzájemně nabídnou ke koupi z titulu předkupního práva ze zákona. Pokud bude nemovitost nabídka všemi spoluvlastníky, není třeba dokládat ověřenou plnou moc pro osobu zmocněnou k jednání o nabídce.

 

Darovací smlouva

jejím předmětem je bezúplatné nabytí či převod nemovitosti.
Doklady potřebné pro vyřízení žádosti:

 1. písemná nabídka (žádost) právnické nebo fyzické osoby přijatá podatelnou SMO
 2. list vlastnictví
 3. při nabývání nabývací titul prokazující vlastnictví nabízené nemovitosti
 4. u právnických osob aktuální výpis z obchodního rejstříku, u družstev či občanských sdružení doklad prokazující subjektivitu a stanovy, u podnikajících fyzických osob živnostenský list
 5. požadavek kupní ceny, u převodu nabídka kupní ceny, znalecký posudek
 6. snímek katastrální mapy se zákresem nabízené (požadované) nemovitosti
 7. u nemovitostí, z nichž je nabízena či požadována pouze část, zákres ve snímku katastrální mapy, případně geometrickým plán

Pokud je nabízená nemovitost ve spoluvlastnictví více osob, musí si spoluvlastníci vypořádat své spoluvlastnické podíly tím, že si je vzájemně nabídnou ke koupi z titulu předkupního práva ze zákona. Pokud bude nemovitost nabídka všemi spoluvlastníky, není třeba dokládat ověřenou plnou moc pro osobu zmocněnou k jednání o nabídce.

 

Kontakty

Bc. Marie Kučinská, MPA
vedoucí oddělení evidence a převodu nemovitostí