2 - 2015

Sociální začleňování Newsletter!!! 2 - 2015

OBSAH


AKTUÁLNĚ

ROZHOVOR

U PARTNERŮ

ŽIVĚ

POZVÁNKY

KONTAKT


AKTUÁLNĚ

Sociální inkluze se transformuje na sociální začleňování


Dnešní newsletter sociální inkluze vychází s novým titulkem – Sociální začleňování Newsletter. Není to chyba. Všechny důležité body programu Sociální inkluze Ostrava!!! byly postupně zapracovány do dokumentů týkajících se spolupráce města s vládní Agenturou pro sociální začleňování a jejich samostatná, oddělená realizace ztratila své opodstatnění.

Hlavní cíle inkluze – zaměstnání, vzdělání a bydlení pro sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené občany s cílem přispět k lepšímu vzájemnému soužití všech občanů města – budou nyní díky tomu naplňovány komplexně, za podpory vlády a ve spolupráci s mnoha dalšími zainteresovanými subjekty. Rámec pro tyto a další snahy vytýčí Strategický plán sociálního začleňování, který 10. června schválilo ostravské zastupitelstvo. Díky zapojení vládní agentury bude možné čerpat na tyto účely nejenom prostředky města, ale také prostředky ze státních či evropských zdrojů. Díky účasti v Mezioborové pracovní legislativní skupině při Úřadu vlády ČR získala Ostrava navíc možnost ovlivňovat i tvorbu příslušné legislativy. Myšlenka sociální inkluze, se kterou vyšlo město Ostrava jako první v republice, se tak posouvá na novou, vyšší úroveň.

S transformací programu Sociální inkluze Ostrava!!! souvisí i vznik nových orgánů. Tím nejvyšším z hlediska města je Řídící výbor pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Řídící výbor bude také řídit komunikaci s ústředními orgány státní správy a všemi partnery v oblasti sociálního začleňování. Oporou Řídícího výboru budou tři pracovní skupiny. Pracovní skupiny Vzdělávání a zaměstnanost a Bydlení, prevence kriminality a sociální služby budou garanty procesu implementace evropských zdrojů. Pracovní skupina Legislativa se ujme řešení právních otázek souvisejících se začleňováním.

Spolupráce v rámci pracovních skupin a řídícího výboru bude založena na tzv. koordinovaném přístupu při čerpání finančních prostředků z evropských zdrojů. Koordinovaným přístupem je myšlena především koordinace ministerstev, ale také koordinace přístupu k jednotlivým lokalitám, aby požadavky, které vznášejí, byly provázané.

Strategický plán sociálního začleňování a další informace lze najít na stránkách Sociálního začleňování.

Popisek k ilustraci:
Na zahradě společnosti SPOLEČNĚ – JEKHETANE si děti z vyloučených lokalit mohou hrát a současně se připravovat na školku nebo školu. Foto: Bohuslav Krzyžanek


Hlavní úkol: příprava Strategického plánu sociálního začleňování

Pracovní skupiny zahájily činnost


Dvě nově transformované pracovní skupiny v oblasti sociálního začleňování – Vzdělávání a zaměstnanost a pracovní skupina Bydlení, prevence kriminality a sociální služby – zahájily aktivní činnost.  V březnu a na přelomu dubna a května absolvovaly dvě série pracovních jednání, při čemž ta druhá měla formu tematických workshopů. Jednání navíc nebyla pouze dvě, ale hned pět podle jednotlivých témat, jimiž se skupiny zabývají. To znamená zvlášť k problematice vzdělávání, zvlášť k zaměstnanosti, k otázkám bydlení, k prevenci kriminality i k sociálním službám.

Na svém prvním březnovém zasedání členové pracovních skupin projednali cíle spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování a seznámili se a projednali projektové záměry, které se staly základem Strategického plánu sociálního začleňování. Představeny jim byly projektové záměry jak nestátních neziskových organizací, tak i projekty, které bude realizovat město Ostrava

Na následujících pracovních skupinách (worskshopech) na přelomu dubna a května se již projednávaly jednotlivé body připravovaného Strategického plánu sociálního začleňování. Debata se týkala všech dotčených oblastí, tj. rodiny a zdraví, prevence rizik, bydlení, vzdělávání, zaměstnanosti. K jednotlivým tématům byla provedena i problémová analýza. Připravený Strategický plán sociálního začleňování Agentura pro sociální začleňování rozeslala k připomínkování.

