3 - 2014

Sociální inkluze Newsletter!!! 3-2014

Obsah:

 • Zahájena oficiální spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
 • Proběhla mezioborová komise
 • Pracovní workshopy k aktualizaci programu
 • Lidé lidem posedmé
 • Komunitní skupina Společná cesta hýří aktivitou
 
 • ZŠ Gebauerova: Pracují s dětmi z vyloučených lokalit
 • ZŠ Gebauerova: Projekt školských mediátorů
 
 • Martin Navrátil: Úkoly pro Sociální inkluzi - práce, bydlení, vzdělávání
 • Pavel Mišariko: Nic není zadarmo, ale ta dřina za to stojí
 
 

Aktuálně:

Ostravě pomůže Agentura pro sociální začleňování

Na začátku července byla oficiálně zahájena spolupráce mezi Ostravou a vládní Agenturou pro sociální začleňování. Jejím cílem je zlepšit situaci v problematice ubytoven a sociálně vyloučených lokalit, přispět ke snížení společenského napětí a podpořit kvalitu soužití mezi obyvateli moravskoslezské metropole.

„Agentura pro sociální začleňování se stala významným partnerem statutárního města Ostravy. Od spolupráce očekáváme pomoc s návrhy legislativních změn a rovněž podporu při získávání finančních prostředků pro oblast sociálního začleňování v novém programovacím období 2014–2020,“ uvedl na úvodní tiskové konferenci Martin Štěpánek, náměstek primátora pro sociální věci, školství, sport a volnočasové aktivity.

Vláda situaci monitoruje

V Ostravě žije vzhledem ke skladbě obyvatel a počtu nezaměstnaných velké množství lidí v podmínkách sociálního vyloučení. Město řeší problematiku ubytoven, potýká se s protiromskými pochody. I proto stálo Ostravsko spolu s Ústeckem za požadavkem na zřízení mezioborové legislativní komise k sociálnímu začleňování, kterou založil ministr a předseda legislativní rady vlády Jiří Dienstbier.

Se situací na Ostravsku se osobně seznámila náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Kateřina Valachová, která tady vykonala několik služebních návštěv. Dalším krokem je rozjezd spolupráce se specializovanou vládní agenturou, která může poskytnout zkušenosti, ale také pomoc při získávání peněz na tuto oblast.

Velká výzva i odpovědnost

„Počítáme s tím, že by šlo o prostředky řádově ve stovkách milionů korun,“ upřesnil ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček, podle něhož je činnost agentury v Ostravě jednou z její nejdůležitějších a současně nejnáročnějších misí za celou dobu její existence. „Je to pro nás velká výzva a zároveň odpovědnost, které se agentura nemůže zříkat,“ řekl s tím, že se mu podařilo získat prostředky na to, aby mohl sestavit pětičlenný tým, vedený nejzkušenějším lokálním konzultantem agentury Martinem Navrátilem.

„Mám také velkou radost, že se nám podařilo najít politickou shodu na řešení problému sociálního vyloučení s magistrátem Ostravy a postupně ji nacházíme i s jednotlivými městskými částmi,“ dodal Šimáček.

Všechny problémové oblasti

O podrobnostech bylo v době konání úvodní tiskové konference ještě příliš brzo mluvit. Způsoby práce a cíle agentury byly proto formulovány spíše obecně.

„Spolupráce agentury s městem, která bude trvat nejméně tři roky, se promítne do všech oblastí, kterými se Ostrava v souvislosti s obyvateli vyloučených lokalit a ubytoven zabývá. Přispěje k rozvoji různých forem podpory zaměstnanosti a vzdělávání, pomůže řešit problémy v oblasti bydlení, ale i rizikového chování spojeného se sociálním vyloučením,“ uvedl například legislativní konzultant Martin Navrátil.

Základem strategický plán

Základem pro čerpání finančních prostředků na tyto aktivity bude Strategický plán sociálního začleňování, do kterého budou zahrnuty i cíle programu Sociální inkluze Ostrava, systému komunitního plánování a aktivity v oblasti prevence kriminality. Na základě tohoto plánu budou připravovány jednotlivé projektové žádosti, do jejichž přípravy se agentura také intenzivně zapojí.

