NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 5/2007, zrušeno

kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 1/2002, kterým se upravuje stání silničních motorových vozidel a vymezují oblasti města s placeným stáním ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen nařízení města) ze dne 1.4.2007

Rada města se usnesla dne 6.3. 2007 vydat podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpis  a podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:

Článek 1
Nařízení města se mění takto:

V článku II - Předmět úpravy písmeno b) se na konec věty za slova "oblasti města" doplňují slova ",nebo k stání vozidla vlastníka nemovitosti ve vymezené oblasti města,"
V článku IV - Podmínky a ceny za zpoplatněné stání odst. 1 písm. a) se slova "v pondělí až pátek v době od 8.00 hod. do 17.00 hod." nahrazují slovy " pracovní dny, 8.00 -18.00 hod."
V článku IV - Podmínky a ceny za zpoplatněné stání se dosavadní text v odst. 2 nahrazuje textem

"Na místních komunikacích nebo jejich úsecích podle čl. III odst. 2 je povoleno stání vozidla provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu1, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města, nebo vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města, nebo vozidla vlastníka nemovitosti ve vymezené oblasti města, pokud tato osoba a vlastník nemovitosti splňuje následující podmínky:
zaplatí cenu sjednanou podle cenových předpisů^3) za stání vozidla na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích, a je mu vydána příslušná parkovací karta. Tato cena je uvedena v příloze č. 2.
po dobu stání vozidla musí umístit příslušnou parkovací kartu naviditelném místě ve vozidle za jeho předním sklem tak, aby údaje na parkovací kartě byly čitelné. Řidič motocyklu si parkovací kartu ponechá u sebe a předloží jej na vyzvání kontrolního orgánu.^8)"

V článku V - Druhy, platnost a výdej parkovacích karet a parkovacích kotoučů se dosavadní text v odst. 7 nahrazuje textem

"Fyzické osobě a právnické osobě, která požádá o vydání parkovací karty, vlastníkovi nemovitosti, který požádá o vydání parkovací karty, u věcně a místně příslušného úřadu městského obvodu a splňuje podmínky uvedené v článku IV odst. 2 písm. a), je vydána parkovací karta. K žádosti, která může být i ústní, je nutno předložit tyto doklady:

a) fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti města - kategorie "R":
u občanů České republiky platný průkaz totožnosti a doklad o trvalém pobytu, u cizinců platný cestovní pas s potvrzením o trvalém pobytu,
osvědčení o technickém průkazu vozidla,

b) fyzická osoba podnikající a právnická osoba se sídlem anebo provozovnou ve vymezené oblasti města - kategorie "A":
fyzická osoba podnikající a nezapsaná v obchodním rejstříku doklad o podnikatelské činnosti, nebo jiný doklad k podnikání,
osvědčení o technickém průkazu vozidla,
užívací titul k prostorům sídla anebo provozovny,
u osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce,
doklad o právní subjektivitě u osob nezapsaných v obchodním rejstříku,

c) vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti města - fyzická osoba - kategorie "R":
u občanů České republiky platný průkaz totožnosti a doklad o trvalém pobytu, u cizinců platný cestovní pas s potvrzením o trvalém pobytu,
osvědčení o technickém průkazu vozidla,
výpis z listu vlastnictví katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce na němž je vlastnické právo k předmětné nemovitosti zapsáno.

d) vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti města - fyzická osoba podnikající a právnická osoba - kategorie "A":
fyzická osoba podnikající a nezapsaná do obchodního rejstříku doklad o podnikatelské činnosti nebo jiný doklad k podnikání,
osvědčení o technickém průkazu vozidla,
u osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce,
doklad o právní subjektivitě u osob nezapsaných v obchodním rejstříku,
výpis z listu vlastnictví katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce na němž je vlastnické právo k předmětné nemovitosti zapsáno."

Článek 2
Toto nařízení města nabývá účinnosti dne 1. dubna 2007.

Ing. Petr Kajnar, v. r.
primátor

Vojtěch Mynář, v. r.
náměstek primátora


1) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,