NAŘÍZENÍ MĚSTA Č. 8/2007, zrušeno

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 1/2002, kterým se upravuje stání silničních motorových vozidel a vymezují oblasti města s placeným stáním, ve znění pozdějších změn a doplňků ze dne 13.11.2007

Rada města se usnesla dne 13.11. 2007 vydat podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:

Čl.1
Účelem tohoto nařízení města, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 1/2002, kterým se upravuje stání silničních motorových vozidel a vymezují oblasti města s placeným stáním ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "nařízení města") je potřebným způsobem změnit vymezení místních komunikací, nebo jejich úseků s placeným stáním a upravit některé otázky s tím související.

Čl.2
Nařízení města se mění takto:
V článku V - Druhy, platnost a výdej parkovacích karet a parkovacích kotoučů odstavec (2) zní: "Parkovací karta určená k stání vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města, nebo která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti, je označena písmenem "R"."
V článku V - Druhy, platnost a výdej parkovacích karet a parkovacích kotoučů odstavec (3) zní: "Parkovací karta určená pro právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města, nebo která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města, je označena písmenem "A"."
Název přílohy bod 4 zní:

"Parkovací karta určená k stání vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města, nebo která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města, je označena písmenem "R"."
Název přílohy bod 5 zní:

"Parkovací karta určená pro právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města, nebo která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města, je označena písmenem "A"."
V příloze č. 1 - Místní komunikace nebo jejich úseky s placeným stáním (stání vozidel s parkovacím lístkem)


1. bod III. Městský obvod Poruba zní:

"Alšovo nám.
úsek parkoviště vlevo podél jednosměrného pásu v severní části náměstí

...

cena 5,-Kč/1 hodina

Opavská
parkoviště za zdravotním střediskem Mephacentrum č. p. 962/39

...

cena 5,-Kč/1 hodina

17. listopadu
parkoviště u Fakultní nemocnice s poliklinikou Poruba

...

prvních 10 minut bezplatně, pak 10,-Kč/1/2 hodiny

Hlavní třída
úsek parkoviště po levé straně jízdního pásu od Alšova nám. k ul.
Havanské

...

cena 5,-Kč/1 hodina

Hlavní třída
úsek parkoviště po pravé straně jízdního pásu od ul. Porubské k úrovni
ul. Spojů

...

cena 5,-Kč/1 hodina

Hlavní třída
úsek parkoviště po levé straně jízdního pásu od ul. Čs. Exilu k ul.
Porubské

...

cena 5,-Kč/1 hodina

Hlavní třída
středový pás naproti vjezdu z Nezvalova náměstí"

...

cena 5,-Kč/1 hodina

b) bod IV. Městský obvod Svinov zní:

"nám. Dr. Brauna

provozní doba parkoviště je nepřetržitá"

...

cena 10,-Kč/1/2 hodiny

c) bod V. Městský obvod Slezská Ostrava zní:

"Slezkoostravská radnice-parkoviště

...

cena 10,-Kč/1 hodina

Náměstí J. Gagarina

...

cena 10,-Kč/1 hodina

Seidlerovo náměstí

...

cena 10,-Kč/1 hodina"

Čl.3
Toto nařízení města nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2007.

 

Ing. Petr Kajnar, v. r.

primátor

Vojtěch Mynář, v. r.

náměstek primátora