Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

NAŘÍZENÍ MĚSTA Č. 1/2013, platné

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 10:30 - Stankušová Barbora
kterým se vydává tržní řád.

Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád.

Rada města se usnesla dne 19. března 2013 vydat podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů toto nařízení:

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Toto nařízení – tržní řád stanovuje podmínky, za kterých lze na území statutárního města Ostravy uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytování služeb (dále jen „prodej“) mimo provozovnu, která je k tomuto účelu užívání určena podle zvláštního zákona1) (dále jen „mimo určenou provozovnu“) a to v tržnicích, na tržištích, tržních místech, předsunutých prodejních místech, v restauračních zahrádkách, při pojízdném prodeji, pochůzkovém prodeji a podomním prodeji.

(2) Tento tržní řád je závazný pro celé území statutárního města Ostravy bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu.

(3) Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích, které jsou stavbou podle zvláštního zákona2).

(4) Tento tržní řád se nevztahuje na:
a) prodej mimo určenou provozovnu prováděný prostřednictvím automatů obsluhovaných spotřebitelem podle zvláštního zákona3),

b) prodej nezpracovaných rostlinných nebo živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti prováděný mimo veřejná prostranství4) fyzickou osobou na touto osobou oprávněně užívaném pozemku určeném k související drobné pěstitelské nebo chovatelské činnosti,

c) prodej zboží v rámci akcí humanitárního a charitativního charakteru a

d) prodej zboží a poskytování služeb při kulturních, výstavních a sportovních akcích, v místě konání těchto akcí.

 

Čl. 2
Vymezení základních pojmů

(1) Prodejcem je fyzická nebo právnická osoba (zejm. podnikatel), která vlastním jménem uskutečňuje prodej na prodejním místě, pochůzkový, pojízdný a podomní prodej.

(2) Provozovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která vlastním jménem provozuje tržnici, tržiště nebo tržní místo.

(3) Prodejním místem je místo mimo určenou provozovnu v tržnicích, na tržištích, tržních místech a předsunutých prodejních místech, na kterém fyzická nebo právnická osoba uskutečňuje prodej při použití prodejního zařízení. Za prodejní místo se považuje rovněž restaurační zahrádka.

(4) Prodejním zařízením je zařízení sloužící k prodeji, jehož umístěním dochází k záboru prostranství nebo prostoru nad ním, zejména stánek, stůl, pult, vozík, stojan apod. Prodejním zařízením je také pojízdné zařízení určené k tomuto účelu, splňující technické a hygienické požadavky, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy5). Prodejním zařízením se rozumí i zařízení určené k tomuto účelu, které je neseno nebo přenášeno. Prodejním zařízením se rozumí rovněž oplocený prostor sloužící k prodeji. Prodejním zařízením se nerozumí běžné reklamní tabule umístěné bez současného vystavení nabízeného zboží. Prodejním zařízením se rovněž nerozumí zavazadlo, je-li přímo z něj zboží prodáváno.

(5) Tržnicí je vymezený uzavíratelný prostor umožňující celoroční prodej na jednotlivých prodejních místech, užívaných pro tento účel jinými fyzickými nebo právnickými osobami nebo provozovaných vlastníkem, při použití prodejních zařízení, zejména stánků nebo pultů, jejichž rozmístění a počet je stanoven provozovatelem tržnice. Tento prostor je veřejně přístupný pouze v prodejní době.

(6) Tržištěm je vymezený prostor umožňující celoroční prodej na prodejních místech, užívaných pro tento účel jinými fyzickými nebo právnickými osobami nebo provozovaných vlastníkem, při použití prodejních zařízení, zejména stánků nebo pultů, jejichž počet a rozmístění je stanoven provozovatelem tržiště. Tento prostor je veřejně přístupný.

(7) Tržním místem je vymezený prostor mimo určenou provozovnu a mimo tržnice a tržiště, na kterém se na jednom nebo na více jednotlivých prodejních místech uskutečňuje prodej při použití prodejních zařízení.

(8) Restaurační zahrádkou je vymezené místo mimo určenou provozovnu, na kterém se uskutečňuje prodej v rámci živnosti "hostinská činnost" (popř. jiných živností, v jejichž rámci lze připravovat a prodávat pokrmy a nápoje k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány) a toto místo přímo funkčně souvisí s provozovnou, která je k tomuto účelu užívání určena podle zvláštního zákona1). Restaurační zahrádka musí mít stejného prodejce jako uvedená provozovna.

(9) Předsunutým prodejním místem je vymezené místo mimo určenou provozovnu, na kterém se uskutečňuje prodej při použití prodejního zařízení. Předsunuté prodejní místo může být zřízeno jen v těsné blízkosti provozovny téhož prodejce, která je k tomuto účelu užívání určena podle zvláštního zákona1) a musí s ní funkčně přímo souviset.

