VÝZVA NA ÚČELOVÉ DOTACE V OBLASTI PROTIDROGOVÉ PREVENCE 2023

Dne 14.9.2022 vyhlásilo statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků na rok 2023 v oblasti protidrogové prevence s termínem pro podávání žádostí od 17.10.2022 do 27.10.2022.

Informace pro žadatele

Do výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti protidrogové prevence se mohou přihlásit právnické i fyzické osoby s výjimkou příspěvkových organizací statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje, městských obvodů a jimi zřízených příspěvkových organizací.

Výběrové řízení je zaměřeno na finanční podporu poskytovatelů registrovaných sociálních služeb a souvisejících aktivit zajišťovaných pro občany města Ostravy a širšího správního obvodu. Sociální služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Související aktivity jsou činnosti, které doplňují síť sociálních služeb a mají zejména preventivní charakter. Potřebnost sociálních služeb a souvisejících aktivit je vyjádřena v 6. Komunitním plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2023–2026, schváleném zastupitelstvem města usnesením č. 2238/ZM1822/36 dne 14.09.2022.

Získání podpory v rámci výběrového řízení je podmíněno zařazením sociální služby do sítě poskytovatelů sociálních služeb, a to na krajské nebo celostátní úrovni (poskytovatel musí mít pověření či uzavřenu smlouvu k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu).

 

Dne 11.10.2022 se uskutečnil seminář pro žadatele k dotačnímu řízení pro rok 2023 a pro příjemce dotací v roce 2022. Prezentace ze semináře je možné si spustit zde:

Podmínky

Statutární město Ostrava poskytuje ze svého rozpočtu formou výběrového řízení peněžní prostředky na podporu projektů, které jsou v souladu s vyhlášeným Programem na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 a Podmínkami pro jednotlivé dotační oblasti (dále jen Program a Podmínky).

Žádost musí splňovat Podmínky příslušné dotační oblasti, popř. vyhlášeného Programu a být v souladu s 6. Komunitním plánem sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2023–2026 či aktuálními potřebami statutárního města Ostravy. V opačném případě nebude žádost posuzována.

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 17.10.2022 00:00

Lhůty pro podání žádosti - Do

Čtvrtek 27.10.2022 23:59

Postup podání žádosti

Pro sociální služby:

Do výběrového řízení se žadatel přihlašuje prostřednictvím informačního systému PorteX.

Informační systém je dostupný na odkazu portex.ostrava.cz.

Pro související aktivity:

Do výběrového řízení se žadatel přihlašuje prostřednictvím elektronického formuláře
aplikace EvAgend včetně povinných příloh dostupných níže na této stránce v sekci Přílohy – formuláře ke stažení 

Kontaktní informace

Specialista dotačních programů a podpor Mgr. Markéta Héglová
E-mail
Telefon 599 443 860

Technická podpora: 

E-mail
Telefon 599 445 555

Přílohy - formuláře ke stažení

nezbytné pro přihlášení do výběrového řízení:   

Změna v osobě zastupující organizaci – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o volbě, jmenování, plné moci apod. (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna sídla organizace – v případě, že je v rámci žádosti požadována úhrada nákladů za nájem sídla, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna čísla bankovního účtu - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna v plátcovství DPH - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o registraci plátce DPH (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změny týkající se obsahové části projektu (např. změna místa realizace, změna termínu realizace pobytu, změna počtu účastníků akce apod.) – v případě, že je v rámci žádosti požadována úhrada nákladů za nájem místa realizace služby/aktivity, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy vč. dodatků (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo; u pobytových akcí je nezbytné změnu oznámit vždy před termínem samotného pobytu).

Výsledky

Výsledky výběrového řízení  k zobrazení ZDE

Informace pro příjemce

Po schválení návrhu dotací Zastupitelstvem města Ostravy je s příjemcem uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace. V průběhu realizace projektu má příjemce povinnost sledovat poskytovatelem stanovené ukazatele a oznámit veškeré změny v poskytování sociální služby na formuláři Hlášení změn (viz. níže). 

Příjemce předkládá formuláře Pololetní a Závěrečné zprávy o realizaci projektu v elektronické podobě datovou zprávou s termínem odeslání zprávy do konce měsíce následujícího po uplynutí monitorovaného období. Závěrečné vyúčtování dotace (finanční vypořádání) dokládá příjemce v tištěné podobě. Při vyúčtování projektu postupujte dle Pokynů k vyúčtování účelové dotace. 

Kontaktní osoby

Specialista dotačních programů a podpor Mgr. Markéta Héglová
E-mail
Telefon

599 443 860

Ekonom                                                                     Ing. Daniela Štěrbová
E-mail
Telefon 599 443 811

Dokumenty ke stažení

  • Formulář hlášení změn v poskytování sociální služby/související aktivity - tento formulář slouží k hlášení změn v průběhu realizace projektu:

Změna v osobě zastupující organizaci – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o volbě, jmenování, plné moci apod. (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna sídla organizace – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem sídla, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna čísla bankovního účtu - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna v plátcovství DPH - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o registraci plátce DPH (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změny týkající se obsahové části projektu (např. změna místa realizace, změna termínu realizace pobytu, změna počtu účastníků akce apod.) – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem místa realizace služby/aktivity, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy vč. dodatků (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo; u pobytových akcí je nezbytné změnu oznámit vždy před termínem samotného pobytu).