Nařízení města č. 1/2017, zrušeno

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 12/2016, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním

Rada města se usnesla dne 10. 01. 2017 vydat podle §11 a§ 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto Nařízení města:

Čl. 1

Nařízení města č. 12/2016, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním (dále jen „nařízení“) se mění takto:

V článku IV. odst. 3) nařízení se text: „Parkovací karta určená k stání vozidla vlastníka nemovitosti bez místa trvalého pobytu ve vymezené oblasti; právnické osoby nebo fyzické osoby za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města je označena písmenem "A" (příloha číslo 5).“

                                                    nahrazuje textem:

„Parkovací karta určená k stání vozidla fyzické osoby, která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města bez místa trvalého pobytu v této oblasti; právnické osoby nebo fyzické osoby za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města, je označena písmenem "A" (příloha číslo 5).“

Čl. 2

  1. V příloze č. 1 nařízení se za text druhé věty      „Časové omezení stání: pracovní dny od 8:00 hodin do 18:00 hodin“

vkládá text:

„není-li níže uvedeno jinak.“

  1. V příloze č. 1 nařízení bod 1. se za text „Nám.      Msgre Šrámka“   

doplňuje závorka:

„(Po-Ne od 7:00 hod. do 22:00 hod.)“

Čl. 3

  1. V Příloze č. 2 nařízení se text: „Vydavatel parkovací karty si před prodejem a výdejem parkovací karty žadateli ověří potřebné údaje, zda žadatel splňuje požadované podmínky (trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, vlastnický vztah k nemovitosti a vlastnický vztah k vozidlu na které požaduje parkovací kartu).“

                                                     nahrazuje textem:

„Vydavatel parkovací karty si před prodejem a výdejem parkovací karty žadateli ověří potřebné údaje, zda žadatel splňuje požadované podmínky (trvalý pobyt, sídlo nebo provozovnu, vlastnický vztah k nemovitosti a vztah k vozidlu, na které požaduje parkovací kartu).“

  1. V Příloze č. 2 nařízení se text:

 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz – oblast 4

 

Časové omezení stání: pracovní dny od 7:00 hodin do 20:00 hodin

 

cena stání prokazovaná

kartou „R“

 

                180,- Kč/rok pro 1. vozidlo
                6000,- Kč/rok pro 2.   vozidlo

            12000,- Kč/rok pro další vozidlo   stejného žadatele                

 

kartou „A“                                         6000,- Kč/rok pro 1. vozidlo

                                                         12000,- Kč/rok pro každé další vozidlo“                                                                                             

                                        nahrazuje textem:

Městský   obvod  Moravská

 

Časové omezení stání:     

 

cena stání prokazovaná

 

 

kartou „R“

Ostrava a Přívoz – oblast   4

 

pracovní dny od 7:00 hodin   do 20:00 hodin

 

 

 

 

     180,- Kč/rok pro 1. vozidlo

   6000,- Kč/rok pro 2. vozidlo

 12000,- Kč/rok pro další vozidlo stejného   žadatele                

 

kartou „A“                                         360,- Kč/rok pro 1. vozidlo vlastníka nemovitosti v oblasti 4, který nemá trvalý pobyt v oblasti 4

                                                         6000,- Kč/rok pro 1. vozidlo

                                                       12000,- Kč/rok pro každé další vozidlo“    

 

  1. Na konec přílohy č. 2 se

 

vkládá text:

 

 

 

 „Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky – oblast 5

 

Časové omezení stání: pracovní dny od 7.00 hod. do 18.00 hod. a v soboty od 7.00 hod. do 13.00 hod.

 

cena stání prokazovaná

 

Karta „R“                                          240,- Kč/rok pro 1. vozidlo

                                                        2400,- Kč/rok pro 2. vozidlo    

                                                       4800,- Kč/rok pro další vozidlo 

 

Karta „A“                                       2400,- Kč/rok pro 1. vozidlo

                                                       4800,- Kč/rok pro 2. vozidlo

                                                       9600,- Kč/rok pro další vozidlo

 

místní komunikace

 

Výstavní č. domu 2, 2A, 4 a 6, Zelená (na území Mariánských Hor), Fr. Šrámka, ul. 28. října č. domu 159, 157 a 155.“

Čl. 4

V příloze č. 3 nařízení se za text: „Vymezení oblasti č. 1 a oblasti č. 2 v grafické podobě je vyznačeno v příloze č. 6, která je nedílnou součástí tohoto nařízení města.“

vkládá text:

„Oblast č. 5 - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky není vymezena místními komunikacemi. Regulace parkování se vztahuje jen na místní komunikace uvedené v příloze č. 2.“

Čl. 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 


Ing. Tomáš Macura, MBA, v. r.
primátor

 

JUDr. Lukáš Semerák, v. r.
radní