Sociální začleňování

Ostrava je městem, ve kterém je sociální práce prováděna dlouhodobě a systematicky. Od 1. 7. 2014 město zahájilo spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování s cílem řešit problematiku sociálního začleňování komplexně, s podporou státu a ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty. Spolupráce navazuje na dřívější projekt města s názvem Sociální inkluze Ostrava, který dále rozvíjí a rozšiřuje.

Obsah stránky:

Aktuálně

Dokumenty z oblasti sociálního začleňování

Kontakt na pracovníky pro sociální začleňování

Sociální začleňování Newsletter!!!


Nový web Sociálního začleňování Ostrava

1. 9. 2016

V rámci spolupráce města Ostrava s Agenturou pro sociální začleňování, odboru Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR, dochází již více než rok k naplňování Strategického plánu sociálního začleňování. V souvislosti s touto spoluprací byly vytvořeny nové webové stránky. Ty budou sumarizovat informace v pěti prioritních oblastech podpory – bydlení, prevence rizikového chování, rodiny a zdraví, vzdělávání, zaměstnanosti.

Webové stránky naleznete zde: http://socialnizaclenovani.ostrava.cz

Na novém webu najdete všechny informace o sociálním začleňování a s tím spojené dokumenty. Průběžně zde budou umisťovány informace o dění v jednotlivých oblastech podpory, proběhlých pracovních skupinách či kulatých stolech a také o projektech města a partnerů.

Odkazy na jednotlivé projekty:

Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava.
http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/bydleni/projekt-koncepce-bydleni/

Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistenta prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu.
http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/prevence-rizikoveho-chovani/projekt-prevence-kriminality/

Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava.
http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/rodina-a-zdravi/projekt-prevence-ohrozeni-rodiny/

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava.
http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/projekt-rozvoj-rovneho-pristupu/


Změny ve složení řídícího výboru

25. 4. 2016

Rada města Ostravy schválila změny ve složení Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.


Podkladová analýza ke koncepci bydlení

4. 3. 2016

Paleta dokumentů zpracovaných v rámci přípravy projektů pro realizaci cílů Strategického plánu sociálního začleňování se rozrostla o materiál s názvem Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy, kterou vypracovala společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Zadavatelem analýzy byla Agenturou pro sociální začleňování, která ji také financovala.

Plné znění dokumentu ke stažení najdete v oddílu Publikace a dokumenty.


Podkladové analýzy k připravovaným projektům statutárního města Ostravy

5. 1. 2016

Na základě Strategického plánu sociálního začleňování byla zahájena příprava klíčových projektů statutárního města Ostravy. V rámci přípravy projektů byly společností SocioFactor s.r.o. zpracovány dvě podkladové analýzy. Oba dokumenty, tj.: „Podkladová analýza ke koncepci rodinné politiky statutárního města Ostravy“ a „Výzkum pocitu bezpečí v okolí sociálně vyloučených lokalit a dalších rizikových míst v Ostravě,“ byly financovány Agenturou pro sociální začleňování.

Plné znění dokumentů ke stažení najdete v oddílu Publikace a dokumenty.


Vize: Ostrava je město vstřícné ke všem obyvatelům a je připraveno pomoci řešit situaci každého, kdo k ní sám přistupuje aktivně

Program Sociální inkluze Ostrava se stává součástí Strategického plánu sociálního začleňování

15. 6. 2015

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo 10. června dlouho očekávaný dokument Strategický plán sociálního začleňování, který je výsledkem téměř roční spolupráce vládní Agentury pro sociální začleňování s městem Ostravou a jeho partnery (seznam partnerů zde). Východiskem pro sestavení plánu se staly strategické dokumenty města Ostravy, především 4. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015-2018, Plán prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2015 – 2016 a hlavně Sociální inkluze Ostrava

„Předložený Strategický plán sociálního začleňování je široce pojatou strategií, která s ohledem na podporu sociální soudržnosti propojuje oblasti zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání, prevence rizikového chování, rodiny a zdraví ve vztahu k dostupným zdrojům. Strategický plán pro tyto oblasti navrhuje řadu priorit a cílů, které mají ze všech důležitých hledisek řešit jediný problém, sociální vyloučení,“ píše se v textu Strategického plánu sociálního začleňování.

„Většina cílů, které jsme připravili k realizaci napříč prioritami a oblastmi, povede k podpoře konkrétních rodin a jednotlivců, ať už tvorbou pracovních míst, stabilizací jejich situace v oblasti bydlení, podporou žáků a jejich učitelů ve školách. Hodnota plánu ale spočívá v tom, že dokáže soustředit všechny tyto formy podpory do jednoho období a přivést všechny aktéry sociálního začleňování k jednomu pomyslnému stolu. To jsou dobré předpoklady pro dosažení v čase viditelných a také měřitelných změn k lepšímu,“ čteme dále.

Operační prostor pro nové aktivity realizované ve spolupráci s Agenturou vytvářejí pracovní skupiny Vzdělávání a zaměstnanost a Bydlení, prevence kriminality a sociální služby, jejichž členy jsou představitelé dotčených odborů magistrátu, zástupci městských obvodů, členové komunitního plánování, cílových skupin, Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity atd. Přímo řízená Agenturou pro sociální začleňování a Legislativní radou vlády je pracovní skupina Legislativa, která však nemá přímý vztah k plánovacím procesům na místní úrovni.

Základní směr spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování udává Řídící výbor pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, který je složený z čelních představitelů vedení města, městských obvodů, klíčových institucí veřejné správy, Paktu zaměstnanosti Moravskoslezského kraje, Ostravské univerzity (seznam členů zde).

Strategický plán sociálního začleňování je členěn do pěti základních oblastí:

 • Zaměstnanost
 • Bydlení
 • Vzdělávání
 • Prevence rizik
 • Rodina a zdraví

Plné znění Strategického plánu sociálního začleňování včetně všech příloh najdete v části Publikace a dokumenty. Informace o činnosti ostravského týmu Agentury pro sociální začleňování najdete zde.


Partneři Strategického plánu sociálního začleňování

 • Úřad vlády, Agentura pro sociální začleňování
 • Statutární město Ostrava
 • Moravskoslezský kraj – Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 • Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
 • Policie České republiky - Městské ředitelství policie Ostrava
 • Diecézní charita ostravsko-opavská
 • Charita Ostrava
 • Vzájemné soužití o.p.s.
 • Armáda spásy Ostrava
 • Nová šance, z.s.
 • ARKA CZ, o.s.
 • Renarkon, o.p.s.
 • Rozkoš bez rizika, o.s.
 • Salesiáni Dona Boska
 • SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o.p.s.
 • CENTROM, o.s.
 • Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
 • Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o.s.
 • RPIC-ViP s.r.o.
 • RPG Byty, s.r.o.
 • Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
 • Beleza Ostrava, o.s.
 • DROM, romské středisko
 • Bílý nosorožec, o.p.s.
 • Rodinné a komunitní centrum Chaloupka Ostrava, z.s.
 • Aslido - Akční skupina s lidmi bez domova, z.s.
 • Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, příspěvková organizace (KVIC)
 • Sdružení sociálních asistentů Ostrava, o.s.
 • Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ostravě
 • RUBIKON Centrum - Sdružení pro probaci a mediaci v justici
 • Romská rada Ostrava

Postup v oblasti sociálního začleňování

4. 5. 2015.

V letech 2013-2014 probíhala pilotní fáze programu Sociální inkluze Ostrava. Hlavním cílem programu, který byl zaměřen na cílovou skupinu občanů sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením, bylo přispět k lepšímu vzájemnému soužití všech občanů města. V rámci této fáze prošlo programem celkem 61 osob (včetně dětí). Během fungování programu byla ukončena spolupráce s 23 osobami. Spolupráce probíhala s vybranou skupinou osob z cílové skupiny prostřednictvím nestátních neziskových organizací. Poskytováním podpory a pomoci jednotlivcům a rodinám, které se ocitly v nepříznivé situaci, se nestátní neziskové organizace zabývají běžně, přidaná hodnota programu spočívala v zaměření pomoci při získávání zaměstnání, vzdělání a bydlení.

Od 1. 7. 2014 statutární město Ostrava zahájilo spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. V rámci fungování programu Sociální inkluze Ostrava bylo po pilotní fázi upuštěno od projednávání jednotlivých rodin a program je komplexně řešen v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. Jsou sbírány projektové záměry nestátních neziskových organizací, statutárního města Ostravy i městských obvodů a dalších partnerů, které budou součástí tzv. Strategie sociálního začleňování a veškerá agenda (bydlení, zaměstnávání, vzdělávání) nebude řešena jen na úrovni jednotlivých rodin či jednotlivých osob, ale na úrovni celého města. V rámci této spolupráce byly rovněž přetransformovány pracovní skupiny programu „Sociální inkluze Ostrava“ a rovněž i řídící výbor. Nově tedy vznikl Řídící výbor pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, pracovní skupina Vzdělávání a zaměstnanost a pracovní skupina Bydlení, prevence kriminality a sociální služby.

