Nařízení města č. 4/2015, zrušeno

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 8/2009, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním, ve znění nařízení města č. 6/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 8/2009, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním

Rada města se usnesla dne 30. 06. 2015 vydat v souladu s ustanovením § 11 odst. (1) a § 102 odst. (2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:

Čl. 1

Nařízení města č. 8/2009, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním, ve znění nařízení města č. 6/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 8/2009, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním, se mění a doplňuje takto:

(1) V příloze č. 2 - Místní komunikace nebo jejich úseky, u nichž se zaplacení sjednané ceny stání prokazuje pomocí parkovací karty „R“ nebo „A“ se za text „Parkoviště mezi ul. Jeremenkova a ul. Tržní (za farním úřadem) – vyznačená stání“ 

vkládá text:

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz – oblast 4

Časové omezení stání: pracovní dny    od 7:00 hodin do 20:00 hodin

 cena stání prokazovaná

 

kartou „R“                                                      180,- Kč/rok (15,-Kč/měsíc) pro 1. vozidlo
                                                                    6000,- Kč/rok (500,-Kč/měsíc) pro
                                                                                2. vozidlo

                                                                  12000,- Kč/rok pro další vozidlo stejného
                                                                                žadatele           

kartou „A“                                                   6000,- Kč/rok (500,-Kč/měsíc) pro 1. vozidlo

                                                                 12000,- Kč/rok (1000,-Kč/měsíc) pro každé
                                                                               další vozidlo

místní komunikace

smyčka Ahepjukova (komunikace napojena  před obchodním objektem Morávkou na ul. Novinářská), ul. Ahepjukova, Gen. Janouška, Lechowiczova, Gen. Píky, Oskara Motyky, Josefa Brabce a veškerá veřejná parkoviště a plochy v oblasti 4.“

(2) V příloze č. 3 – Vymezení oblastí, v nichž se zaplacení sjednané ceny stání prokazuje pomocí parkovací karty „R“ nebo „A“ se za poslední větu bodu 3 znějící „Parkoviště mezi ul. Jeremenkovou a ul. Tržní (za farním úřadem) – vyznačené stání“ 

vkládá bod 4, jenž zní:

4. Oblast č. 4: v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jde o oblast

vymezenou komunikacemi:

Hornopolní, Novinářská, smyčka ul. Ahepjukova 3 napojená na ul. Novinářská, chodníkem s cyklostezkou „F“, severní hranicí pozemků  za areálem Pivovaru Ostrava, ul. Gen. Píky, s návaznosti na ul. Hornopolní.“ 


Čl. 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 1. 10. 2015.  

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor, v.r.

Ing. Ivo Hařovský
náměstek primátora, v.r.