Pracovníci agentury se zapojí do činnosti pracovních skupin, které již ve městě fungují pod vedením magistrátu a úřadů městských obvodů. V rámci této spolupráce by měla nově vzniknout i samostatná pracovní skupina pro legislativu, která bude shromažďovat podněty k úpravě stávajících zákonů v oblasti sociálního začleňování a připravovat podněty pro přípravu zákonů nových. Pracovní skupina efektivně propojí práci na lokální a centrální úrovni a její zástupci se budou pravidelně účastnit jednání zmíněné legislativní mezioborové komise.

Nástroj vlády pro pomoc obcím

Agentura pro sociální začleňování funguje od roku 2008 jako jeden z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR. Je nástrojem vlády k zajištění podpory obcím v procesu sociální integrace. Jejím posláním je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru. Pomáhá při přípravě lokálních projektů a zajišťování prostředků na jejich realizaci. V současné době působí kromě Ostravy v dalších 25 obcích a městech České republiky.

Více informací
Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování
tel.: 777 787 974
Martin Navrátil, Ostrava – lokální konzultant
navratil.martin@vlada.cz
tel.: 725 736 355

Popisek k ilustraci:

Zleva ředitel Martin Šimáček a koordinátor Martin Navrátil při úvodní tiskové konferenci v Ostravě. Foto: Libor Vidlička


První zasedání Mezioborové komise Legislativní rady vlády

Historicky první zasedání Mezioborové komise Legislativní rada vlády se konalo 23. července v Ostravě. Za město se ho zúčastnili náměstci primátora Martin Štěpánek a Simona Piperková a zástupci odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit.

Mezi projednávaná témata patřily připravovaný školský zákon a novela občanského zákoníku včetně zákona o veřejném opatrovnictví. Zástupci vlády informovali o stavu novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, která se zabývá regulací doplatku na bydlení a stanovením minimálních standardů užívání pro všechna ubytovací zařízení, nejen pro ubytovny.

Mezioborovou komisi Legislativní rady vlády zřídila vláda ČR na popud statutárního města Ostravy, vládní Agentury pro sociální začleňování, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera a jeho náměstkyně Kateřiny Valachové. Vedle představitelů vlády a odborníků na legislativu jsou jejími členy zástupci nestátních neziskových organizací a samospráv Ostravy a Ústí nad Labem.

Cílem komise je příprava a navrhování změn v legislativě, která má vliv na problematiku sociálního začleňování, a připomínkování navrhovaných legislativních opatření a norem v této oblasti. Jejím úkolem je také popsat případné negativní dopady přijímaných legislativních opatření.


Workshopy k aktualizaci programu sociální inkluze

Aktualizací možností financování programu Sociální inkluze Ostrava v dalším programovacím období 2014 až 2020 se koncem června zabývaly dva workshopy realizované vzdělávací, inovační a poradenskou společností RPIC ViP. Zúčastnili se jich náměstek primátora Martin Štěpánek, pracovníci odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, manažer programu, zástupci vládní Agentury pro sociální začleňování, zástupci nestátních neziskových organizací zapojených do programu a partneři z řad vzdělávacích institucí. Cílem jednání byla analýza programu Sociální inkluze Ostrava na základě identifikace jeho silných a slabých stránek, očekávaných přínosů a rizik (SWOT), problémové analýzy a posouzení možností financování klíčových záměrů programu po roce 2014. Účastníci se zabývali rovněž vytvořením nové návrhové části programu, kterou Agentura pro sociální začleňování rozpracuje v rámci Strategie sociálního začleňování do podoby konkrétních realizačních listů. Návrhová část bude po projednání Řídícím výborem programu a orgány města zveřejněna. V Zastupitelstvu města Ostravy by měla být projednána na jeho zářijovém zasedání.


Sociální služby a související aktivity na náměstí

Vyspělost společnosti lze hodnotit také podle toho, jak se dokáže postarat o své seniory a handicapované. Ukázat, jak je na tom v tomto směru Ostrava, je smyslem tradiční akce Lidé lidem, kterou pořádá město ve spolupráci se sdružením Eko-info centrum. Její letošní už sedmý ročník zahájil 26. června 2014 na Masarykově náměstí náměstek primátora Martin Štěpánek.

„Naší snahou je představit celou tu pestrou škálu sociálních služeb a navazujících aktivit, kterou ve městě máme,“ upřesnil Štěpánek ve svém vystoupení. Obzvlášť přivítal děti z ostravských škol, které se na akci mohou dozvědět víc o podmínkách života zdravotně nebo sociálně znevýhodněných osob a o lidech a organizacích, které se jim snaží pomáhat.

Součástí akce byly i nejrůznější taneční, hudební a divadelní vystoupení uživatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit, atrakce a soutěže pro děti, interaktivní dílny. K dispozici bylo malování na obličej, připraveny byly ukázky práce s terapeutickými psy. Děti si mohly vyzkoušet, jak „vidí“ nevidomí a prohléhnout některé pomůcky pro hendikepované. Svůj stánek na náměstí měla i Městská policie Ostrava.

Popisek k ilustraci:

Na stáncích šlo najít podrobné informace o pracovních skupinách působících v rámci systému komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit.  Foto: Jiří. Zerzoň


Komunitní skupina Společná cesta hýří aktivitou

Na sedm desítek dětí z řad obyvatel vyloučených lokalit v Ostravě-Kunčičkách se zúčastnilo v pondělí 26. května sportovně laděného Dne dětí, který pro ně uspořádala Diecézní charita ostravsko-opavská ve spolupráci s partnery – společností RPG Byty a Komunitní skupinou Společná cesta, která vznikla v rámci projektu moravskoslezského krajského úřadu Program aktivizačních činností s komunitními prvky. Slavnostního zahájení akce, která se konala na hřišti TJ Kunčičky, se zúčastnil mj. starosta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř, město Ostravu reprezentoval romský koordinátor Jan Chytil.

Zábavný program připravili členové Komunitní skupiny Společná cesta. Na jeho realizaci se podílelo 15 dobrovolníků z řad obyvatel obvodu. Menší děti soutěžily na šesti stanovištích například v házení míčku klaunovi, házení na plechovky, skákání v pytli či v jízdě na koloběžkách po překážkové dráze, ty starší se pak utkaly při fotbalovém turnaji, který tentokrát vyhrálo družstvo AC Roma Kunčičky. Nechybělo malování na tvář, společné opékání párků a další atrakce.

Už samostatně, bez charitního deštníku, vymysleli členové Komunitní skupiny Společná cesta a 5. července také zrealizovali akci Putování za pohádkovými bytostmi. Do Sadu Maxima Gorkého, kde se konala, si našlo cestu na osm desítek dětí a asi třicet dospělých účastníků. Jejich další akcí se stalo Sportovní odpoledne, které se uskutečnilo 30. srpna opět v Sadu Maxima Gorkého.

Popisek k ilustraci:

Součástí Dne dětí v Kunčičkách bylo i oblíbené opékání párků. Foto: Irena Štulíková


Noví partneři projektu

ZŠ Gebauerova: Škola, která pracuje s dětmi ze sociálně znevýhodněných lokalit

Chceme, aby naší žáci byli stejně úspěšní jako ostatní

S pilotním projektem na zavedení po belgickém vzoru tzv. školních mediátorů se do programu Sociální inkluze Ostrava přihlásila Základní škola Gebauerova v Ostravě Přívoze.

Jde o úplnou základní školu, která má od 1. ledna 2013 dvě pracoviště - na ulicích Gebauerově a Ibsenově. Škola se nachází v městské části s velkou koncentrací sociálně slabých, neúplných a vícečetných rodin. Navštěvuje ji okolo 350 žáků pocházejících vesměs ze sociálně znevýhodněného prostředí s převahou romského etnika. Jejich rodiče patří zpravidla mezi dlouhodobě nezaměstnané s minimálními šancemi uspět na trhu práce, zcela závislé na sociálních dávkách. Na vyučování se děti připravují málo nebo vůbec, mají velké absence a život tráví na ulicích. Rodiče většinou nemají na vzdělávání dětí zájem a k dalšímu studiu, které by jim umožnilo lepší uplatnění v profesním životě, je nemotivují.

