NAŘÍZENÍ MĚSTA Č. 9/2007, zrušeno

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 9/2005, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic ze dne 13.11.2007

Rada města se usnesla dne 13.11. 2007 vydat v souladu s ustanovením § 11 odst. (1) a § 102 odst. (2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 odst.(7) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:

 
Čl. 1
Nařízení města č. 9/2005, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic se mění takto:

V článku 1 - Rozsah a způsob odstraňování závad ve schůdnosti komunikací se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Vlastník nemovitosti je povinen odstranit závady ve schůdnosti chodníku, který přiléhá k nemovitosti, a to v minimální šíři 80 cm."

"Dosavadní odstavce 2 - 5 se označují jako odstavce 3 - 6."

 
Čl. 2
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2007.

 

Ing. Petr Kajnar, v.r.

primátor

Vojtěch Mynář, v.r.

náměstek primátora