Nařízení města č. 13/2017, platné, účinnost dne 19.8.2017

kterým se mění nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení města č. 10/2013, č. 11/2013 a č. 13/2015

Rada města se usnesla dne 25. 07. 2017 vydat podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města: 

Čl. 1

Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení města č. 10/2013, č. 11/2013 a č. 13/2015, (dále jen „nařízení“) se mění takto:

 

  1. V příloze nařízení, části III Městský obvod Krásné Pole:

a)      v odstavci Tržnice se text „lokalta“ nahrazuje textem „lokalita“

b)      v odstavci Restaurační zahrádky ve sloupci „k. ú.  p. č.“ v řádku 1. se text „1.1“ nahrazuje textem „1/1“

c)      v odstavci Restaurační zahrádky ve sloupci „MAX. DOBA PRODEJE/denní“ se text „shodně provozovnou“ nahrazuje textem „8:00 – 22:00“

  

Čl. 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem od jeho vyhlášení.

  

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

 

Mgr. Kateřina Šebestová v.r.

náměstkyně primátora