Projekt 1st International School of Ostrava

V roce 2005 vznikl s podporou statutárního města Ostravy Projekt 1st International School of Ostrava (dále jen projekt). Jeho cílem je zlepšit jazykovou úroveň obyvatel města a umožnit dětem zahraničních investorů se vzdělávat v českých podmínkách. Toto "vzdělávací centrum" se tedy zaměřuje nejen na výuku dětí a žáků, ale i na celoživotní vzdělávání dospělých.

Tento komplexní systém vzdělávání zajišťuje vedle státní základní a mateřské školy (Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace, dále ZŠaMŠ), soukromé víceleté gymnázium (1st International School of Ostrava - základní škola a gymnázium, s.r.o., dále ISO) a obecně prospěšná společnost (Education Centre of Ostrava, o.p.s., dále ECO) zodpovědná za celoživotní vzdělávání obyvatel města ohrožených sociálním vyloučením. V roce 2008 navíc zahájila činnost zahraniční škola (1st International School of Ostrava, s.r.o., dále ZISO), která vyučuje všechny předměty v jazyce anglickém a plně se vyrovná britským zvyklostem, nejen co se týče potřebné certifikace vzdělání, ale i kvality výuky.

Původní snahou bylo zajistit veškerou tuto výuku v rámci jedné budovy. Díky skutečnosti, že cílem projektu hned od začátku nebyly jen děti zahraničních investorů, ale rovněž i samotní obyvatelé města Ostravy, získalo město Ostrava na rekonstrukci prostor budovy ZŠaMŠ na ulici Ostrčilově, dotaci z fondu EU v celkové výši 24 280 000,- Kč. Zatímco v zrekonstruovaných prostorách tak v odpoledních hodinách probíhá celoživotní vzdělávání obyvatel města, dopoledne zde probíhá výuka soukromého gymnázia a státní ZŠaMŠ. Subjekt 1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o. sídlí na adrese Gregorova 2582/3 v Moravské Ostravě.

Unikátní ostravský projekt na sebe od svého založení soustřeďuje pozornost laické i odborné veřejnosti a samozřejmě také médií. V rámci transparentního přístupu města k celému projektu 1st International School of Ostrava zveřejňujeme všechny důležité dokumenty a rozhodnutí orgánů města, včetně odpovědí primátora na otázky týdeníku EURO, které shrnují v textu genezi projektu a současně odpovídají na celou řadu otázek.

Aktuálně ke dni 31.3.2010 jsou v sekci Stížnosti, petice a žádosti o informace zveřejněny odpovědi na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žadatelů JUDr. P., Ing. S. a JUDr. N.  Žádost byla zaměřena na informace týkající se zejména soukromých subjektů 1st International School of Ostrava, s.r.o., 1st International School of Ostrava - základní škola a gymnázium, s.r.o. a Education Centre of Ostrava, o.p.s., účastníků projektu 1st International School of Ostrava. Odpověď na žádost o informace byla projednána radou města usn. č. 10457/126 ze dne 30.3.2010 a zastupitelstvem města usn. č. 2866/36 ze dne 31.3.2010.

Dále v sekci Kontroly, inspekce a komunikace s ÚOHS je zveřejněn Protokol č. 06.09.S ze dne 3.3.2010 o výsledku veřejnosprávní kontroly Ministerstva pro místní rozvoje k Projektu celoživotního vzdělávání 1st International School, včetně podaných námitek SMO ze dne 19.3.2009. Dne 29.4.2010 byly zaslány na ministerstvo pro místní rozvoj dodatečné podklady k námitkám SMO k protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly, obsahující zejména přehled realizovaných kurzů celoživotního vzdělávání.

V době od 3.9.2010 do 17.9.2010 byla vykonána následná veřejnosprávní kontrola k Projektu celoživotního vzdělávání 1st International School. Kontrolní skupinou Ministerstva pro místní rozvoj ČR nebylo shledáno porušení právních předpisů ani ustanovení Rozhodnutí a Podmínek o účasti státního rozpočtu a fondů EU na financování projektu, které by mělo systémový charakter a nasvědčovalo podezření na nesrovnalost. Protokol o výsledku kontroly ze dne 17.9.2010 je zveřejněn v sekci Kontroly, inspekce a komunikace s ÚOHS.

Podklady k projektu 1st International School of Ostrava