Agentura pro sociální začleňování

Problematika ubytoven, podpora soužití...

Kontakty na agenturu pro sociální začleňování

Dne 10. června 2015 byl na zasedání Zastupitelstva města Ostravy schválen Strategický plán sociálního začleňování Ostrava na období let 2015 – 2018. Spolu s Agenturou pro sociální začleňování se na sestavení strategického plánu podíleli členové ostravského lokálního partnerství, především statutární město Ostrava, samosprávné a státní instituce, nestátní neziskové organizace a řada dalších organizací.

Strategický plán sociálního začleňování je pro statutární město Ostravu ústředním podkladem pro čerpání finanční podpory z evropských strukturálních a investičních fondů v oblasti sociálního začleňování. Agentura pro sociální začleňování v Ostravě pro účely strategického plánu podrobně zmapovala výchozí stav v oblasti sociálního vyloučení, včetně popisu cílových skupin. Jádrem strategického plánu je ucelený souhrn potřeb města v oblasti sociálního začleňování a návrhy konkrétních opatření na pokrytí těchto potřeb. Plnění strategického plánu bude průběžně monitorováno a plán bude zpětně aktualizován a revidován.

Strategický plán sociálního začleňování počítá v Ostravě s projekty v celkové výši 907 milionů korun, rozdělených do oblastí zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání, prevence rizikového chování, rodiny a zdraví. Co se týče počtu podpořených osob, zhruba 5,5 tisíce osob bude podpořeno prostřednictvím projektů financovaných z Operačního programu Zaměstnanost a asi 3,3 tisíc z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Strategický plán sociálního začleňování.

Popis sociálního vyloučení a soustava vstupních indikátorů

Rozšiřující popis vstupních indikátorů

Indikátory účinnosti a přehled čerpání strategického plánu

Memorandum o spolupráci

Přehled spolupracujících organizací a seznam členů pracovních skupin a řídicího výboru

 

Dne 28. ledna 2015 přijalo Zastupitelstvo města Ostravy Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, které se zaměřuje na vzájemnou spolupráci v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení, prevence kriminality nebo zdravotní péče.
Spolupráce, stvrzená Memorandem, směřuje ke snížení sociálního vyloučení na úrovni města a zlepšení kvality soužití mezi jeho obyvateli. Agentura v Ostravě, stejně jako v dalších obcích, ve kterých působila nebo působí, vytváří lokální partnerství při řešení této problematiky. Zastřešujícím orgánem pro lokální partnerství v Ostravě bude řídící výbor, složený ze zástupců vedení města, městských obvodů, neziskových organizací, Úřadu práce ČR, Agentury pro sociální začleňování a dalších organizací."

Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

Agentura pro sociální začleňování zveřejnila materiál, který představuje koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám. Jedná se o podrobný text, který je připraven ve spolupráci  s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem pro místní rozvoj. Metodika se zabývá rolí obcí, Agentury a dalších účastníků koordinovaného přístupu, přípravou strategických plánů v obcích a oblastmi, ve kterých je koordinovaný přístup uplatňován.

Metodika koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám

  

Zpráva o semináři k sociálnímu podnikání

V úterý 9. prosince 2014 pořádala Agentura pro sociální začleňování v Ostravě seminář s názvem Sociální podnikání – šance podnikat jinak. Akce se konala v prostorách Impact Hubu v Ostravě, tedy na inspirativním místě, které je určené k setkávání, sdílení zkušeností a rozvoji inovací v podnikání.

Cílem semináře bylo oslovit potenciální i rozhodnuté zájemce o sociální podnikání v Ostravě a předat jim celistvé informace o sociálním podnikání, jako nástroji ke zvyšování zaměstnanosti lidí těžko uplatnitelných na otevřeném trhu práce.

Cílovou skupinou byli malí a střední podnikatelé z Ostravy, a to jednak ti, kteří již mají zkušenosti s odpovědným zaměstnáváním a nabízejí práci sociálně znevýhodněným lidem včetně Romů. Seminář navštívili také podnikatelé, kteří tuto zkušenost sice zatím nemají, avšak sociální rozměr v podnikání pro ně může být novým impulsem.  V publiku byly zastoupeny také některé menší neziskové organizace, zejména ty, které neposkytují registrované sociální služby.

Na semináři prezentovala např. Bc. Jana Juřenová, prezidentka klastru sociálních inovací a podniků SINEC a současně manažerka několika sociálních firem na Bruntálsku. Dále Mgr. Alena Zieglerová, kapacita v oblasti zaměstnanosti Agentury pro sociální začleňování s příspěvkem k systémové podpoře a připravovaném zákonu o sociálním podnikání. Na semináři vystoupila také Ing. Petra Prouzová z Úřadu práce ČR s prezentací projektu Příležitost dělá(t) zaměstnance, který podporuje zaměstnávání sociálně znevýhodněných v Ostravě a dalších 6 lokalitách. Na závěr se do hloubky diskutovalo o právních aspektech podnikání nebo např. o tématu společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Seminář hodnotíme i přes nízkou účast jako podařený. Umožnil nám identifikovat zájemce o sociální podnikání v Ostravě. Další fází bude naplánování individuálních schůzek se všemi zájemci, kde budeme konzultovat jejich podnikatelské záměry v sociálním podnikání a konkrétněji je seznámíme s dalším postupem v procesu získání dotace na sociálně-podnikatelský projekt.

Spolupráci nabízíme i dalším subjektům se zájmem o sociální podnikání. Můžete se na nás kdykoliv obrátit.

Ing. Zuzana Baturná
Agentura pro sociální začleňování
baturna.zuzana@vlada.cz
tel.: 727 849 363
www.socialni-zaclenovani.cz

P r e z e n t a c e   k  s e m i n á ř i

 


 

 

Dne 3.7.2014 byla na ostravském magistrátu oficiálně zahájena spolupráce mezi Ostravou a vládní Agenturou pro sociální začleňoválogoní. Jejím cílem je zlepšit situaci v problematice ubytoven a sociálně vyloučených lokalit, přispět ke snížení společenského napětí a podpořit kvalitu soužití mezi obyvateli města.

Agentura pro sociální začleňování funguje od roku 2008 jako jeden z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR. V současné době působí kromě Ostravy v dalších 25 obcích a městech České republiky.

 

* Kontaktní informace:

Sídlo agentury: 

Agentura pro sociální začleňování 

Nádražní 120 

702 00 OSTRAVA 

Mgr. Martin Navrátil, PhD., vedoucí týmu    

navratil.martin@vlada.cz                 725 736 355      

 Ing. Zuzana Baturná                                  

baturna.zuzana@vlada.cz

Ing. Martina Čaputová

caputova.martina@vlada.cz

Mgr. Marek Mikulec                                  

mikulec.marek@vlada.cz

Mgr. Tenglerová Dita                                 

tenlgerova.dita@vlada.cz

Mgr. Martin Brezina

brezina.martin@vlada.cz

Více informací naleznete na stránkách Agentury pro sociální začleňování.