V rámci dalšího postupu byl Strategický plán sociálního začleňování předložen Řídícímu výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a na základě jeho doporučení byl předložen k projednání v orgánech města.


Uskutečnilo se 2. zasedání mezioborové pracovní legislativní skupiny k legislativním změnám v oblasti sociálního začleňování

Téma: ubytovny, doplatek na bydlení, exekuce a další


V návaznosti na potřeby představitelů samospráv, které vyplynuly z cest ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera do obcí Ústeckého a Moravskoslezského kraje v květnu a červnu 2014, bylo usnesením vlády č. 471 ze dne 25. června 2014 ministru uloženo zřídit legislativní pracovní skupinu k otázce sociálního začleňování a přizvat do této skupiny i zástupce měst a obcí.

Na potřebu zapojení představitelů měst a obcí do přípravy legislativy v oblasti prevence sociálního vyloučení upozornil také předseda Svazu měst a obcí Dan Jiránek svým dopisem ze dne 28. května 2014.

První jednání mezioborové legislativní skupiny se uskutečnilo dne 30. září 2014 v Praze, několik dalších setkání se pak konalo v Ostravě a Chomutově v Ústeckém kraji. Výsledkem těchto jednání je identifikace některých zásadních problémů, které ovlivňují sociální vyloučení obyvatel, na jejichž základě členové pracovní skupiny navrhli ve spolupráci s ministrem doporučení k možným legislativním změnám.

Druhé jednání mezioborové legislativní pracovní skupiny se uskutečnilo dne 13. dubna tohoto roku v budově Integrovaného domu v Ostravě. Zúčastnili se ho náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Kateřina Valachová a členové jejího týmu, náměstek primátora města Ostravy Zbyněk Pražák, zástupce ministerstva práce a sociálních věcí, zástupci odborů Magistrátu města Ostravy a další.

V rámci probírané agendy účastníci jednání shrnuli doporučení k legislativě, a to v oblasti legislativního vymezení ubytoven, souhlasu obce k doplatku na bydlení, exekucí, veřejné služby a dalších. Tato doporučení byla adresována vládě ČR.


Kulatého stolu k naplňování Strategie romské integrace do roku 2020 se zúčastnila náměstkyně ministra Kateřina Valachová

Partnerem k jednání s městem bude Romská rada


Z iniciativy vlády ČR se 14. dubna uskutečnil v Radnici města Ostravy Kulatý stůl k naplňování Strategie romské integrace do roku 2020 na místní úrovni. Jednání se zúčastnila náměstkyně ministra pro lidská práva Kateřina Valachová, město reprezentovali primátor Tomáš Macura a resortní náměstek Zbyněk Pražák. Romské etnikum zastupovali členové Romské rady v čele s jejím předsedou Vladimírem Leškem.

„Cílem jednání bylo přesně se domluvit na mechanismu, jakým bude Romská rada komunikovat s městem svá doporučení a podněty a samozřejmě jakým způsobem bude přijímat požadavky a úkoly od resortního náměstka kompetentního za oblast sociální agendy a vzdělávání,“ vysvětlila Kateřina Valachová s tím, že ministerstvo chce podpořit činnost pětičlenné Romské rady, která vznikla v únoru tohoto roku, a pokládá za přirozené, že právě Ostrava je prvním místem, kde k jejímu vzniku došlo.

„Pokládáme to za klíčovou platformu, prostřednictvím které se Romové mohou společně s ostatními obyvateli města přímo podílet na řešení problémů, a pokládáme to za důležitý signál, že vůbec nejde o nějakou preferenci Romů v Ostravě, ale naopak o to, aby Romové měli možnost se spolupodílet na řešení problémů, které zde dlouhodobě jsou a které vnímají všechny zúčastněné strany,“ dodala.

Na náměstkyni ministra navázal náměstek primátora pro sociální věci, zdravotnictví a vzdělávání Zbyněk Pražák.

„My jsme si řekli s Romskou radou, jaké budou naše priority, ty priority jsme pojmenovali a řekli jsme si, že to bude především otázka vzdělávání, bydlení a otázka zaměstnanosti. Řekli jsme si také, že to není jen o právech, ale také o povinnostech. A slíbili jsme si, že budeme usilovat o to, abychom nalezli konkrétnosti, které v těch jednotlivých oblastech jsou k řešení, že Romská rada naformuluje tyto problémy a že je budeme průběžně řešit a přenášet také na jednání rady města, případně jiných institucí a orgánů, které jsou k tomu kompetentní,“ řekl Zbyněk Pražák.

Spokojenost se zřízením Romské rady jako partnera k jednání s městem vyjádřil její předseda Vladimír Leško. „Vždycky to bylo tak, že se jednalo o Romech bez Romů. Chceme být nápomocni v řešení problémů Romů, chceme být spojovacím článkem mezi úřady a Romy,“ uvedl s tím, že rada chystá v jednotlivých městských částech vznik osadních výborů, které by ji informovaly o problémech v daných lokalitách. Cílem rady je podle Leška zlepšit ve městě vzájemné vztahy mezi většinovou společností a romskou menšinou.

Kulatý stůl se má periodicky opakovat, a to pravděpodobně čtyřikrát do roka.

Popisky k ilustracím:
Tomáš Macura (vlevo) a Zbyněk Pražák s Kateřinou Valachovou.
Předseda Romské rady v Ostravě, podnikatel Vladimír Leško s romskou aktivistkou Magdalénou Karvayovou.  Foto: Bobuslav Krzyžanek


Konference Sociální bydlení


Palčivé téma podporovaného bydlení pro sociálně slabé občany diskutovali účastníci konference Sociální bydlení, která se uskutečnila 11. května v přednáškovém sále Vyšší odborné školy sociální v Ostravě.

Akci uspořádala Platforma pro sociální bydlení ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Úřad vlády ČR reprezentovala náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, ředitelka Sekce Legislativní rady vlády Kateřina Valachová. Město Ostrava zastupoval náměstek primátora Zbyněk Pražák. Konference se konala pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka.

Jednání bylo rozděleno do tří tematických bloků. O jejich obsahu vypovídají názvy jednotlivých panelů: Rodina s dětmi a sociální bydlení, Senioři a sociální bydlení, Dotační tituly a sociální bydlení. Mezi přednášejícími se objevili zástupci ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva práce a sociálních věcí, kanceláře veřejného ochránce práv, Sociologického ústavu Akademie věd ČR a další.

Náměstek primátora Zbyněk Pražák vystoupil v bloku pojednávajícím o problematice sociálního bydlení pro seniory. O otázce sociálního bydlení ve vztahu k rodinám s dětmi hovořila vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti Magistrátu města Ostravy Jaroslava Rovňáková.

S příspěvkem na téma vazeb mezi dotačními tituly a sociálním bydlením ve vztahu k Ostravě a Moravskoslezskému kraji vystoupil vedoucí pracovní skupiny Ostrava Agentury pro sociální začleňování Martin Navrátil.


ROZHOVOR

Hovoříme s předkladatelem Strategického plánu sociálního začleňování Zbyňkem Pražákem

Významný dokument, který řeší otázku sociálního vyloučení


Předkladatelem Strategického plánu sociálního začleňování, který přijalo na svém zasedání 10. června 2015 Zastupitelstvo města Ostravy, byl náměstek primátora Zbyněk Pražák. Na tiskové konferenci v průběhu zasedání poskytl médiím krátký rozhovor.

Můžete tento dokument v několika slovech představit?

Strategický plán sociálního začleňování je velice významný dokument, který řeší problematiku sociálně znevýhodněných a sociálně vyloučených osob. Tento materiál vychází z možností čerpat zdroje ze tří operačních programů v celkové výši až 900 milionů korun. Celý komplex problémů sociálního vyloučení je v dokumentu členěn do několika oblastí – zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání, prevence rizik a rodiny a zdraví. V těchto pěti oblastech materiál také stanovuje hlavní úkoly a konkrétní cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout. Jde o program připravený na tři roky, to znamená do roku 2018. Na jeho přípravě spolupracovalo asi třicet subjektů. Vedle Agentury pro sociální začleňování a města Ostravy to byly například kraj, Policie ČR, Úřad práce, Krajská hygienická stanice a řada charitních a nestátních neziskových organizací, které se pohybují v oblasti sociální práce.

V strategickém plánu se hovoří mimo jiné o otázce sociálního bydlení. Kde by byty pro sociálně znevýhodněné osoby měly vyrůst a v jakém množství?