(10) Pochůzkovým prodejem je prodej mimo určenou provozovnu, provozovaný formou pochůzky, při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných místech. Pochůzkovým prodejem se rozumí i prodej na jednotlivých zastávkách (stanovištích).

(11) Podomním prodejem je prodej mimo určenou provozovnu provozovaný formou pochůzky, při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů apod.

(12) Pojízdným prodejem je prodej mimo určenou provozovnu uskutečňovaný bez předchozí objednávky z pojízdných prodejních zařízení, pojízdným způsobem mimo prodejní místo. Pojízdným prodejem není provozování dopravy a taxislužby.

 

Čl. 3
Základní pravidla

(1) Tržnice a tržiště, které nejsou stavbou podle zvláštního zákona2), tržní místo, předsunuté prodejní místo, restaurační zahrádka, pojízdný prodej, pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení lze provozovat pouze na místech určených tímto nařízením a při splnění požadavků stanovených právními předpisy, včetně tohoto nařízení.

(2) Nedotčena zůstávají ustanovení zvláštních předpisů, podle nichž je prodej možno uskutečňovat pouze na základě správního aktu, zejména rozhodnutí správního orgánu.

(3) Na území statutárního města Ostravy se zakazuje:
a) podomní prodej a

b) pochůzkový prodej bez prodejního zařízení,
není-li v příloze k tomu nařízení stanoveno jinak.

(4) Zákaz jiného druhu prodeje než uvedeného v odst. 3 je stanoven pro území jednotlivých městských obvodů v příloze tohoto nařízení.

(5) Tímto tržním řádem nejsou dotčeny podmínky provozování činnosti stanovené zvláštními právními předpisy.

 

Čl. 4
Prodejní místa

(1) Místa vymezená pro prodej v tržnicích a na tržištích, které nejsou stavbou podle zvláštního zákona2), tržních místech, předsunutých prodejních místech, restauračních zahrádkách, místa povolená pro pojízdný prodej, pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení jsou stanovena v příloze k tomuto nařízení.

(2) V případě, že v některém místě pro prodej nebo poskytování služby stanoveném v příloze k tomuto nařízení se dočasně nachází provozovna, která je k účelu prodeje nebo poskytování služby určena podle zvláštního zákona1), tento tržní řád se na ni nevztahuje.

 

Čl. 5
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti

(1) Je-li v tomto článku užit pojem tržnice a tržiště, rozumí se tím tržnice a tržiště, která nejsou stavbou podle zvláštního zákona2).

(2) Kapacita prodejních míst může být stanovena v příloze k tomuto nařízení údajem o maximálním počtu jednotlivých prodejních míst nebo údajem o výměře v m2.

(3) Pojízdný a pochůzkový prodej může být v příloze k tomuto nařízení vymezen trasou popř. územím městského obvodu.

(4) Vybavení tržnic, tržišť a tržních míst, vybavení jednotlivých prodejních míst, resp. prodejních zařízení, musí být v souladu s tímto nařízením a zvláštními předpisy vztahujícími se k jednotlivým druhům prodeje.

(5) V prodejních místech nesmějí být provozována ani umístěna prodejní zařízení zjevně poškozená.

(6) Tržnice, tržiště a tržní místa musí být vybavena tak, aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz na zpevněném povrchu; mezi prodejními zařízeními musí být vytvořen prostor pro pohyb osob a zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy.

(7) Provozovatel tržnice, tržiště nebo tržního místa je povinen zajistit vybavení tržnice, tržiště a tržního místa zejména:
a) dostatečným množstvím sběrných nádob na odpad vznikající v souvislosti s provozem tržnice, tržiště nebo tržního místa,

b) hygienickým zařízením (WC) pro prodejce, resp. jejich pracovníky (není-li WC zajištěno jiným vhodným způsobem),

c) vyhovujícím osvětlením, které spotřebiteli umožní zejména prohlédnout si prodávané zboží a přečíst potřebné údaje a

d) možnost připojení na rozvod elektrické energie a pitné vody, pokud to způsob prodeje vyžaduje.

(8) Prodejce na prodejním místě je povinen zejména:
a) při prodeji potravin zajistit vybavení v souladu se zvláštními předpisy,

b) zajistit vybavení potřebné k předvedení zboží na žádost spotřebitele, umožňuje-li to povaha zboží (zejména při prodeji elektrospotřebičů a elektronického zboží) a

c) zajistit vybavení prodejního místa dostatečnou nádobou na odpad vznikající v souvislosti s prodejem, pokud není v tomto nařízení stanoveno jinak.

