Nařízení města č. 7/2015, zrušeno,

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů

Rada města se usnesla dne 13. 10. 2015 vydat v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:

Čl. 1
Účel úpravy

Účelem tohoto nařízení je změna vymezení úseků neudržovaných místních komunikací III. a IV. třídy a chodníků obsaženého doposud v nařízení města č. 7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění nařízení města č. 1/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (dále jen „nařízení“).

Čl. 2

Předmět úpravy

V čl. 1 odst. 2 nařízení se text „Příloha č. 15a-Hrabová“ nahrazuje textem „Příloha č. 15b-Hrabová“.

Čl. 3
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2015.

 
Ing. Tomáš Macura, MBA, v.r.
primátor

   Ing. Ivo Hařovský, v.r.
náměstek primátora 

 

Příloha