Pedagogický sbor školy se snaží eliminovat tyto problémy organizovanou mimoškolní činností v podobě bezplatných kroužků vedených pedagogy a realizací řady mimoškolních aktivit a projektů zaměřených na atraktivní a smysluplné využití volného času. Mezi ty aktuální patří například projekty Správný obor – základ úspěchu, Škola s místem pro všechny či Ovoce do škol, mezi ty ukončené pak projekty Koncepce školy s rozšířenou výukou estetické výchovy, Jak úspěšně překonávat handicapy prostředí, Škola pro život a další. Velmi se osvědčuje Školní klub pro starší žáky, stejně jako model celodenní školy pro děti z nižších tříd. Významnou pomocí pro pedagogy jsou pedagogičtí asistenti, jichž pracuje na škole osm.

V rámci projektu školních mediátorů navazujícího na program Sociální inkluze Ostrava budou ve školním roce 2014-2015 jmenováni do této funkce dva dlouhodobí asistenti pedagoga, kteří jsou členy romského etnika a znají rodinné prostředí žáků. Jejich hlavním úkolem bude navštěvovat rodiče a snažit se ve spolupráci s nimi řešit patologické jevy, jako jsou záškoláctví, šikana, vandalismus, drobná kriminalita dětí, zneužívání omamných a návykových látek a další. Jedná se o pilotní projekt na dobu jednoho školního roku s tím, že pokud se osvědčí, může být prodloužen, popřípadě rozšířen i na jiná školská zařízení.

„Uvědomujeme si, že v prostředí, ve kterém pracujeme, je hlavně na učiteli, aby ukázal dětem možnosti dalšího vzdělávání a následného uplatnění v životě,“ přiblížila specifiku pedagogické práce na ZŠ Gebauerova její ředitelka Radka Hanusová. „Pedagog u nás nejen učí novým poznatkům, vzdělává, ale téměř stejnou měrou vychovává, poněvadž dnes již většina žáků pochází z prostředí, kde jsou měřítka a normy chování posunuty na hranici pro běžného člověka nepřijatelnou. Našim cílem je, aby úroveň vzdělání našich žáků byla srovnatelná se vzděláním žáků z jiných škol, tak, aby mohli pokračovat ve studiu a nekončili hned po základní škole na úřadu práce,“ konstatovala.

Popisek k ilustraci:

ZŠ Gebauerova sídlí ve staré cihlové budově, jejíž výstavba byla zahájena v letech 1912-13 (na snímku). V roce 1919 v ní byla zřízena Česká obecná chlapecká škola a ještě v tomtéž roce Městské reformní reálné gymnázium. Založení ZŠ na ulici Ibsenově, tehdy jako zvláštní školy, je datováno rokem 1996. Foto: Bohuslav Krzyžanek


