VÝZVA NA ÚČELOVÉ DOTACE V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY 2023

Dne 14.9.2022 vyhlásilo statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků na rok 2023 v oblasti sociální péče s termínem pro podávání žádostí od 17.10.2022 do 27.10.2022.

Informace pro žadatele

Dne 4.10.2022 se uskuteční informační seminář k dotačnímu řízení. Seminář proběhne v prostorách Nové radnice v zasedací místnosti č. 306 (sál zastupitelstva) od 13:00.

Odkaz na přihlášení na seminář:
https://forms.gle/aZ1s979kghYDX4Xb6 

 

Do výběrového řízení se mohou přihlásit právnické i fyzické osoby splňující ustanovení uvedená v Podmínkách VŘ. Výběrové řízení není určeno městským obvodům a jimi zřízeným příspěvkovým organizacím, příspěvkovým organizacím města, ozbrojeným bezpečnostním sborům a jiným organizačním složkám státu.

Vyhlášená témata podpory v Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 jsou v souladu s cíli a opatřeními Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2023 – 2027 a 6. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2023–2026.

Podmínky

Statutární město Ostrava poskytuje ze svého rozpočtu formou výběrového řízení peněžní prostředky na podporu projektů, které jsou v souladu s vyhlášeným Programem na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 a Podmínkami pro jednotlivé dotační oblasti (dále jen Program a Podmínky).

Žádost musí splňovat Podmínky příslušné dotační oblasti, popř. vyhlášeného Programu a být v souladu s potřebami občanů města Ostravy a širšího správního obvodu, s prioritami a opatřeními Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2023 – 2027, schválené usnesením zastupitelstva města č. 2240/ZM1822/36 dne 14.09.2022 (dále jen Strategie) a 6. Komunitním plánem sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2023-2026, schváleného usnesením zastupitelstva města č. 2238/ZM1822/36 dne 14.09.2022

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 17.10.2022 00:00

Lhůty pro podání žádosti - Do

Čtvrtek 27.10.2022 23:59

Postup podání žádosti

Do výběrového řízení se žadatel přihlašuje prostřednictvím elektronického
formuláře aplikace EvAgend včetně povinných příloh dostupných na internetových
stránkách
www.ostrava.cz, v sekci „Dotace“, oblast „Prevence kriminality - osoby“ nebo
pod odborem sociálních věcí a zdravotnictví.

Kontaktní informace

Specialista dotačních programů a podpor Mgr. Tomáš Pavelec
E-mail
Telefon

599 443 875

Ekonom                                                                     Ing. Daniela Štěrbová
E-mail
Telefon 599 443 811

Technická podpora: 

E-mail
Telefon 599 445 555

Přílohy - formuláře ke stažení

nezbytné pro přihlášení do výběrového řízení:   

Upozornění:

Pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler, který si můžete stáhnout ZDE. Jednoduchý návod ke stažení programu a práci s formulářem najdete ZDE

Výsledky

Výsledky výběrového řízení  k zobrazení ZDE.

Informace pro příjemce

Po schválení návrhu dotací Zastupitelstvem města Ostravy je s příjemcem uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace. V průběhu realizace projektu má příjemce povinnost sledovat poskytovatelem stanovené ukazatele a oznámit veškeré změny v poskytování sociální služby na formuláři Hlášení změn (viz níže). 

Příjemce předkládá formulář Závěrečná zpráva o realizaci projektu v elektronické podobě datovou zprávou s termínem odeslání zprávy do konce měsíce následujícího po uplynutí monitorovaného období. Závěrečné vyúčtování dotace (finanční vypořádání) dokládá příjemce v tištěné podobě. Při vyúčtování projektu postupujte dle Pokynů k vyúčtování účelové dotace. 

Kontaktní osoby

Mgr. Tomáš Pavelec 599 443 875
vyúčtování oblast prevence kriminality Ing. Daniela Štěrbová 599 443 811

 

 

Dokumenty ke stažení

Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Dokumenty pro rok 2022 - Program Podmínky dotační oblasti.

 

Hlášení změn v poskytování sociální služby/související aktivity

Tento formulář slouží k hlášení změn v průběhu realizace projektu ( ke stažení ZDE):

Změna v osobě zastupující organizaci – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o volbě, jmenování, plné moci apod. (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna sídla organizace – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem sídla, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna čísla bankovního účtu - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna v plátcovství DPH - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o registraci plátce DPH (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změny týkající se obsahové části projektu (např. změna místa realizace, změna termínu realizace pobytu, změna počtu účastníků akce apod.) – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem místa realizace služby/aktivity, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy vč. dodatků (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo; u pobytových akcí je nezbytné změnu oznámit vždy před termínem samotného pobytu).