Předpokládáme, že celkem by těchto sociálních bytů mohlo být v Ostravě až dvě stě. Tuto otázku jsme už projednávali i s některými městskými obvody, kde by tyto byty mohly vzniknout. Je to otázka například Slezské Ostravy, Moravské Ostravy a Přívozu, Radvanic, Poruby a dalších.

Jaký je vztah Strategického plánu sociálního začleňování a projektu Sociální inkluze Ostrava?

Program sociální inkluze řešil otázky zaměstnanosti, vzdělávání a bydlení. Stejnou problematikou se zabývá i Strategický plán sociálního začleňování, obrovský rozdíl je ale v rozsahu poskytované pomoci. Zatímco program sociální inkluze se týkal řádově desítek lidí, snahou je, aby se Strategický plán sociálního začleňování dotknul tisíců lidí. Předpokládáme, že celkem by mohl ovlivnit život asi devíti tisíc občanů města.


U PARTNERŮ

Workshop k projektu Příležitost dělá(t) zaměstnance se těšil zájmu nestátních neziskových organizací i zaměstnavatelů

Zaměstnání už našla téměř polovina klientů


Projekt Příležitost dělá(t) zaměstnance, realizovaný Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR v Ostravě, dostal nový impuls. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR schválilo k poslednímu dni března prodloužení doby jeho uskutečňování do 30. listopadu 2015 a tím i doby možného poskytování mzdového příspěvku zaměstnavatelům, kteří přijmou osoby z řad sociálně vyloučených nebo vyloučením ohrožených klientů projektu. Na průběžném workshopu v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu o tom 14. dubna 2015 informovali členové realizačního týmu projektu.

Projekt Příležitost dělá(t) zaměstnance, který čerpá prostředky z Evropského sociálního fondu v ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), probíhá na území Moravskoslezského kraje jako pilotní v celé ČR. Na území města Ostravy se týká 67 znevýhodněných osob vytipovaných koncem loňského a na začátku letošního roku ve spolupráci s neziskovými organizacemi a vládní Agenturou pro sociální začleňování. Krajská pobočka ÚP jim nabídla pomoc nejenom v nalezení zaměstnání, ale především při přípravě na nástup do zaměstnání a získání potřebných kvalifikací. Jedním z prvků motivujícím zaměstnavatelé k přijetí těchto lidí, je pak právě možnost získání příspěvku na jejich mzdy.

I když je realizace projektu v Ostravě zatím víceméně v polovině (aktivity pro klienty běží od listopadu 2014 do listopadu 2015), už teď lze hodnotit jeho výsledky jako velmi zajímavé. Motivační kurz k nástupu do zaměstnání úspěšně absolvovalo 47 klientů, 33 absolvovalo tzv. pracovní diagnostiku, jedna osoba ukončila rekvalifikaci. Podařilo se vytvořit 14 pracovních míst podle pravidel OP LZZ a 9 pracovních míst společensky účelných. To nejdůležitější ale je, že k poslednímu dni dubna do zaměstnání nastoupilo 29 klientů, čili téměř polovina všech přihlášených. V případě 25 z nich zaměstnavatelé využívali mzdový příspěvek, čtyři osoby našly uplatnění na volném trhu práce.

Významným činitelem při uskutečňování projektu Příležitost dělá(t) zaměstnance je zájem dalších zainteresovaných subjektů. A ten je opravdu značný. Jen zmíněného setkání členů realizačního týmu projektu se zástupci nestáních neziskových organizací, měst a podniků, uspořádaného ve formě průběžného workshopu, se zúčastnilo na 60 osob. Podnětná diskuse prokázala, že řešení problematiky sociálního vyloučení je v regionu vnímáno velmi vážně. Přinesla také řadu názorů a námětů pro zlepšení projektu i rozšíření vzájemné spolupráce.

Projekt Příležitost dělá(t) zaměstnance v číslech, stav ke dni 30. 4. 2015

Počet podpořených osob / počet účastníků projektu

67

Počet úspěšných absolventů motivačních kurzů

47

Počet úspěšných absolventů RK 

1

Počet klientů pracovní diagnostiky

33

Počet vytvořených prac. míst dle pravidel OP LZZ

14

Počet vyhrazených společensky účelných prac. míst

9

Počet zaměstnaných účastníků celkem

29

Počet zaměstnaných klientů se mzdovým příspěvkem

25

Počet zaměstnaných klientů na volném trhu práce (bez příspěvků)