ZŠ Gebauerova: Projekt Školní mediátoři

Cíle projektu

Projekt, který bude realizován v rámci programu Sociální inkluze Ostrava na pracovišti Ibsenova Základní školy Gebauerova v Ostravě-Přívoze, má za cíl efektivně přispět k řešení sociálně patologických jevů, jakými jsou drobná kriminalita, záškoláctví, zneužívání návykových látek a podobně, jejichž zvýšeným výskytem se vyznačuje sociálně vyloučená lokalita (Přední) Přívoz. K tomu má dojít prostřednictvím vytvoření dvou pozic tzv. školních mediátorů, kterými budou zaměstnanci pracoviště Ibsenova, kde dochází většina dětí přímo z lokality nebo jejího okolí a kteří již mají mezi dětmi i jejich rodinami vybudovánu přirozenou autoritu. Projekt má reagovat na problémy, které byly v minulosti řešeny s využitím asistentů prevence kriminality, má však oproti jejich působení výhodu delšího časového a adresnějšího působení na cílovou skupinu, to znamená na obyvatele dané lokality a zejména na rodiny se školními dětmi. Adresným působením školních mediátorů dojde k rozvoji a posílení zodpovědnosti rodičů problémových žáků za jejich výchovu a chování jak ve škole, tak mimo ni. To ve výsledku povede k eliminaci problémových vzorců chování, k jejichž osvojení dochází u mnoha žáků tím, že se téměř nepohybují mimo prostředí sociálně vyloučené lokality. Vytvoření pozice školních mediátorů je přenosem dobré praxe z Belgie, kde působí na základních školách, kam chodí více romských dětí. Projekt má pilotně ověřit možnost jejich uplatnění v podmínkách Ostravy a v případě pozitivního hodnocení jeho dopadů se předpokládá rozšíření jeho realizace do dalších sociálně vyloučených lokalit. Konkrétními kvantifikovatelnými výstupy projektu by měl být pokles neomluvené absence žáků ve škole o asi 10% a pokles nepřítomnosti rodičů na výchovných komisích také o 10 %.

Aktivity v rámci projektu

 • Návštěvy rodin problémových žáků. Stěžejní aktivitou školních mediátorů bude působení v rodinách žáků, kteří mají neomluvenou absenci, vysoký počet zameškaných, byť omluvených hodin, nebo u kterých se vyskytly problémy kázeňského charakteru.
 • Účast na jednání Policejní buňky. V současné sobě se patologické jednání dětí řeší v rámci jednání multidisciplinárních týmů, tzv. policejních buněk. Těch se zúčastňují zástupci Policie ČR, Městské policie, zainteresovaných škol, města a městských obvodů, poskytovatelů sociálních služeb v lokalitě a další. Školní mediátoři na ně budou přinášet poznatky z terénu a podílet se na vytváření a realizaci ozdravných opatření.
 • Třídní schůzky a výchovné komise. Školní mediátoři budou motivovat rodiče k návštěvám třídních schůzek a vést je a jejich děti ke smysluplnému trávení volného času v rámci aktivit Městské policie, Školního klubu při ZŠ Gebaureova či u poskytovatelů sociálních služeb. V případě potřeby se zúčastní jednání výchovné komise; cílem projektu však je přispět k tomu, aby se žádné výchovné komise konat nemusely.

Živě

Martin Navrátil: Sociální vyloučení je velmi komplexní problém, který je potřeba řešit, ale také zajímavá osobní výzva

Úkoly pro Sociální inkluzi: práce, bydlení, vzdělávání

Ostrava je město s energií. Tvrdí to Martin Navrátil, konzultant vládní Agentury pro sociální začleňování, která zahájila na začátku července oficiální spolupráci s městem. „Ne všude potkáte tolik lidí, kteří jsou připraveni se problémem vyloučených lokalit s velikým nasazením a velikou kompetencí zabývat. V tomto ohledu se nám bude s Ostravou výborně spolupracovat – i se všemi překážkami, které očekáváme,“ řekl pro Newsletter Sociální inkluze koncem srpna, kdy jsme si povídali o jeho prvních dojmech z práce v Ostravě a obecných plánech a strategických záměrech agentury v moravskoslezské metropoli.

Naše práce je dlouhodobá

„Kdybych měl mluvit o prvních dvou měsících, které tady jsme, tak by to pro veřejnost asi nebylo tolik zajímavé. Museli jsme se věnovat sestavování týmu, vybavování kanceláře, zajišťování konkrétních podmínek k práci. Naše působení je ale dlouhodobé. Budeme tady nejprve připravovat strategický plán jako podmínku pro čerpání peněz z Evropské unie. Chtěli bychom dosáhnout toho, aby se Ostrava představila příslušným ministerstvům, která jsou zodpovědná za čerpání ze strukturálních a investičních fondů, jako město, které je připravené. Aby měla na základě plánu, který bude splňovat konkrétní parametry, připravenou alokaci prostředků a nemusela svádět konkurenční boj s jinými městy. Ostrava tak bude moct čerpat potřebné množství prostředků na všechno, na co potřebuje, ať už se jedná o oblast vzdělávání, sociálních služeb, bydlení či zaměstnanosti. Samozřejmě mluvím o těchto oblastech v souvislosti s vyloučenými lokalitami a s ubytovnami, protože řešit tuto problematiku je naše hlavní poslání. Na jednom z nejbližších zasedání Zastupitelstva města Ostravy by se měly schvalovat plány, do jejichž připomínkování jsme se už zapojili. Jde o program Sociální inkluze Ostrava ve své aktualizované verzi, o komunitní plán rozvoje sociálních služeb a o plán prevence kriminality. Právě tyto tři dokumenty budou východiskem pro sestavení celkového rámcového dokumentu, který předložíme ministerstvům. Čili jsme aktuálně v nějakém procesu.“

