NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2007, platné, účinnost od 1.4.2007

kterým se stanoví maximální cena za nucený odtah osobních automobilů, vraků osobních automobilů a osobních automobilů po dopravní nehodě a ostrahu odstraněného vozidla ze dne 1.4.2007

Rada města se usnesla dne 27. 2. 2007 vydat v souladu s ustanoveními § 11 a § 102 odst.2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 4a zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, veznění pozdějších předpisů, ve spojení s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2006, částí I., oddílu B, toto nařízení:


Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tímto nařízením se stanovuje maximální cena v oboru 50.20.32 a 60.24.17 - Odtahová služba, z toho jen nucené odtahy vozidel podle podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 1), vraků osobních automobilů a osobních automobilů po dopravní nehodě 2) a ostrahu odstraněného vozidla.

Čl. 2
Výše maximální ceny

Maximální cena za nucený odtah osobního automobilů, vraků osobních automobilů a osobních automobilů po dopravní nehodě se stanoví ve výši 1.500,00 Kč /slovy: jedentisícpětset korun českých/.
Maximální cena za střežení jednoho takto odtaženého automobilu se stanoví ve výši 200,00 Kč /slovy: dvěstě korun českých/ za každý i jen započatý den následující po dni odtahu.

Čl. 3
Všeobecné podmínky

Odstranění vozidla i jeho střežení se provádí na náklady jeho provozovatele. 1)

Maximálními cenami podle tohoto nařízení se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty.

Čl. 4
Obecná a závěrečná ustanovení

Stanovené maximální ceny jsou závazné pro všechny provozovatele nuceného odtahu na území města ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení města.

Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení města č. 4/2001, kterým se stanovila maximální cena za nucený odtah osobních automobilů, vraků osobních automobilů a
osobních automobilů po dopravní nehodě a za služby parkovišť určených ke střežení takto odtažených osobních automobilů.

Čl. 6
Účinnost

Toto nařízení města nabývá účinnosti dnem 1.dubna 2007.

Ing. Petr Kajnar v.r.
primátor

RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. v.r.
náměstek primátora

 
1) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění § 45 zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
2) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění a vyhl. č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění