Oddělení ekonomické a evidence movitých věcí

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Je oddělením majetkového odboru, které

  • zajišťuje veškeré ekonomické činnosti majetkového odboru
  • vede evidenci příjmů a výdajů majetkového odboru a sleduje jejich plnění a čerpání v návaznosti na schválený rozpočet města
  • eviduje nájemní smlouvy, provádí předpisy a eviduje platby nájemného, vymáhá dlužné nájemné
  • eviduje movité věci a stavby nezapisované do katastru nemovitostí ve vlastnictví města s výjimkou movitých věcí sloužící přímým potřebám magistrátu a Městské policie Ostrava
  • zajišťuje některé činnosti související s nabýváním movitých věcí a staveb nezapisovaných do katastru nemovitostí do majetku města, s převodem movitých věcí a staveb nezapisovaných do katastru nemovitostí z majetku města a předkládá statutárním orgánům města návrhy na nakládání s přebytečnými a neupotřebitelnými věcmi.