Snažíme se zatáhnout do hry zaměstnavatele

„Už nyní ovšem pracujeme i na zcela konkrétních věcech. Spolupracujeme například na projektu, který vytvoří zhruba padesát pracovních míst pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit v Ostravě. Je to projekt postavený na spolupráci agentury, úřadu práce a místních neziskových organizací. Teď je jednou z našich rolí zajistit koordinaci jednotlivých partnerů v rámci projektu, zajistit výběr lidí a jejich skutečnou připravenost, což není u dlouhodobě nezaměstnaných tak úplně jednoduché. Pochopitelně stále pracujeme na tom, abychom si vytvořili dostatečně širokou bázi kontaktů a spolupracovníků. Při integraci obyvatel vyloučených lokalit město spolupracuje především s neziskovými organizacemi. Ale pro to, aby se opravdu něco změnilo, je potřeba do hry vtáhnout také zaměstnavatele. Snažíme se je kontaktovat a nadále vyjednávat s úřadem práce, a to nejenom o projektu, který už děláme, ale o rámcové spolupráci, která umožní, aby se i ti nejhůře zaměstnatelní lidé v maximální míře uplatnili na trhu práce.“

Balíček legislativních překážek integrace

„Jedním z našich stěžejních cílů je také sestavit balíček legislativních překážek v procesu sociální integrace a nabídnout ho vládě k řešení. Tuto problematiku jsme projednávali už v červnu na prvním zasedání takzvané legislativní pracovní skupiny. Na nedostatky v legislativě, například v otázce ubytoven, doplatků na bydlení, recyklace odpadu a dalších narážejí poskytovatelé sociálních služeb neustále. Je potřeba, aby tuto lokální práci podpořili zákonodárci, aby ji podpořila ministerstva, aby ji podpořila centrální státní správa. Právě v tom my jako Agentura můžeme pomoci. Jsme totiž v pozici subjektu, který pracuje na lokální úrovni, ale je organizován z úřadu vlády a má přístup jak k sekci lidských práv, ve které Agentura působí, tak k legislativní radě vlády. Právě navázáním úzké spolupráce s legislativní radou vlády chceme přispět k vytvoření zmíněného legislativního balíčku a ke změnám určitých zákonů. I v této oblasti se už odehrály konkrétní věci. Připomínkovali jsme novelizaci školského zákona, široce jsme mluvili o novelizaci zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o veřejném opatrovnictví a dalších normách, na kterých se teď pracuje. Čili to je druhá rovina, ve které už děláme naprosto konkrétní kroky.“

Děti musí do školek!

„Další prioritní oblastí je vzdělávání. Právě teď jsme měli schůzku se sociálním odborem magistrátu, speciálně s oddělením školství, a s kolegy z kraje, na kterou byli pozváni jako hosté lidé z nadace Open Society Fund. Na tomto jednání jsme se dohodli na přípravě konference, která proběhne v listopadu a na které bychom si chtěli říct, jak dál v oblasti takzvané včasné péče. Jedná se o to, že čím více pozornosti věnujeme společně tomu, aby lidé ze sociálně vyloučených lokalit posílali děti do školky, tím menší náklady a problémy s těmito dětmi pak budou v základním vzdělávání. To jsou souvislosti prokázané výzkumy. Když chodí děti do školky, tak jich potom mnohem méně končí na úřadu práce hned po základce. Čili my chceme položit veliký důraz na předškolní vzdělávání a na motivaci rodičů, aby posílali děti do běžných školek.“