(9) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, musí prodejce označit prodejní místo viditelně z nákupního prostoru alespoň:
a) obchodní firmou, jménem a příjmením fyzické osoby nebo názvem právnické osoby - prodejce,

b) identifikačním číslem prodejce, bylo-li přiděleno,

c) údajem o sídle nebo místě podnikání prodejce; nemá-li prodejce sídlo nebo místo podnikání, údajem o místě obdobném a

d) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost na prodejním místě.

Prodejní zařízení pojízdného nebo pochůzkového prodeje musí být označeno obdobně.

 

Čl. 6
Rozdělení míst podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby

(1) Rozdělení míst podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby je stanoveno v příloze tohoto tržního řádu.

(2) Nedotčeny zůstávají zákazy nebo omezení sortimentu podle zvláštních právních předpisů6).

(3) Na prodej živých zvířat podle zvláštního právního předpisu7) se tento tržní řád vztahuje jako tržní řád ve smyslu zvláštního zákona8) pouze v případě, že jejich prodej je v konkrétním vymezení povolen přílohou tohoto tržního řádu.

 

Čl. 7
Doba prodeje

Pokud není v příloze k tomuto nařízení stanoveno jinak, platí, že:
a) tržnice a tržiště, které nejsou stavbou podle zvláštního zákona2), tržní místo a předsunuté prodejní místo mohou být provozovány celoročně; maximální doba prodeje je od 6.00 hod. do 20.00 hod.,

b) restaurační zahrádka může být provozována celoročně; maximální doba prodeje je od 8.00 hod. do 21.00 hod.,

c) pojízdný prodej může být provozován celoročně; maximální doba prodeje je od 8.00 hod. do 21.00 hod. a

d) pochůzkový prodej není při splnění požadavků právních předpisů časově omezen.

 

Čl. 8
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti a veterinární a hygienické podmínky prodeje zvířat a živočišných produktů

(1) Tento článek se vztahuje rovněž na prodej v tržnicích a tržištích, které jsou stavbou podle zvláštního zákona2).

(2) Při prodeji na tržnicích, tržištích a tržních místech jsou všechny zúčastněné osoby (provozovatelé, prodávající a poskytovatelé služeb) povinny:
a) dodržovat zásady osobní čistoty,

b) udržovat čistotu prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor,

c) nakládat s odpady, které vznikají při provozu tržnice, tržiště nebo tržního místa v souladu se zvláštními předpisy 9) popř. průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na provozovatelem určené místo utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů,

d) prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem neovlivňovaly a byly chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými nepříznivými vlivy (prach, vlhko, kouř a podobně),

e) k prodeji zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu,

f) k prodeji zboží a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená a v uličkách neumísťovat nic, co by znemožňovalo nebo ztěžovalo průchod zákazníků,

g) motorovými vozidly zde parkovat pouze v prostoru určeném provozovatelem v souladu s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích,

h) používat jen takové obaly a obalové materiály, které chrání potravinu před znehodnocením a znemožňují záměnu nebo změnu obsahu bez otevření nebo změny obalu a odpovídají požadavkům na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami,

i) zelenina, brambory, ovoce i lesní plody musí být celé, zdravé, zdravotně nezávadné, čerstvého vzhledu, čisté, nenapadené škůdci; ovoce musí být jakostně přetříděno a během prodeje uloženo v bednách nebo vyloženo na stánku; prodej musí být prováděn výhradně z pultů,
j) zajistit dostatek pitné vody pro mytí rukou personálu, zejména při prodeji nebalených potravin a zvláště masa vč. hygienicky vhodných prostředků k osušení,

k) všechny předměty a zařízení, které přicházejí přímo do styku s potravinami, musí být čisté a nesmí představovat nebezpečí kontaminace, dopravní prostředky a nádoby používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu a

l) při prodeji živých zvířat a živočišných produktů dodržovat další povinnosti stanovené zvláštními předpisy10) zejména:

1. dodržovat pravidla čištění a sanitace prodejních míst v případě znečistění nebo kontaminace provést řádnou očistu popř. desinfekci

2. chovatelé mohou prodávat produkty zvířat z vlastního chovu, které nebyly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném výrobním podniku a to za těchto podmínek:
- maso z drůbeže a králíků (musí být vykucháno, u králíků nesmí být oddělená hlava) maximálně z 10 kusů týdně. Maso musí být čitelně označeno nápisem „Maso není veterinárně vyšetřeno – určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“
- čerstvá, prosvícená a označená vejce s uvedením jména a adresy chovatele v maximálním množství 60 kusů jednomu konečnému spotřebiteli
- včelí produkty musí být od zdravých včelstev, označené jménem, příjmením, názvem a adresou trvalého pobytu, sídla chovatele a u medu druhem a množstvím