Spolupráce v rámci pracovních skupin a řídícího výboru bude založena na tzv. koordinovaném přístupu při čerpání finančních prostředků z evropských zdrojů. Koordinovaný přístup je především koordinací ministerstev, ale také koordinací přístupu k jednotlivým lokalitám, aby požadavky z nich jdoucí byly provázané. Ministerstva vyčleňují finanční prostředky pro obce, kde existují sociálně vyloučené lokality, a vypisují pro ně speciální výzvy. K tomuto účelu je v obcích sestavován Strategický plán sociálního začleňování, kde je přesně vyjádřena vazba mezi potřebami, stanovenými cíli a požadovanými prostředky. S ohledem na financování existovala tedy potřeba vytvořit pracovní skupiny, které by se zabývaly externími zdroji. Nově vzniklé pracovní skupiny budou garanty procesu implementace evropských zdrojů. Řídící výbor by pak měl být centrálním orgánem spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, ke kterému se sbíhají důležité informace. Řídící výbor by pak měl připravovat podklady k rozhodnutí v orgánech města. Strategický plán sociálního začleňování, jehož přílohou budou jednotlivé projektové záměry, by měl být nejprve schválen právě řídícím výborem. Schválení Strategického plánu sociálního začleňování by mělo proběhnout v červnu 2015.

Dále na základě této spolupráce byla vytvořena pracovní skupina pro legislativu k projednávání potřebných legislativních změn a sbírání podnětů v oblasti sociálního začleňování. Všechny podněty jsou následně projednávány za účasti zástupců statutárního města Ostravy na Mezioborové pracovní legislativní skupině při Úřadu vlády ČR.


Přijato memorandum o spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování

29. 1. 2015

Další významný dokument pro realizaci cílů programu Sociální inkluze Ostrava přijalo 28. ledna 2015 Zastupitelstvo města Ostravy. Je jím Memorandum o spolupráci s Českou republikou - Úřadem vlády ČR, Agenturou pro sociální začleňování, jehož hlavním cílem je dle důvodové zprávy „snižování a eliminace sociálního vyloučení na místní úrovni, a také tvorba celostátních strategií vytvářejících legislativní a finanční podmínky na podporu sociálního začleňování ve statutárním městě Ostrava (SMO), a to na základě spolupráce, koordinace a přijímání opatření.“ Úsilí při realizaci vzájemné spolupráce „bude směřováno ke snížení míry vyloučení obyvatel sociálně vyloučených lokalit a zlepšení kvality společenského soužití mezi všemi obyvateli SMO.“

Město Ostrava bylo na jednání Monitorovacího výboru Agentury pro sociální začleňování vybráno ke spolupráci dne 30. 1. 2014. Spolupráce byla zahájena 1. 7. 2014. Uzavřením Memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování bude vytvořena platforma ke kooperaci ve všech oblastech dotčených problematikou sociálního vyloučení, zejména v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení, zdravotní péče a prevence kriminality.

Zastřešujícím orgánem lokálního partnerství bude řídící výbor, jehož členové budou nominováni ze zástupců vedení SMO, městských obvodů, odborů Magistrátu města Ostravy, Agentury pro sociální začleňování, nestátních neziskových organizací, Úřadu práce České republiky, zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí a dalších.

Celý text Memoranda o spolupráci s Českou republikou - Úřadem vlády ČR, Agenturou pro sociální začleňování najdete ke stažení v oddílu Publikace a dokumenty.


PUBLIKACE A DOKUMENTY


Podkladová analýza ke koncepci bydlení

Podkladová analýza ke koncepci rodinné politiky statutárního města Ostravy

Výzkum pocitu bezpečí v okolí sociálně vyloučených lokalit a dalších rizikových míst v Ostravě

Strategický plán sociálního začleňování, Ostrava, 2015 -2018

Strategický plán sociálního začleňování - přílohy:

Memorandum o spolupráci s ČR - Úřadem vlády, Agenturou pro sociální začleňování

Sociální inkluze Ostrava!!! – Aktualizovaný integrovaný program 2014+


KONTAKTY


Magistrát města Ostravy
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Mgr. Lucie Škvaridlová
Koordinátor sociálního začleňování
T +420 599 443 854  M +420 737 225 293
E lskvaridlova@ostrava.cz

Jana Abrlová, DiS
Sociální pracovník pro sociální začleňování
T +420 599 443 855  M +420 720 978 133
E jabrlova@ostrava.cz