Příklady dobré praxe nestačí

„Samozřejmě věci, o kterých teď mluvíme, se tady už odehrávají. Zatím ale fungují jen v rovině příkladů dobré praxe. My bychom chtěli dosáhnout toho, aby se do tohoto procesu mohlo zapojit více školek a více neziskových organizací. Ostrava je veliké město a dá se říci, že v rovině příkladů dobrých praxí tady funguje téměř všechno. Ale pro skutečnou změnu je potřeba to zobecnit, více finančně a metodicky podpořit a rozšířit. K tomu chceme přispět.“

Jasně vymezené oblasti pro inkluzi

„Pokud jde o program Sociální inkluze Ostrava, došlo na červnových workshopech k přesnému vymezení oblastí, kterými se bude nadále zabývat. Bude navazovat na sociální služby ve třech jasně vymezených oblastech. Jsou to zaměstnanost, bydlení a vzdělávání. Děláme už konkrétní kroky k tomu, abychom byli prospěšní právě v těchto třech oblastech. Strategický plán, ve kterém budou velmi detailně popsané cíle pro každou z těchto oblastí, představíme v březnu příštího roku. Pro tuto chvíli můžeme prohlásit: Recepty máme, ale hovořit o dávkování léků je zatím předčasné.“

Martin Navrátil o sobě

„Pocházím ze Svitav, ale dlouhodobě žiji v Olomouci, kde jsem vystudoval na Univerzitě Palackého filozofii a historii. V Agentuře pracuji od roku 2008, od doby jejího založení. O problematiku sociálního vyloučení jsem se ale zajímal už mnohem dříve. Sám jsem si tento problém vybral, protože se mi zdál komplikovaný a obtížný k řešení. Velmi snadno vyjádříte, v čem je hendikep lidí se zdravotním postižením, ale proč se stává, že jsou tady sociálně vyloučené lokality, jakým způsobem se na jejich vzniku podílela státní politika, jakým způsobem se na tom podílela transformace veřejné správy, jakou vinu na tom mají ti samotní lidé – jestli se to dá vůbec takto formulovat – to jsou velmi složité otázky. Problematiku sociálního vyloučení vnímám jako celospolečenský problém a do jisté míry zrcadlo společnosti. Právě proto mi přišlo zabývat se jí jako zajímavá osobní výzva.“

Zaznamenal: Bohuslav Krzyžanek

Popisek k ilustraci:

Lokální konzultant vládní Agentury pro sociální začleňování Martin Navrátil.
Foto: Bohuslav Krzyžanek


Pavel Mišariko: Nic není zadarmo, ale ta dřina za to stojí

Rád vypráví o své známé, která si v pětašedesáti dodělala maturitu a řidičák, protože nedostatek vzdělání pociťovala jako újmu. „Je to taková ryzí Romka, která chodí v tradičních romských sukních a ke svému původu se hrdě hlásí. Je to silná osobnost a pro nás ostatní velká motivace,“ vysvětluje dvaadvacetiletý Pavel Mišariko, který se letos v dubnu stal teprve čtvrtým romským strážníkem, zaměstnaným u Městské policie Ostrava. Žena je mu sympatická proto, že s jejími životními postoji plně souhlasí a podporuje je.

Pavel Mišariko se narodil ve vyloučené lokalitě Zárubek, v romské rodině se čtyřmi dětmi. Vyrůstal povětšinou na ulici, ale s rolí outsidera se nikdy neztotožnil. Naopak, vystudoval Střední školu ochrany osob a majetku (dnes Bezpečnostně právní akademie) v Michálkovicích a po praxi v neziskové organizaci a následně několikaměsíční práci ve funkci asistenta prevence kriminality úspěšně absolvoval tříměsíční přípravný kurz a stal se strážníkem. Splnil si tak svůj sen a zároveň se stal příkladem člověka, který se postavil zkostnatělým stereotypům v nazírání na lidi z vyčleněných lokalit a uspěl v profesi, která pro ně není zrovna typická.

