Oddělení krizového řízení

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
Spadá pod:

Mgr. Jan Dohnal

Řeší:

  • Zajišťuje ve správním obvodu města Ostravy výkon státní správy při přípravě a provádění opatření k řešení krizových situací, které ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí.
  • Zabezpečuje organizačně technické práce související s plněním úkolů a činností Bezpečnostní rady  obce s rozšířenou působností Ostrava jako poradního orgánu primátora a Krizového štábu obce s rozšířenou působností Ostrava jako pracovního orgánu primátora (zvláštní orgány města) pro přípravu a řešení krizových situací.
  • Připravuje podklady pro analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením nebo ochranou kritické infrastruktury.
  • Zpracovává podklady k fungování účinného systému obrany státu, pro přípravu a použití odpovídajících sil a prostředků ve správním obvodu statutárního města Ostrava. Podílí se na organizaci přípravy obyvatelstva k obraně státu a plní další úkoly a poskytuje údaje pro zajišťování obrany státu stanovené ministerstvem obrany a jinými správními úřady. Plánuje opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro fungování státní správy a samosprávy a zajištění mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu a válečného stavu.
  • Připravuje systém hospodářských opatření pro krizové stavy tak, aby byly uspokojeny základní potřeby fyzických osob ve správním obvodu města Ostravy, umožňující přežití krizových stavů bez těžké újmy na zdraví, pro podporu činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, hasičských záchranných sborů a havarijních služeb a pro podporu výkonu státní správy, připravuje systém nouzového hospodářství a regulačních opatření nutných k překonání krizových stavů. 
  • Zabezpečuje činnosti vyplývající pro město ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti personální, administrativní, informační a fyzické bezpečnosti. Provádí metodickou pomoc v oblasti ochrany utajovaných informací u úřadů městských obvodů a řízených organizací města Ostravy.
  • Zajišťuje vedení agendy evidence válečných hrobů a pietních míst, za správní obvod statutárního města Ostravy vede evidenci a průběžně doplňuje nově získané údaje do aplikace Centrální evidence válečných hrobů a pietních míst (CEVH). Spolupracuje s pracovníky "Památníku 2. světové války v Hrabyni" a organizacemi, které se zabývají problematikou válečných hrobů a pietních míst. 
  • Plánuje a hospodaří s finančními prostředky přidělenými z rozpočtu statutárního města Ostravy na zabezpečení plnění úkolů oddělení krizového řízení  ve všech oblastech jeho činnosti a vyhodnocuje účelnost čerpaných finančních prostředků. 
  • Na základě smluvních vztahů uzavřených mezi Hasičským záchranným sborem MSK a statutárním městem Ostrava vede agendu financování HZS MSK.  Eviduje smlouvy uzavřené mezi SMO a HZS MSK,  připravuje návrhy smluv pro projednání v orgánech města a vede přehled o čerpání finančních prostředků svěřených HZS MSK v rámci rozpočtu města.
  • Vede ucelenou evidenci osobních údajů zdravotnických pracovnic pro doplnění ozbrojených sil za válečného stavu.

 

Důležité odkazy

Přístup do evidence válečných hrobů

Správa státních hmotných rezerv

Kontakty

Mgr. René Dočekal
vedoucí oddělení krizového řízení-bezpečnostní ředitel