VÝZVA NA ÚČELOVÉ DOTACE V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY 2024

Dne 20.9.2023 vyhlásilo statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města č. 0433/ZM2226/10 výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků na rok 2024 v oblasti prevence kriminality s termínem pro podávání žádostí od 23.10.2023 do 03.11.2023.

Informace pro žadatele

Dne 5.10.2023 se uskuteční informační seminář k dotačnímu řízení. Seminář proběhne v prostorách Nové radnice v zasedací místnosti č. 306 (sál zastupitelstva) od 13:00.

Odkaz na přihlášení:

https://forms.office.com/e/WJw1EFhWmZ

Podmínky

Do výběrového řízení se mohou hlásit právnické i fyzické osoby splňující ustanovení uvedená v Podmínkách VŘ. Výběrové řízení není určeno městským obvodům a jimi zřízeným příspěvkovým organizacím, příspěvkovým organizacím města, ozbrojeným bezpečnostním sborům a jiným organizačním složkám státu.

Statutární město Ostrava poskytuje ze svého rozpočtu formou výběrového řízení peněžní prostředky na podporu projektů, které jsou v souladu s vyhlášeným Programem na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024 a Podmínkami pro jednotlivé dotační oblasti (dále jen Program a Podmínky).

Žádost musí splňovat Podmínky příslušné dotační oblasti, popř. vyhlášeného Programu a být v souladu s potřebami občanů města Ostravy a širšího správního obvodu, s prioritami a opatřeními Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2023 - 2027, schválené usnesením zastupitelstva města č. 2240/ZM1822/36 dne 14.09.2022 (dále jen Strategie) a 6. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2023 - 2026, schváleného usnesením zastupitelstva města č. 2238/ZM1822/36 dne 14.09.2022.

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 23.10.2023 00:00

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 03.11.2023 23:59

Postup podání žádosti

Do výběrového řízení se žadatel přihlašuje prostřednictvím elektronického formuláře aplikace EvAgend včetně povinných příloh. Podrobný postup přihlášení je uveden v Podmínkách jednotlivých dotačních oblastí.

V případě, že v průběhu výběrového řízení nastanou změny v osobě zastupující organizaci, v sídle organizace, v čísle bankovního účtu, v plátcovství DPH či změny v obsahové části projektu (změna místa realizace, termínu realizace aj.), je nezbytné doložit tyto změny nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

Kontaktní informace

Obsahová část, projektové žádosti

Specialista dotačních programů a podpor          Monika Březinová DiS.

E-mail                                                                              monika.brezinova@ostrava.cz 

Telefon                                                                            599 443 858

 

Ekonomická část, vyúčtování

Ekonom                                                                         Ing. Daniela Štěrbová

E-mail                                                                             daniela.sterbova@ostrava.cz 

Telefon                                                                            599 443 811

 

Technická podpora:

E-mail                                                                              helpdesk.dotace@ostrava.cz 

Telefon                                                                            599 445 555

Přílohy - formuláře ke stažení

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024

Podmínky pro oblast Prevence kriminality pro rok 2024

Žádost prostřednictvím elektronického formuláře aplikace EvAgend

Povinné přílohy – Personální obsazení, Zdroje

Číselník aktivit a ukazatelů Strategie PK

Čestné prohlášení k podpoře de minimis (Základní informace o podpoře de minimis jsou ke stažení ZDE)

Bližší informace realizátora komunitní práce (aktivita E.1.4 Strategie prevence kriminality)

Bližší informace realizátora primární prevence (aktivita G.1.1 Strategie prevence kriminality)

 

Upozornění:

Pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler, který si můžete stáhnout ZDE. Jednoduchý návod ke stažení programu a práci s formulářem najdete ZDE.

Výsledky

Dotace budou projednávány zastupitelstvem města v lednu 2024. Výsledky výběrového řízení k zobrazení ZDE.

Informace pro příjemce

Po schválení návrhu dotací Zastupitelstvem města Ostravy je s příjemcem uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace. V průběhu realizace projektu má příjemce povinnost sledovat poskytovatelem stanovené ukazatele.

V případě jakýchkoli změn v poskytování související aktivity je příjemce povinen oznámit tyto změny na formuláři Hlášení změn (viz níže). Po oznámení níže uvedených změn je nezbytná akceptace změny ze strany Statutárního města Ostravy. Formulář použijte v těchto případech: 

  • Změna v osobě zastupující organizaci – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o volbě, jmenování, plné moci apod. (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
  • Změna sídla organizace – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem sídla, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
  • Změna čísla bankovního účtu – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
  • Změna v plátcovství DPH – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o registraci plátce DPH (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
  • Změny týkající se obsahové části projektu (např. změna místa realizace, změna termínu realizace pobytu, změna počtu účastníků akce apod.) - v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem místa realizace služby/aktivity, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy vč. dodatků (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo; u pobytových akcí je nezbytné změnu ohlásit vždy před termínem samotného pobytu).

         Pokud si nejste v konkrétním případě jisti oznamovací povinností, kontaktujte nás.

Příjemce předkládá formulář Závěrečná zpráva o realizaci projektu v elektronické podobě datovou zprávou s termínem odeslání zprávy do konce měsíce následujícího po uplynutí monitorovaného období. Závěrečné vyúčtování dotace (finanční vypořádání) dokládá příjemce v tištěné podobě. Při vyúčtování projektu postupujte dle Pokynů k vyúčtování účelové dotace.

 

Dokumenty ke stažení

Formulář Hlášení změn

Pokyny k vyúčtování účelové dotace (za rok 2023)

Formulář č. 1 (Závěrečná zpráva o realizaci projektu - za rok 2023)

Formulář č. 2 (Vyúčtování účelové dotace z rozpočtu SMO v oblasti prevence kriminality - za rok 2023)

Formulář č. 3 (Oznámení o vrácení peněžních prostředků na účet poskytovatele dotace)

Manuál pro vykazování ukazatelů

Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024

Podmínky pro oblast Prevence kriminality pro rok 2024

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 – slouží pro vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2023

Podmínky pro oblast prevence kriminality pro rok 2023 – slouží pro vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2023