NAŘÍZENÍ MĚSTA Č. 7/2009 , platné

kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ze dne 1.11.2009

Rada města se usnesla dne 20.10.2009 vydat v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), toto nařízení:

Čl. 1
Předmět úpravy

(1) Toto nařízení stanovuje v souladu s § 27 odst. 6 zákona rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Ostravy.

(2) Toto nařízení v přílohách č.1 až č.17 vymezuje v souladu s § 27 odst. 5 zákona úseky místních komunikací III. a IV. třídy a chodníků na území města Ostravy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Čl. 2
Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti komunikací

(1) Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic včetně chodníků na mostech, náměstí, pěších a obytných zón, přechodů pro pěší přes vozovky, stezek, pásů pro pěší, nástupních ostrůvků se odstraňují v celé šířce a délce vozovky, která je určena k pohybu pro pěší.

 (2) Vlastníci chodníků s výjimkou chodníků uvedených v odst. 1 jsou povinni odstranit závady ve schůdnosti chodníků a to v minimální šíři 80 cm.

(3) V případě, že vrstva čerstvě napadaného sněhu bude vyšší než 20 cm, v případě souvislých námraz, oblevy, mrznoucího deště a jiné obdobné povětrnostní situace se udržují chodníky pouze v šíři nezbytně nutné, vyjma nástupišť hromadné dopravy.

(4) Závady ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků, které vznikly náledím nebo sněhem, se odstraňují odklizením sněhu a posypáváním náledí a zbytkové vrstvy sněhu po jeho odklizení o tloušťce menší než 3 cm.

(5) K posypávání náledí a zbytkové vrstvy sněhu po jeho odklizení se používají zdrsňující inertní materiály nebo chemické rozmrazovací prostředky. V pěších zónách je zakázáno používat škváru nebo popel.

(6) Při odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků se použije přiměřeně technologie stanovená v příloze č. 7 k vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

(7) Závady ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků způsobené povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací musí být odstraněny a schůdnost zajištěna v souladu s jejich rozdělením podle pořadí důležitosti takto:

a) na průjezdních úsecích silnic zařazených do:

I. pořadí do 3 hodin po celých 24 hodin,

II. pořadí do 6 hodin po celých 24 hodin,

III. pořadí do 12 hodin po celých 24 hodin,

b) na místních komunikacích zařazených do:

I. pořadí do 4 hodin po celých 24 hodin,

II. pořadí do 12 hodin po celých 24 hodin,

III. pořadí do 48 hodin

c) na chodnících nejpozději do 24 hodin po spadu sněhu, přičemž se zmírňováním závad ve schůdnosti musí být započato bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

(8) Povinnosti plynoucí z čl. 2 tohoto nařízení se nevztahují na úseky místních komunikací III. a IV. třídy a chodníků uvedené v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.

Čl. 3
Sankce

Fyzické a právnické osobě může být za porušování povinností stanovených tímto nařízením města uložena pokuta dle zvláštních zákonů.

Čl. 4
Neudržované úseky místních komunikací a chodníků

Úseky neudržovaných místních komunikací III. a IV. třídy a chodníků uvedené v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení jsou vymezeny v přílohách č.1 až č.17 tohoto nařízení a jsou jeho nedílnou součástí. Vymezené úseky takovýchto místních komunikací a chodníků jsou označeny podle zvláštního právního předpisu2).

Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení města č. 9/2005, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic, a nařízení města č. 9/2007, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 9/2005, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

Čl. 6
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.11.2009.

  

Ing. Petr Kajnar, v.r.
primátor

Vojtěch Mynář, v.r.
náměstek primátora

 

 

1) Příloha č. 1 – Moravská Ostrava a Přívoz (, Příloha č. 2 - Slezská Ostrava, Příloha č. 3 - Ostrava – Jih, Příloha č. 4 – Poruba, Příloha č. 5 - Nová Bělá, Příloha č. 6 – Vítkovice, Příloha č. 7 - Mariánské Hory a Hulváky, Příloha č. 8 - Hošťálkovice, Příloha č. 9 - Nová Ves, Příloha č. 10 - Michálkovice, Příloha č. 11 - Radvanice a Bartovice, Příloha č. 12 - Krásné Pole, Příloha č. 13 - Martinov, Příloha č. 14 - Polanka, Příloha č. 15 - Hrabová, Příloha č. 16 – Svinov a Příloha č. 17 – Plesná
2) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů