1-2013

Sociální inkluze Newsletter!!! 1-2013

Ostrý start projektu Sociální inkluze Ostrava

Rok po úvodní konferenci dlouhodobého programu Sociální inkluze Ostrava (SIO) se v Radnici města Ostravy konala 11. února 2013 konference druhá. Ta po roce intenzívních příprav představuje ostrý start tohoto komplexního sociálního programu, jehož cílem je zkvalitnit vzájemné soužití všech obyvatel města. V podmínkách Ostravy se jedná především o práci s převážně obyvateli takzvaných vyloučených lokalit.

konf SIO 1Na pondělní konferenci, které se zúčastnil primátor města Petr Kajnar, náměstek primátora pro sociální práci Martin Štěpánek a zástupci městských obvodů, sociálních odborů, neziskových organizací i dalších partnerů Programu, budou rovněž prvním čtyřem vybraným rodinám slavnostně předány klíče od bytů.

Program Sociální inkluze Ostrava je rozvržen a etapizován do roku 2020. Obsahuje 12 integrovaných projektů, které provázaně pokrývají všechny cílové oblasti. Nositelé jej stavějí na třech základních pilířích, kterými jsou zaměstnanost, vzdělání a bydlení.

„Hlavní devizou tohoto zatím v České republice ojedinělého projektu je komplexnost pojednání této problematiky. Současně řeší jak vzdělání dětí, práci pro dospělé, tak volný čas i bydlení. Úspěšnost projektu vidím také v jeho dlouhodobosti. Podle dosavadních zkušeností jen při systematické a mnoho let trvající práci řady subjektů může přinést trvalý efekt,“ řekl primátor Ostravy Petr Kajnar.

Partnery dlouhodobé spolupráce na projektu jsou neziskové organizace, městské obvody, městská i republiková policie, soukromý sektor, státní zastupitelství i Úřad vlády ČR. Rodiny do programu navrhují městské obvody a neziskové organizace, které se stávají patrony rodin a zároveň garanty toho, že rodiny budou plnit povinnosti, které jim ze zařazení do programu vyplývají, například docházku dětí do školy, jejich očkování, aktivní zájem o zaměstnání a podobně.

V první fázi jsou do programu zařazeny čtyři rodiny, čítající celkem 8 dospělých a 6 dětí:

  • V městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz byl byt na Hlučínské 64 přidělen rodině Jana Kotlára. Rodinu doporučily městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a Armáda spásy.
  • V městském obvodě Vítkovice byly přiděleny dva byty. Byt na Tavičské 34/1 byl přidělen rodině Vojtěcha Dudy. Rodinu doporučili městský obvod Vítkovice a CENTROM; byt na Sirotčí 43/10 byl přidělen Nikole Dirové a Juanu Loresovi. Rodinu doporučili městský obvod Vítkovice a CENTROM.
  • V městském obvodě Radvanice a Bartovice byl byt na Pátově 656/4 přidělen rodině Jana Leška. Rodinu doporučil CENTROM Radvanice.

V posledních týdnech byly rodinám nabídnuty pracovní kurzy, zaměřené například na získání dovedností v oblasti drobných bytových oprav. Na úpravě některých bytů se jejich noví obyvatelé sami podíleli. Letos by do programu mělo být zapojeno v průběhu roku deset rodin, tedy padesát lidí.

inkluzeMěsto Ostrava zatím na projekt ze svého rozpočtu vyčlenilo deset milionů korun, dosud byly vyčerpány zhruba čtyři miliony. Město chce na projekty související s programem Sociální inkluze získat peníze z evrospkých zdrojů.
„Věřím, že jsme společně připravili start našeho programu se zodpovědností tak, aby už první kroky vedly k postupnému cíli, kterým je především řešení romské problematiky a problematiky dalších obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Program by měl pomoci nejen Ostravě, ale také se stát platformou pro širší mezinárodní spolupráci při řešení této problematiky,” řekl náměstek primátora Martin Štěpánek. „Půjde o dlouhodobý proces, ale věřím, že společně s partnery programu můžeme dosáhnout úspěchu.“

Více informací najdete na stránce  Sociální inkluze

 

Provázanost dvou sociálních programů

Od poloviny roku 2009 město Ostrava spolu s městským obvodem Vítkovice realizuje Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) pod názvem Budoucnost Vítkovic, spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu. Projekt je zaměřen především na regeneraci bytových domů, úpravu ploch a komunikací v zóně vyloučených lokalit ve Vítkovicích o rozloze 4,406 km2, v níž je silná koncentrace negativních vlivů.

Na celkem sedm projektů revitalizace veřejných prostranství a pět projektů regenerace bytových domů navazují programy a projekty neinvestičního charakteru, tj. vzdělávací a sociálních dovedností. Ve Vítkovicích bude rovněž realizován pilotní program Sociální inkluze Ostrava (SIO), započatý v únoru 2012, oba programy budou provázané. (Pilotní program SIO se týká celkem čtyř městských obvodů: Mariánské Hory a Hulváky, Radvanice a Bartovice, Moravská Ostrava a Přívoz a Vítkovice.)

Provázanost obou programů ve Vítkovicích je velmi konkrétní. Zrekonstruované byty, do nichž se budou rodiny vybrané v rámci programu Sociální inkluze Ostrava stěhovat, se nacházejí v lokalitě, v níž jsou upravovány plochy a komunikace v rámci IPRM Budoucnost Vítkovic. Obyvatelé těchto dvou bytů se tak stanou přímými uživateli zrekonstruovaného prostranství a mohou realizovat počátek „nového života“  v lepším prostředí.

Pro zajímavost:

IPRM „Budoucnost Vítkovic“ je financováno z dotace ministra pro místní rozvoj ve výši 238 mil. Kč a rozpočtu města Ostravy ve výši 140 mil. Kč. Z těchto prostředků bude opraveno 90 bytů a veřejných prostranství. Podařilo se již vytvořit parkovací plochy na ulici Mírová, dokončit regeneraci bytových domů na ul. Sirotčí, Štramberské a Zengrově a začít s rekonstrukcí komunikace a chodníků na Zengrově ulici. V roce 2013 bude realizována rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad, dokončen projekt Komunikace a chodníky na ulici Zengrova a upraveny plochy kolem bytových domů na ulici Štramberská, komunikace a chodníky na ul. Sirotčí a regenerace dalších bytových domů na ulici Štramberské. V roce 2013 bude rovněž dokončena přípravná fáze projektu Sportovní areál U Cementárny.

 

Představujeme

Společně-Jekhetane pracuje s dětmi i dospělými

V ostravském zadním Přívoze působí od roku 2001 občanské sdružení SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. Jeho služby jsou zaměřeny na uživatele sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené, zejména z důvodu etnických, rasových a finančních.

jekhe fotoDnes v rámci sdružení působí občanská poradna, jsou poskytovány terénní programy, pracuje sociálně aktivizační služba zaměřená na práci s rodinami KLUB-KO, dále nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a otevřený klub Slunečnice.
Ve sdružení pracují také romští zaměstnanci, jsou však stále v menšině. „Přesto, že zde už tolik let působíme, je stále ještě obtížné v této komunitě získat člověka s potřebnou kvalifikací, kterou musí ze zákona splňovat,“ říká Helena Balabánová, místopředsedkyně sdružení, která pracuje s romskou komunitou více než dvacet let. Zatím pouze někteří zvládli v rámci kvalifikační dohody vyšší odbornou školu sociálního zaměření, jiní pak alespoň kurz pracovníka v sociálních službách. Sdružení se snaží podporovat ve studiu další zájemce.

Jekhetane před dvěma lety rovněž zahájilo vzdělávací projekt „Rovný start“ pro matky s dětmi do šesti let. Spočívá v začlenění romských dětí do škol působících mimo tradiční romské lokality. Z projektu jsou hrazeny náklady spojené s docházkou – pomůcky, dojíždění, v horších sociálních případech i obědy. Sdružení přesvědčuje jak romské rodiny, aby děti do takové školy posílaly, tak i samotné školy o tom, že romský školáček nemusí být ve třídě problémem. Zatím se podařilo zařadit do běžných základních škol 25 romských dětí a udržet je tam. Pro děti, které z různých důvodů nemohou navštěvovat běžné předškolní zařízení, provozuje Jekhetane v rámci sociálně aktivizační služby adaptační program, který dítě připravuje na budoucí školní docházku. Dochází sem osm až deset dětí ve věku od tří let.

Od roku 2012 je projekt „Rovný start“ zaměřen na romské maminky s dětmi do tří let. Cílem projektu je zvýšit rodičovské kompetence romských matek – maminky se učí, jak v dětech rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a návyky, které jinak v nevyhovujícím sociálním prostředí je velmi složité nebo nemožné získat. Podmínkou projektu však je, že jej musejí realizovat samy romské maminky. Proto byly vybrány tři dobrovolnice z lokality zadního Přívozu, a pokud se letos osvědčí, pak pro ně sdružení vytvoří pracovní místa.

Další aktivity sdružení najdete na www.jekhetane.cz.

 

Práce dětmi

Zážitky s loutkami obohacují a inspirují

Ruka jako loutka, Moje vlastní loutkové divadlo, Seznamte se s divadlem, Magie masky… To jsou příklady názvů zážitkových, edukačních a arteterapeutických loutkářských dílen, které se od září 2011 pravidelně uskutečňují na alternativní scéně Divadla loutek Ostrava.

DLO-alternaTyto výchovně-vzdělávací dílny jsou určeny žákům mateřských, základních a středních škol, studentům vyšších odborných a vysokých pedagogických či uměleckých škol, a také dětem se speciálními potřebami a dětem ohroženým sociálním vyloučením, romským dětem, dětem z menšinových etnik a specifických sociálních skupin nebo jejich pedagogům a zájemcům z řad veřejnosti.

Dílny jsou uskutečňovány ve dvouhodinových až čtyřhodinových vzdělávacích blocích. Akce jsou vedeny dvěma lektory a zároveň aktivními tvůrci Hanou Galetkovou a Tomášem Volkmerem, kteří mají v divadelně-vzdělávací oblasti mnohaleté zkušenosti. Seznamují děti a mládež s divadelním uměním prostřednictvím vlastní aktivní tvorby a hry. Děti se tak mohou dozvídat mnohé o loutkách a umělecké tvorbě, ale také o sobě samých a svých schopnostech. Mohou společně tvořivě pracovat a rozvíjet sociální vztahy. Děti se učí spolupracovat v rozmanité komunitě, vzájemně se obohacovat, podporovat, respektovat a spolubýt. Jsou vzdělávány skrze přímou osobní zkušenost a zážitek, často jsou zaznamenávány také terapeutické účinky.

terapie 1Programy budou nabízeny také veřejnosti. Integrace, propojení, respekt a společné bytí rozdílných rodin je jedním z hlavních cílů dílny Moje vlastní loutkové divadlo. Partnerem projektu je občanské sdružení THeatr ludem, které realizuje arteterapeutické dílny terapie loutkou přímo ve školách, v ústavech a zařízeních v Ostravě a okolí a plánuje realizaci také v emigračním táboře. Dále nabízí vzdělávací zážitkové dramatické dílny Jan Ámos Komenský, Loutkování, Domov, Cesta k animovanému filmu a další.

Divadlo loutek Ostrava i THeatr ludem plánují realizaci edukačních dílen až do roku 2020 a oba subjekty jsou připraveny vytvářet další, nové a specificky formálně i obsahově zaměřené motivační a vzdělávací, integrační dílenské programy. Nabídka dílen bude neustále doplňována a jejich obsah přizpůsobován potřebám cílových skupin. Dosavadní ohlasy na dílny jsou velmi pozitivní. www.dlo-ostrava.cz

 

Dobrá zkušenost s přípravnými třídami

V letošním školním roce byla již popáté otevřena přípravná třída při ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12. Jejím hlavním posláním je připravit děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy a předcházet tak neúspěšným začátkům ve vzdělávacím procesu.

Ve školním roce 2012/2013 navštěvuje přípravný ročník deset dětí, a to nejenom ze spádové oblasti této školy, ale i ze vzdálenějších míst městského obvodu Ostrava-Jih. Ty se pak po absolvování celého školního roku v přípravné třídě vracejí do svých „kmenových škol“.

chrjukinDo přípravné třídy jsou zařazovány děti ze sociokulturně slabého prostředí s odkladem povinné školní docházky nebo děti pětileté na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Přípravná třída na ZŠ Chrjukinova pracuje podle svého školního vzdělávacího programu „Otevři oči, rozhlédni se a poznávej svět“. Cílevědomě a systematicky jsou zde rozvíjeny fyzické, psychické i sociální schopnosti a dovednosti dítěte, které je vedeno tak, aby na konci školního roku bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností. Ke každému dítěti přistupuje škola individuálně a přizpůsobuje metody a formy práce k vyrovnání nedostatků v rozvoji učení. Úzce spolupracuje s rodiči dětí.

Děti z přípravné třídy mají svou vlastní učebnu, kde se každý den scházejí, pracují a hrají si. V učebně je nainstalována interaktivní tabule s dataprojektorem, kterou děti při výuce častokrát využívají. Ve svém pestrém programu děti navštěvují i učebnu výpočetní techniky, tělocvičnu a hernu družiny. Pokud to počasí dovolí, využívají předškoláci školní hřiště nebo vyrazí s pedagogem na vycházku po okolí, případně do Bělského lesa. Pro všechny děti škola poskytuje zázemí v odpoledních hodinách ve školní družině a předškoláci se rovněž mohou stravovat ve školní jídelně.

 

Představujeme

Pomoc ve složité životní situaci

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. má dlouholeté zkušenosti s podporováním lidí, kteří se dostali do složitých životních situací. Účinná pomoc v této oblasti ale není jednorázová záležitost, nýbrž dlouhodobý proces.

Pouze dlouhodobou a systematickou prací se za posledních 10 let v Domově pro matky s dětmi například podařilo ze 152 maminek, které jeho služeb využilo, zapojit do běžného života téměř 60 % z nich. V Azylovém domě pro muže již získalo podporu vrátit se do běžného prostředí 457 mužů a v Domě na půl cesty se z 324 mladých dospělých povedlo do běžného života zapojit 260 z nich.

Za poslední 3 roky prošlo Rodinnou poradnou 2820 klientů a Sociálně aktivizační služby přijalo 133 rodin, což představovalo podporu 411 dětem. Celkem 98 rodin se podařilo zapojit do běžného života. Centrum rovněž prošlo úspěšnou inspekcí kvality sociálních služeb, stalo se partnerem kampaně na podporu náhradní rodinné péče „Dejme dětem rodinu“. Získalo povolení ke zprostředkování zaměstnání a pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Díky projektům OPLZZ podporuje své klienty v rekvalifikaci a následném zaměstnání. Dále Centrum sociálních služeb Ostrava zrealizovalo projekt ROP „Dům na půl cesty – Bozděchova“, aktivně přistoupilo v nedávné době k řešení problematiky ostravské lokality „Přednádraží“, získalo akreditace na poli vzdělávání a uspělo komplexním programem v projektu Sociální inkluze Ostrava,  realizuje další sociální projekty.

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. je toho názoru, že jedině komplexní pohled na tuto problematiku může přinést nástroje k trvalému zlepšení životních podmínek v Ostravě. V programu Sociální inkluze Ostrava vidí možnost otevřít nové komunikační kanály a přístup ke společenským zdrojům s vytvořením fungujícího modelu komplexní pomoci lidem sociálně vyloučeným a vyloučením ohroženým. Více na: http://www.css-ostrava.cz/

 

Postvězeňská péče ve sdružení Nová šance

Hlavním posláním občanského sdružení Nová šance, které sídlí v Ostravě-Koblově, je poskytování pomoci mužům po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Sdružení funguje od roku 1998 a po celou dobu se zabývá postvězeňskou péčí (resocializací), která se zaměřuje zejména na hledání účinných forem snižování recidivy a efektivnější adaptaci propuštěných mužů z výkonu trestu. Svým zaměřením a činností je to jediné zařízení v neziskovém sektoru v naší republice, které poskytuje také i ubytování mužům po výkonu trestu.nova sance

Zaměstnanci také pomáhají mužům bez domova. Od roku 2003 navíc sdružení Nová šance umožňuje výkon trestu obecně prospěšných prací ve své areálu, a to mužům, ženám i osobám s lehčím fyzickým, anebo duševním omezením.

Stále se zvyšující kriminalita a bezdomovectví jsou vždy nepříjemným a složitým problémem v každé společnosti. Ale je jisté, že represe a vyloučení těchto lidí ze společnosti na její okraj (nejen úřady, zaměstnavateli, ale i samotnými občany), či jen materiální a finanční pomoc nestačí. Sdružení sociálním poradenstvím podporuje uživatele v řešení jejich nepříznivé situace a na základě individuálního přístupu je motivuje k nezávislosti na systému sociálních služeb a návratu do běžného prostředí. Zaměstnanci Nové šance však nemohou pomoci klientům, kteří pomoc odmítají a ve svém životě nic nového hledat či měnit nechtějí. http://www.koblov.cz/

 

Navazujeme na úspěšné projekty

Na území městského obvodu Radvanice a Bartovice se nacházejí dvě vyloučené lokality, v nichž je realizována řada projektů určených rodinám ohroženým sociálním vyloučením. Některé již byly ukončeny, další stále běží a jsou základem a inspirací pro další iniciativy.

Ve spolupráci s Městskou policií Ostrava je každoročně pořádán letní příměstský tábor. Ve dvou týdenních turnusech jsou připraveny soutěže, hry, exkurze a vzdělávací aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin a vyloučených lokalit. Mezi úspěšné projekty se řadí i projekt Bezpečná hřiště a pískoviště. Je zaměřen zejména na ochranu dětí před nebezpečím, které pro ně představují pohozené kontaminované injekční stříkačky v místech, kde si děti hrají, zvláště ve vyloučených lokalitách.

Od roku 2011 jsou na Základní škole Ostrava - Radvanice, Trnkovecká 55 v inklu¬zivním vzdělávání využívány alternativní metody výuky včetně canisterapie a muzikoterapie. Základní školy se zapojily také do projektu „Dovybavení hřišť otevřených veřejnosti“, jehož cílem bylo zkvalitnit stávající vybavení školních hřišť a zajistit jejich zpřístupnění veřejnosti v době mimo vyučování. To zvláště sociálně potřebným rodinám umožňuje věnovat se sportovním aktivitám bez zatížení rodinného rozpočtu.

Dalším příkladem dobré praxe je práce místního občanského sdružení Pro Victus, které se v Radvanicích a Bartovicích i v celé Ostravě zaměřilo na poskytování úklidu v domácnostech seniorů romskými hospodyňkami. Tato iniciativa má hned několik přínosů sociální inkluzi: přímé začlenění, získání pracovních návyků a zároveň odbourání předsudků.

Ve spolupráci s občanským sdružením Centrom je dlouhodobě realizován projekt Bydlení s doprovodným sociálním programem. Projekt poskytuje podporu a pomoc rodinám ohroženým sociálním vyloučením.