„Ovšem já jsem si nikdy nemyslel, že když se člověk narodí jako Rom, je mu souzeno povolání čalouníka, kopáče nebo pomocného dělníka na stavbě. Mě odmalička lákala práce u policie, líbily se mi uniformy, auta na majáku. Samozřejmě, v prostředí, v němž jsem vyrůstal, se na to dívali různě. »Na co si to hraješ, Cikán a policista, to nikdy nedokážeš!« zrazovali mně. Já jsem se ale nenechal zviklat a přihlásil se na Střední policejní školu v Holešově, a když mne tam nepřijali, zkusil jsem to v Michálkovicích,“ vypráví Mišariko.

Jak záhy zjistil, byl to šťastný krok. Hodně mu dala zejména spolupráce s třídním učitelem Václavem Šarochem, který dříve působil jako pověřený důstojník Policie ČR pro národnostní menšiny. „Učil právo a jsem přesvědčen, že právě díky němu jsem nikdy neměl s tímto předmětem žádné problémy. Velmi mi ale pomohli také spolužáci. Vzali mne mezi sebe, ukázali mi jiný svět a jiný život, než na jaký jsem byl zvyklý. Byli to fajn kluci a dodnes se s nimi stýkám,“ vzpomíná Pavel Mišariko.

Na výborné chlapy narazil také na služebně v Hrabůvce, kam byl zařazen. „Mám tady snad tu nejlepší směnu, jaká může být. Slouží tu sami zkušení strážníci, od nichž se hodně učím a kteří mi velmi pomáhají,“ hodnotí policejní nováček. Je to pro něj o to důležitější, že jeho sny o tom, čeho by chtěl v životě dosáhnout, směřují dál. Rád by se dostal na „výšku“ a pokud uspěje, přešel k Policii ČR, nejraději ke kriminálce.

Zatím se ale učí a sleduje svět okolo. Jako pracovník neziskové organizace Vzájemné soužití a poté asistent prevence kriminality v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR monitoroval život ve vyloučených lokalitách a ubytovnách pro sociálně vyloučené, v roli pomocníka městské policie asistoval při všech protiromských demonstracích, které se konaly v Ostravě, byl také u propuknutí epidemie úplavice a sledoval snahy pracovníků neziskovek a krajské hygienické stanice o její potlačení. Přes své mládí tak ví o lidské bídě víc než jiní a snaží se proti ní bojovat svým vlastním příkladem či účastí na přednáškách pro lidi z vyloučených lokalit, pořádaných neziskovými organizacemi.

„Hovoří nás tam víc. Vyprávíme jim svůj životní příběh, mluvíme o svých názorech. Já si například myslím, že vše záleží na výchově v rodině. Pokud rodiče pracují a dítě je vidí každý den vstávat a jít do práce, přinést výplatu, tak i ono bude chtít pracovat. Já jsem měl to štěstí, že u nás pracovali všichni, děda, babička, táta i maminka. Na těch přednáškách jsou hlavně rodiče s dětmi. Motivuje je už jen to, že mne vidí v uniformě. A já se je snažím přesvědčit, že i oni mohou být policisty, doktory, nebo třeba inženýry. Snad si alespoň někteří z nich řeknou: »Když to dokázal on, dokáže to i naše děcko«,“ svěřuje se ostravský strážník Pavel Mišariko.

„Nic není zadarmo, ale ta dřina za to stojí,“ konstatuje.

Bohuslav Krzyžanek

Popisek k ilustraci:

3. dubna 2014. Ke slavnostnímu slibu městského strážníka blahopřeje Pavlu Mišarikovi náměstek ostravského primátora Tomáš Sucharda. Foto: Libor Vidlička


Kontakt na manažera projektu Sociální inkluze Ostrava

Kontaktní osoba:

Bc. Denisa Wurstová
Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit
adresa: Integrovaný dům, ul. 30. dubna 3130/2D, 730 81 Ostrava
tel.: M:+420 734 395 988, T: +420 599 444 680
e-mail: dwurstova@ostrava.cz