3. je nepřípustné prodávat maso z domácí porážky provedené v hospodářství (mimo drůbeže a králíků) a výrobky z tohoto masa
4. ostatní prodejci potravin a surovin živočišného původu musí zajistit, aby jimi prodávané potraviny a suroviny byly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném podniku. Jejich povinností je udržovat je při stanovených teplotách. Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat:
- 7 °C pro maso vepřové, hovězí, skopové a velké zvěře
- 4 °C pro maso drůbeže, králíků a drobné zvěře
- 3 °C pro vnitřnosti
- 5 – 18 °C pro vejce (nekolísavá teplota)
- 4 – 8 °C pro mléčné výrobky jiné než UHT, sterilované a sušené
- 0 °C pro čerstvé chlazené ryby (teplota tajícího ledu)
- ostatní výrobky musí být uloženy při teplotách stanovených výrobcem

6. neupotřebitelné zbytky živočišných produktů a vedlejší živočišné produkty ukládat do uzavíratelných nádob; likvidaci zajišťuje prodejce na vlastní náklady.

 

Čl. 9
Pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště, tržnice a tržního místa

(1) Tento článek se vztahuje rovněž na prodej v tržnicích a tržištích, které jsou stavbou podle zvláštního zákona2).
(2) Tržnici, tržiště a tržní místo musí provozovatel označit obchodní firmou popř. jménem a příjmením fyzické osoby nebo názvem právnické osoby a identifikačním číslem, bylo-li mu přiděleno, a to trvale na vhodném a viditelném místě. Provozovatel na tomto místě musí rovněž uvést jméno a příjmení správce, pokud byl ustanoven, dobu prodeje zboží a poskytování služeb.

(3) Provozovatel tržnice, tržiště a tržního místa je oprávněn přenechávat prodejní místa pouze:
a) osobám podnikajícím na základě příslušného živnostenského oprávnění nebo jiného oprávnění podle zvláštních právních předpisů,

b) osobám provozujícím zemědělskou výrobu,

c) fyzickým osobám prodávajícím nezpracované rostlinné a živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti a lesní plody,

d) autorům nebo původcům využívajícím výsledky duševní činnosti, chráněné zvláštními právními předpisy11),

e) prodejcům hub, kteří mají osvědčení o znalosti hub podle zvláštního zákona12) a

f) jiným osobám, jimž prodej umožňuje zvláštní právní předpis13).

(4) Provozovatel tržiště, tržnice nebo tržního místa je dále povinen:
a) přidělit prodejcům prodejní zařízení nebo konkrétní místa a dodržovat povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy pro provozovatele tržišť a tržnic14),

b) časově vymezit možnost vjezdu motorových vozidel do uvedených prostor,

c) umístění jednotlivých prodejních míst určit tak, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro pohyb zákazníků i možnost zásobování,

d) nakládat s odpady, které vznikají při provozu tržnice, tržiště nebo tržního místa v souladu se zvláštními právními předpisy 9) popř. určit prodejcům místa k odkládání odpadů a obalů ze zboží utříděných podle druhů a kategorií odpadů, pokud tento tržní řád nestanoví jinak a

e) zajistit pravidelný úklid prostor tržiště, tržnice nebo tržního místa.

(5) Provozovatel nebo správce tržnice, tržiště nebo tržního místa je povinen dohlížet na plnění základních povinností stanovených tímto tržním řádem a upozorňovat prodejce na jejich zjevná porušení.

(6) Provozovatel tržiště nebo tržnice je povinen zpřístupnit tento tržní řád k nahlédnutí po celou provozní dobu kterékoli osobě a to minimálně v rozsahu vztahujícímu se k dané lokalitě.

 

Čl. 10

Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů.

 

Čl. 11
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Ostravy městského obvodu Vítkovice č. 1/1999, kterou se vydává Tržní řád pro území městského obvodu Vítkovice.

 

Čl. 12
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. den od jeho vyhlášení.

 

Ing. Petr Kajnar v.r.
primátor

Ing. Tomáš Petřík v.r.
náměstek primátora

 

Příloha tržního řádu

 

____________________

1) § 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

2) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

3) § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

4) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

5) např. § 16 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
§ 11 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

6) např. § 133 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
§ 8 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi,
§ 6 až 8 a § 10 až 15 vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy ES, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.

7) § 6 vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

8) § 25 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,

9) např. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

10) např. zákon č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 418/2012 Sb., o ochraně zvířat při usmrcování (např. při prodeji živých ryb),
vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů

11) např. zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

12) § 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

13) např. zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění zákona č. 247/2011 Sb.

14) např. § 25 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
§ 14a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů