1 - 2015

Sociální inkluze Newsletter!!! 1 - 2015

Obsah


Aktuálně:

Rozhovor

U partnerů

Živě

Zaznamenali jsme

Kontakt na Sociální inkluzi Ostrava 


AKTUÁLNĚ

Přijato memorandum o spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování

Platforma ke kooperaci v oblasti sociálního vyloučení


Další významný dokument pro realizaci cílů programu Sociální inkluze Ostrava přijalo 28. ledna 2015 Zastupitelstvo města Ostravy. Je jím Memorandum o spolupráci s Českou republikou - Úřadem vlády ČR, Agenturou pro sociální začleňování, jehož hlavním cílem je dle důvodové zprávy „snižování a eliminace sociálního vyloučení na místní úrovni, a také tvorba celostátních strategií vytvářejících legislativní a finanční podmínky na podporu sociálního začleňování ve statutárním městě Ostrava (SMO), a to na základě spolupráce, koordinace a přijímání opatření.“

Úsilí při realizaci vzájemné spolupráce „bude směřováno ke snížení míry vyloučení obyvatel sociálně vyloučených lokalit a zlepšení kvality společenského soužití mezi všemi obyvateli SMO.“

Město Ostrava bylo na jednání Monitorovacího výboru Agentury pro sociální začleňování vybráno ke spolupráci dne 30. 1. 2014. Spolupráce byla zahájena 1. 7. 2014. Uzavřením Memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování bude vytvořena platforma ke kooperaci ve všech oblastech dotčených problematikou sociálního vyloučení, zejména v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení, zdravotní péče a prevence kriminality.

Zastřešujícím orgánem lokálního partnerství bude řídící výbor, jehož členové budou nominováni ze zástupců vedení SMO, městských obvodů, odborů Magistrátu města Ostravy, Agentury pro sociální začleňování, nestátních neziskových organizací, Úřadu práce České republiky, zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí a dalších.

Agentura spolu s městem Ostravou a dalšími partnery působícími v Ostravě připraví Strategický plán sociálního začleňování, který se stane ústředním podkladem pro zajištění čerpání finanční podpory ze strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 v oblasti sociálního začleňování. Východiskem pro sestavení plánu se stanou strategické dokumenty města Ostravy, a to konkrétně Sociální inkluze Ostrava, 4. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015-2018 a Plán prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2015 – 2016, případně další strategické dokumenty.

Celý text Memoranda o spolupráci s Českou republikou - Úřadem vlády ČR, Agenturou pro sociální začleňování najdete na webu města na stránkách Sociální inkluze v sekci Publikace Sociální inkluze a Dokumenty.

Rozhovor s lokálním konzultantem Agentury pro sociální začleňování Martinem Navrátilem k problematice memoranda a činnosti agentury najdete zde.

Složení Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

Na koho se obrátit


V únoru 2015 Rada města Ostravy schválila složení Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Jeho členy se stali:

Tomáš Macura – primátor města Ostravy,
Lumír Palyza – 1. náměstek primátora,
Zbyněk Pražák – náměstek primátora,
Martin Navrátil – vedoucí ostravského týmu Agentury pro sociální začleňování,
Jaroslava Rovňáková – vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti Magistrátu města Ostravy,
Václav Palička – vedoucí odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy,
Petr Dlabal – starosta městského obvodu Vítkovice,
Martin Bednář – starosta městského obvodu Ostrava-Jih,
Petra Bernfeldová – starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
Vít Macháček – 3. místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
Daniel Rychlik – vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu MS kraje,
René Dočekal – ředitel městského ředitelství Policie ČR,
Yvona Jungová – ředitelka krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ostravě,
Zdeněk Karásek – ředitel a jednatel společnost RPIC–VIP,
Martin Pražák – ředitel Charity Ostrava,
Ivana Nesétová – ředitelka CENTROM,
Alice Gojová – proděkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity,
Martin Kaleja – Pedagogická fakulta Ostravské univerzity.

Role a úkoly Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování jsou následující:

Řídící výbor:

 • je nejvyšším orgánem spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování,
 • schází se dle potřeby, minimálně čtyřikrát do roka,
 • schvaluje členy pracovní skupiny Vzdělávání a zaměstnanost, pracovní skupiny Bydlení, prevence kriminality a sociální služby a pracovní skupiny Legislativa v rámci programu Sociální inkluze Ostrava,
 • schvaluje partnery spolupráce se statutárním městem Ostrava a Agenturou pro sociální začleňování,
 • připravuje a předkládá ke schválení Strategický plán sociálního začleňování do orgánů města,
 • monitoruje a vyhodnocuje naplňování Strategického plánu sociálního začleňování,
 • navrhuje přípravu jednotlivých projektových aktivit, popř. projednává návrhy projektových aktivit z jednotlivých pracovních skupin a následně předkládá realizaci projektových aktivit ke schválení v orgánech města,
 • projednává informace z pracovní skupiny Vzdělávání a zaměstnanost a Bydlení, prevence kriminality a sociální služby o naplňování a dopadu realizovaných projektových aktivit,
 • komunikuje s ústředními orgány státní správy, dojednává základní strategie spolupráce mezi odbory Magistrátu města Ostravy, mezi Magistrátem města Ostravy a městskými obvody, mezi statutárním městem Ostrava a partnery spolupráce.

Ministr Jiří Dienstbier ocenil odvahu vedení Ostravy při řešení problematiky sociálního vyloučení

Místo populistických vyjádření systémová řešení


Ostrava může být z hlediska realizace své sociální politiky příkladem. Tak zhodnotil při své pracovní návštěvě moravskoslezské metropole snahy vedení města o mírnění sociálních problémů ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

„Za klíčový považuji přístup vedení měst a obcí. V tomto ohledu bych rád zdůraznil, že Ostrava dlouhodobě považuje řešení sociální problematiky za svoji prioritu. Dokonce se to odráží i v programovém prohlášení současné koalice v čele města. Bez této odvahy komunálních politiků, kteří nesahají po populistických vyjádřeních, ale naopak zodpovědně hledají systémová řešení, se situace nebude zlepšovat,“ prohlásil ministr 5. března při jednání s primátorem města Tomášem Macurou a resortním náměstkem primátora Zbyňkem Pražákem.

Hlavním tématem jednání bylo řešení sociálních problémů, na jejichž obrušování město spolupracuje s vládní Agenturou pro sociální začleňování na základě přijatého Memoranda o spolupráci a v rámci metodiky Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Cílem těchto snah je pomoci lidem sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohrožených zapojit se zpět do společnosti. Klíčem k dosažení tohoto cíle jsou hodnoty formulované programem Sociální inkluze Ostrava, které lze heslovitě označit jako práce, vzdělání a bydlení.

„Cením si také nasazení lidí v terénu i ochoty představitelů města podílet se na připomínkování legislativy, která by mohla občanům ve svízelné situaci pomoci, stejně jako implementace této legislativy v praxi,“ dodal Jiří Dienstbier, který se při své návštěvě ostravské radnice zúčastnil také zasedání legislativní pracovní skupiny Legislativní mezioborové komise zřízené při Legislativní radě vlády. Ta projednávala tzv. sociální balíček, jehož cílem je snaha řešit nejproblematičtější aspekty týkající se ubytoven pro sociálně slabé občany.

Popisek k ilustraci:
Ministr Jiří Dientsbier se svými spolupracovníky při jednání s představiteli města Ostravy. 


ROZHOVOR

Hovoříme s lokálním konzultantem vládní Agentury pro sociální začleňování Martinem Navrátilem

Sociální inkluze nastolila trend, ve kterém pokračujeme


Únorové zasedání Zastupitelstva města Ostravy schválilo Memorandum o spolupráci s Českou republikou - Úřadem vlády ČR, Agenturou pro sociální začleňování (zpráva na jiném místě). O tom, jak hodnotí tento dokument agentura, jsme hovořili s jejím lokálním konzultantem pro Ostravu Martinem Navrátilem.

 • Ostravské zastupitelstvo schválilo memorandum o spolupráci s vaší agenturou po několika odkladech. Co pro vás tento dokument znamená, v čem spatřujete jeho přínos?

Ano, o memorandu jsme mluvili už před loňskými komunálními volbami. Bývalé vedení města ale chtělo, aby ho schvalovala až nová politická reprezentace. Pro nás má tento dokument dvojí význam. Samotné schválení tohoto aktu znamená, že jednak máme písemně načrtnuté kontury spolupráce, a jednak, že máme písemné ujednání, na základě kterého spolupracujeme. My jsme tu spolupráci v tom ujednání navíc velmi konkrétně popsali a stanovili, čeho se bude týkat. Že se bude týkat legislativních změn, že se bude týkat dotací a že se při těch dotacích budeme řídit určitou metodikou. Stanovuje také, že si budou obě strany poskytovat maximální součinnost. To znamená, že si budeme efektivně vyměňovat informace, abychom dosáhli co nejrychleji co největšího účinku. Zásadní význam má vznik řídicího výboru sestaveného z významných představitelů města, městských obvodů, sociální komise, sociálního odboru, ale také dvou fakult, úřadu práce a policie. Vznikne tak reprezentativní orgán, který bude mít autoritu a který bude vytyčovat základní trendy spolupráce.

 • Koncem února agentura završila prvního půl roku činnosti v Ostravě. Jak hodnotíte výsledky vašich snah?

Při své práci v Ostravě jedeme vlastně po dvou takových kolejích. První kolej je analytická – snažíme se zjistit, jaká je aktuální situace sociálně vyloučených osob a skupin na Ostravsku. Ta druhá se snaží pomocí zprostředkování projektů přinést na Ostravsko peníze pro financování aktivit, které sociální začleňování umožňují. V první fázi jsme se orientovali na neziskové organizace, které se sociálnímu začleňování věnují. Tuhle fázi jsme uzavřeli tím, že jsme získali od těchto organizací jejich projektové záměry a vyhodnotili je. V současné době řešíme situaci s jednotlivými městskými obvody. Zjišťujeme, jaké mají potřeby v oblastech, které nás zajímají, to znamená ve školství, bydlení, v oblasti zaměstnanosti a prevence kriminality. Snažíme se sesbírat jejich názory a zkušenosti a vytvořit s nimi společné projekty. Projekty koncepčního charakteru budeme realizovat také s městem. Další oblastí naší práce je problematika legislativy, která má vztah k sociálnímu začleňování. Tyto záležitosti se řeší pomocí pracovních skupin Legislativa, kterých se loni uskutečnilo čtyři. První letošní proběhla za účasti ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera 5. března v Ostravě.

 • Hovořil jste o projektech neziskových organizací. Můžete být konkrétnější? Čeho se týkají?

Těch projektových záměrů je šedesát tři, takže jde o velmi široké spektrum. Týkají se oblasti bydlení, zaměstnanosti, sociálního podnikání, vzdělávání, sociálních aktivit pro rodiny a prevence rizik. Organizace, které tyto projekty vytvářely, jsou například Charita Ostrava, Diecézní charita ostravsko-opavská, Armáda spásy, salesiáni Dona Boska, Bílý nosorožec, Vzájemné soužití, Centrom, Společně-Jekhetane a další. Teď připravujeme balík těchto záměrů pro ministerstvo, aby vědělo, jaké jsou ze strany neziskových organizací požadavky. Dalšími žadateli budou město a městské obvody, to bude další důležitý balíček. Samozřejmě, ne všechny tyto věci se budou realizovat.

 • Potýkáte se s problémy?

Zatím je vše dobré. Jedeme podle plánu a snažíme se krůček po krůčku naplňovat všechny naše cíle. Současně jsme ale připraveni na to, že některé věci budou skřípat. Ta jednání jsou komplikovaná a naše role složitá. My vlastně předáváme podklady tady z tohoto území na centrální úroveň, takže tvoříme takovou spojku mezi tím, co by si přála Ostrava, a tím, co unesou operační programy ministerstva, které se připravují v Praze. A to je obtížná práce.

 • Dokumentem, který bude určovat obsah spolupráce mezi městem a agenturou, má být Strategický plán sociálního začleňování. Jedním z podkladů, na základě kterých má být zpracován, je program Sociální inkluze Ostrava. Jaký je vztah mezi těmito dvěma dokumenty?

Já tady vidím určitou návaznost a také určitou podstatnou změnu. Ta návaznost spočívá v tom, že inkluze stanovila řadu konkrétních cílů, jako je třeba individuální přístup k žákům z vyloučeného prostředí, jako je podpora zaměstnanosti a další a my tyto cíle teď jednoduše naplňujeme. Tady je jasná návaznost. Je pravda, že inkluze se zpočátku zaměřila na interní zdroje, na práci s konkrétními lidmi. Do toho my se nebudeme plést, to bude pokračovat podle vůle města. Od samého počátku ale počítala také s externími zdroji, které se nepodařilo získat. Teď budeme tyto zdroje zajišťovat my. V tom je vedle návaznosti patrná také změna. My tento program rozšíříme a budeme konkretizovat a kvantifikovat jeho cíle. Stále se ale budeme držet té vytýčené linie, to znamená, že musíme tyto lidi uplatnit na trhu práce, že musíme podpořit děti ve vzdělávání a musíme změnit kvalitu bydlení. To je trend, který inkluze nastolila, a my v něm přesně pokračujeme.

Hovořil: Bohuslav Krzyžanek


U PARTNERŮ

Jde nám o dlouhodobou spolupráci s městem a dalšími partnery, říká manažerka projektu Petra Prouzová

Příležitost dělá(t) zaměstnance jde do finále


Najít zaměstnání, když má člověk jen základní vzdělání, pochází z vyloučené lokality a chybí mu pracovní návyky, je úkol nadmíru těžký. V Ostravě nabízí takovým lidem pomocnou dlaň Krajská pobočka Úřadu práce ČR. V období od konce loňského října do konce letošního února v Ostravě vytipovala ve spolupráci s neziskovými organizacemi a Agenturou pro sociální začleňování 66 znevýhodněných osob, 29 mužů a 37 žen, které zapojila do projektu s názvem Příležitost dělá(t) zaměstnance. Pilotní projekt v rámci ČR je realizován na území celého Moravskoslezského kraje. V Ostravě se hlásí k programu Sociální inkluze. Prostředky čerpá z Evropského sociálního fondu v ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Jak překonat bariéry

„Zájemci o účast na projektu museli splňovat nejméně tři ze šesti stanovených znaků. Vedle absence kvalifikace a bydliště ve vyloučené lokalitě to byla dlouhodobá nezaměstnanost, pobírání dávek hmotné nouze, zadluženost či ohrožení nestabilitou bydlení,“ upřesnila manažerka projektu Petra Prouzová. Tím hlavním předpokladem ale byla vůle pracovat a ochota absolvovat sled aktivit, které je mají na zaměstnání připravit. Patří mezi ně motivační kurz, kde se učí číst a odpovídat na inzeráty, sepsat životopis, telefonovat nebo komunikovat s případným zaměstnavatelem, dále skupinové poradenství zaměřené na finanční gramotnost, pracovně-právní vztahy, řešení bydlení a rodinných záležitostí, a tzv. pracovní diagnostika, při níž za pomoci psychologa hledají oblasti, pro které mají vlohy, které by je zajímaly a kde by se mohli uplatnit.

„Je třeba si uvědomit, že více než 70 procent těchto klientů má jenom základní vzdělání a právě tento fakt představuje jednu z největších bariér při hledání možností jejich uplatnění na trhu práce,“ upozorňuje Prouzová s tím, že tato skupinová přípravná část trvá tři týdny. Na ni navazuje fáze individuální péče o klienta přímo v jeho bydlišti, případná rekvalifikace a poté to nejsložitější – samotná aktivita zaměstnávání. „To znamená, pokud víme o nějaké nabídce, informujeme o ní vhodné klienty. Pro další hledáme uplatnění na základě znalosti jejich předpokladů nebo jednáme s potenciálními zaměstnavateli o zřízení podporovaného pracovního místa, na které můžeme přispět mzdovým příspěvkem do výše 20 tisíc korun,“ popisuje manažerka projektu.

Velké město v nevýhodě

I přes tyto snahy a zvýhodnění je nalezení pracovních míst pro klienty projektu stále problém. Také proto, že partnerem ÚP může být pouze stoprocentně solidní zaměstnavatel, který musí svoji spolehlivost doložit. „Takže s tím má spoustu papírování,“ vysvětluje Prouzová. Z hlediska ochrany dotačních prostředků, ale také zájmů klientů je však tento postup nevyhnutelný. V Ostravě podobně jako ve velkém městském uskupení se k tomu druží problém anonymity lidí, která usnadňuje práci na černo.

„Takže zatímco například v Odrách bude zaměstnáno už 40 lidí, v Ostravě našlo do konce února práci pět klientů; dalších deset by mělo nastoupit v březnu,“ přibližuje aktuální stav Petra Prouzová, ale rukama nelomí. „Většina klientů teprve končí přípravnou fázi a jejich umístění do zaměstnání plánujeme od dubna,“ informuje manažerka.

Pozvánka na workshop

Na úterý 14. dubna chystá tým projektu v Domu kultury Akord v Ostravě-Zábřehu workshop se zástupci města a městských obvodů, Agentury pro sociální začleňování, neziskových organizací, sociálních firem, zaměstnavatelů. Rád by na něm shrnul zkušenosti z realizace projektu Příležitost dělá(t) zaměstnance a představil záměry dalšího podobného projektu, který by se v případě podpory Ministerstva práce a sociálních věcí mohl rozjet koncem tohoto roku. „Jde nám o dlouhodobou perspektivu, o dlouhodobou spolupráci s městem a dalšími partnery na řešení problémů této cílové skupiny,“ uvedla Petra Prouzová.

Popisek k ilustraci:
Účastníci motivačního kurzu. Foto: ÚP ČR

 

 


ŽIVĚ

Vedoucí nízkoprahových zařízení SPOLEČNĚ-JEKHETANE Lenka Adámková informuje o úspěších romských hip-hopových tanečníků

Kluci z ostravských vyloučených lokalit si plní sen


Na první pohled jsou to jen obyčejní romští kluci z ostravských vyloučených lokalit. Přesto o nich začíná mluvit celé republika. V září loňského roku začali trénovat v ostravském Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež obecně prospěšné společnosti SPOLEČNĚ – JEKHETANE pod vedením ostravské mistryně světa Adriany Adámkové hip-hopové tance a po sotva pár měsících pronikají do absolutní české, evropské, a dokonce i světové taneční špičky. Spolu s tím se ale mění jejich život a poznávají jiný, dramaticky odlišný svět. Nesemele je to?

Lenka Adámková, sociální pracovnice, vedoucí nízkoprahových zařízení SPOLEČNĚ-JEKHETANE a maminka Adriany věří, že ano, semele, ale v tom dobrém. „Ti kluci tomu tanci propadli a já jsem ráda. Je to pár dětí, které opustí ulice a budou si plnit svůj sen,“ přesvědčuje.

První soutěž, první úspěch

Cesta pětice ostravských romských chlapců na hip-hopový taneční Olymp je zatím krátká, avšak už hustě posetá úspěchy. Svoji „ostrou“ premiéru si odbyli na soutěži v Orlové, kde vystoupili s malou hip-hopovou skupinou Boys a hned při prvním závodě skončili na 3. místě. Další štací byla 16. listopadu 2014 Opava, která viděla premiéru členů skupiny Boys v sólových disciplínách – a také hned úspěšnou. Kevin Polhoš a Zdeněk Baláž se probojovali do finále a skončili na 4. a 5. místě. Jan Koky skončil na 7. místě v dětech, Kevin Parči obsadil stejnou příčku v juniorech. Malá skupina Boys obsadila úžasné 2. místo.

„A to den předtím, 15. listopadu, se kluci zúčastnili prestižní talentové soutěže Terne Čercheňa v Hranicích na Moravě, kde soupeřilo v tanečních disciplínách 27 romských skupin. Naše taneční skupina Slunečnice, která obhajovala titul z předchozího roku, obsadila 4. místo s romskými tanci, naši kluci ze skupiny Boys soutěž vyhráli s hip hopem,“ doplnila Lenka Adámková.

Povzbuzeni úspěchy se ostravští kluci s Adrianou Adámkovou vydali 29. listopadu na další soutěž do Prahy. Poprvé byli v hlavním městě České republiky a své nadšení dokázali zúročit. Vyzkoušeli si další novou taneční disciplínu a to elektro-boogie, kde Zdeněk Baláž skončil hned na druhém a Kevin Polhoš na čtvrtém místě. V hip hopu skončil Zdeněk Baláž na 3. místě, malá skupina obsadila tentokrát 4. místo.

V Ostravě pokořili svět

Největší soutěž v jejich krátké taneční kariéře je ovšem čekala 7. prosince 2014 v Ostravě, kde se konal v luxusním prostředí Clarion Congress Hotelu ve Vítkovicích mezinárodní závod Mistrovství Evropy a Světový pohár v tanečních disciplínách Ostravská vločka. Kluci se tu od začátku stali miláčky mezinárodní poroty a do finále po velkých bojích postoupili tři chlapci z České republiky – všichni tři ze SPOLEČNĚ-JEKHETANE – a tři chlapci z Běloruska. Výsledky byly ohromující: Kevin Parči skončil hned pod stupni vítězů na 4. místě, Jan Koky byl stříbrný a  Světový pohár v hip hopu vyhrál Zdeněk Baláž! Neuvěřitelný úspěch doplnilo 2. místo malé skupiny Boys. Konec roku byl pro malé kluky z Palackého a Božkovy ulice, o kterých před pár měsíci nikdo nevěděl, opravdu senzační.

„Na tomto mezinárodním Světovém poháru v hip hopu nezůstala pozadu ani trenérka Adriana Adámková, která v kategorii sólo hip hop ženy získala 1. místo a další 1. místo vybojovala v kategorii Street dance show choreografií Přežila jsem Pearl Harbor,“ doplnila opět Lenka Adámková.

Nominace na ME i MS

Začátek roku 2015 byl ve znamení boje o nominace na Mistrovství Evropy v hip hopu v Polsku, případně na Mistrovství světa v hip hopu do Itálie. Naděje, že se to podaří, byla zatím malá, ale před kluky byly stále ještě dva závody. První byl hned 10. ledna v Bohumíně, kde opět exceloval Zdeněk Baláž, který skončil na 2. místě. Honza Koky prolomil smůlu a po několika sedmých místech vybojoval hezkou 4. příčku v dětské kategorii. V juniorech získal Kevin Parči také 4. místo.

A už je čekalo jen Mistrovství České republiky, které se konalo o posledním lednovém víkendu v Jablonci nad Nisou. Kluci, kteří poprvé spali mimo domov, si to pořádně užili. V kategorii elektro-boogie byli opět tři ve finále. Kevin Polhoš získal nakonec titul 2. vicemistra ČR, Honza Koky obsadil 5. a Zdeněk Baláž 6. místo. V disciplíně hip hop skončil Jan Koky pátý a Zdeněk Baláž šestý. Kluci tímto potvrdili nominaci na Mistrovství Evropy v červnu do polského města Kielce a Zdeněk Baláž získal nominaci na mistrovství světa do Itálie v říjnu 2015 v hip hopu. Kevin Polhoš a Jan Koky získali nominaci také, ale v kategorii elektro-boogie.

Budou na vše peníze?

„Doufám, že o těchto klucích ještě uslyšíme. Otázkou je finanční stránka, která hraje v jejich případě velkou roli. Náklady na soutěže, licence, startovné a dopravu jsou vysoké. Zatím to zvládají díky trenérce Adrianě Adámkové a finanční pomoci SPOLEČNĚ-JEKHETANE,“ končí Lenka Adámková.

Popisky k ilustracím:
Členové hip-hopové taneční skupiny Boys s trenérkou Adrianou Adámkovou na propagačním snímku...
... a v akci na mezinárodních závodech Mistrovství Evropy a Světového poháru v tanečních disciplínách Ostravská vločka.  Foto: SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Silva Mižigárová: Chci, aby moje děti něco dokázaly!


Kdyby Silva Mižigárová a její dcerka Natálka Kaločaiová nepocházely z vyloučené lokality (Mižigarovi bydleli na Přednádraží a byli mezi prvními, kterým se odsud podařilo odstěhovat), nebylo by vlastně o čem psát. Starostlivá maminka, stejně jako všechny ostatní starostlivé maminky, doprovodila v pátek 23. ledna 2015 svoji pětiletou dcerku na zápis do školy. Vybrala pro ni Waldorfskou základní školu v Ostravě-Přívoze, kterou navštěvuje už její o rok starší bratr Tibor a kde Natálka chodí od pololetí do školky.

„Než jsem tu zapsala syna, byla jsem se tu podívat při Dni otevřených dveří a zalíbilo se mi tady. I ty učitelky jsou tu takové hodné, takže jsem to zkusila a nelituji,“ rozpovídala se Mižigárová, proč si vybrala právě toto zařízení. Vyhovuje ji také, že škola s tímto vzdělávacím programem je otevřenější vůči jinakostem a přístup ke vzdělávání je individuálnější a vstřícnější potřebám jednotlivce. Nabízí kompletní vzdělávací program od mateřské školy po střední odbornou školu.

Dalším kladem přívozské Waldorfské ZŠ A MŠ je z hlediska maminky fakt, že leží sotva pár kroků od sídla obecně prospěšné společnosti Společně-Jekhetane, kde pracuje v rodinném centru. „Než jim dostavěli hřiště, děti z Waldorfské školky docházely dokonce hrát si k nám, do Jekhetane, na zahradu, takže se vzájemně známe,“ usmála se spokojená maminka.

Průběh zápisu byl stejný jako u všech ostatních dětí. Zatímco Natálka předváděla své schopnosti a znalosti učitelkám budoucí první třídy, maminka hovořila s další pedagožkou o jejích schopnostech, zájmech, koníčcích, návycích, způsobech chování či mimořádných potřebách. Nic, co by jakkoliv vybočovalo z obvyklé praxe.

I přání ohledně budoucnosti svých dětí má Silva Mižigárová stejná, jako absolutní většina ostatních maminek. „Chci, aby moje děti šly na vysokou,“ říká prostě. A nemyslí to jako frázi, právě naopak. Kolik práce ji stálo, aby mohla ve své situaci zapsat své děti do školy hlavního vzdělávacího proudu, ví jen ona. I proto se svěří:

„Strašně bych chtěla, aby moje děti něco dokázaly. Aby ta moje snaha nebyla zbytečná.“

Dokument natočený o Silvě Mižigárové a její dětech, který nechala natočit Nadace Open Society Fund Praha, můžete  shlédnout zde.

Popisek k ilustracím:
Natálka Kaločaiová se svojí maminkou Silvou Mižigárovou a se svými pravděpodobnými budoucími spolužačkami na základní škole. Foto: Bohuslav Krzyžanek


ZAZNAMENALI JSME

Potravinová banka v Ostravě rozdala loni 126 tun potravin


Množství potravin, které Potravinová banka v Ostravě (PBO) za svou pětiletou historii daruje lidem v sociální tísni, rok od roku narůstá. Za rok 2014 PBO rozdala více než 126 tun potravinové pomoci, což je v porovnání s rokem 2013 o 25 tun více. 

Matkám s dětmi v azylových domech, lidem s postižením, osobám bez přístřeší a dalším sociálně potřebným lidem jsou potraviny darovány prostřednictvím sítě organizací, které jsou poskytovateli služeb v oblasti řešení chudoby a sociálního vyloučení. Patří mezi ně např. Charita, Slezská diakonie, Armáda spásy, Fond ohrožených dětí, Diakonie ČCE, Nová šance, Menssana, Člověk v tísni, Společně-Jekhetane, Vzájemné soužití a další.

Potraviny získává PBO z různých zdrojů. Jedná se zejména o potravinové řetězce, výrobce potravin, potravinové sbírky a podobně.  V Moravskoslezském kraji PBO spolupracuje například s 22 hypermarkety čtyř potravinových řetězců. V roce 2014 poskytla PBO  potravinovou pomoc v rámci kraje téměř osmi tisícům lidem v sociální tísni.

Činnost Potravinové banky v Ostravě významně finančně podporuje Statutární město Ostrava a krajský úřad MS kraje.

Irena Mrázková, provozní manažerka PBO

Popisek k ilustraci:
Do Potravinové banky loni přispěli také pracovníci ostravského magistrátu. Na snímku pracovnice oddělení sociální práce a metodiky Dita Bernátová (zprava) a Lenka Košáková s prádelním košem potravin pro chudé. Celkem bylo loni v rámci magistrátní sbírky vybráno 227 kg potravin, tedy o 30 kg více, než v roce 2013.  Foto: Bohuslav Krzyžanek

Kontakt na Sociální inkluzi Ostrava

Kontaktní osoba:
Bc. Denisa Wurstová
Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti
adresa: Integrovaný dům, ul. 30. dubna 3130/2D, 730 81 Ostrava
tel.: M:+420 734 395 988, T: +420 599 444 680
e-mail: dwurstova@ostrava.cz