4

 
Popisek k foto:
Workshop k realizaci projektu přilákal na 60 účastníků. Foto: ÚP

 

 


Zkvalitnit sociální práci chce také Moravskoslezský kraj


Zkvalitnit práci v sociální oblasti chce i Moravskoslezský kraj. 2. června proto podepsal Memorandum o spolupráci a partnerství v sociální oblasti s Fakultou sociálních studií Ostravské Univerzity. „Kraj má schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 a jeho realizace patří mezi priority kraje. Proto má zájem, aby v sociálních službách pracovali lidé nejen fundovaní, ale rovněž odborně vzdělaní,“ sdělila k podpisu memoranda mluvčí MS kraje Petra Špornová.

Obě strany se chtějí zaměřit na výměnu a využívání zkušeností a dobré praxe v sociální oblasti se zaměřením na konzultační činnost, poradenství, vzdělávání, zpracování analýz a odborných studií, zpracování odborných expertíz, prosazování společných cílů a zájmů v rámci legislativního procesu i podporování společných projektů, zaměřených na sociální oblast, a to v rámci finančních možností obou stran. Prioritou obou partnerů bude čerpání prostředků na společné projekty z fondů Evropské unie vyčleněných pro Českou republiku na období 2014-2020.


ŽIVĚ

Projekt Společně do školky spěje do finále. Bude vůle v něm pokračovat?

Mamakluby: Dětem to moc prospívá


Dětem se tady líbí, hodně se tu naučí a moc jim to prospívá. Tvrdí to Lucie Kandrová z Mariánských Hor, jedna z maminek, které pravidelně přivádějí své ratolesti do tzv. Mamaklubu v ulici Ladislava Ševčíka v ostravském městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky.  Zařízení provozované organizací Bílý nosorožec, o.p.s. vypadá na první pohled jako malá mateřská škola, ale školka to není. Je určeno pro znevýhodněné děti z vyloučených lokalit v předškolním věku a jeho smyslem je připravit je po psychické a vědomostní stránce na docházku do klasické mateřské školy. Tomuto cíli je přizpůsobena jeho provozní doba a způsob práce s dětmi, jichž je zde přihlášeno jednadvacet. Mamaklub je otevřen pouze dopoledne od osmi do půl dvanácté, čtyři dny v týdnu, od pondělí do čtvrtka. Dítě ho může navštěvovat nejdéle rok, zpravidla ale do něj dochází pouze do doby nejbližšího zápisu do klasických mateřských škol.

Zásadní rozdíl představuje způsob placení za poskytované služby. Zatímco v běžné mateřské škole je třeba platit minimálně stravné, v klubu dostane dítě svačinku zdarma a jídlo mu bude hrazeno i po přestupu do předškolního zařízení hlavního vzdělávacího proudu. To proto, že Mamaklub navštěvují hlavně děti z vícečetných sociálně slabých rodin, pro které je ekonomická stránka věci při rozhodování o tom, zda dítě do školky umístit nebo ne, klíčová. Fakt, že někdo za ně uhradí náklady na jídlo pro dítě, je pro ně velkou motivací.

Zájem předčil očekávání

Mamakluby jsou v Ostravě dva. Ten druhý navštěvuje aktuálně 23 dětí a provozuje ho organizace Beleza, o.s. v Porubě. Oba vznikly na začátku roku 2013 v rámci projektu Společně do školky (Together to Preschool), který podpořily mezinárodní fond Roma Education Fund se sídlem v Budapešti a město Ostrava. Projekt je koncipován na tři roky, to znamená do konce roku 2015. „Vzhledem k tomu, že je úspěšný, však existuje předpoklad, že by mohl pokračovat,“ věří koordinátorka projektu Andrea Červeňáková. Za hlavní úspěch považuje fakt, že projekt oslovil a přiměl ke spolupráci až nečekaně velký počet dětí, maminek i celých rodin. Zatímco podle původních předpokladů mělo oběma Mamakluby projít za tři roky celkem sto dětí, ve skutečnosti jich bylo už ke konci roku 2014 podpořeno téměř dvanáct set. Reálný odhad proto je, že celkově půjde o více než sto padesát dětí, tedy o polovinu víc, než se původně očekávalo.

Přínos pro děti i společnost

Možnost absolvovat řádnou předškolní a školní přípravu ve vzdělávacích zařízeních hlavního vzdělávacího proudu představuje pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí mimořádnou šanci. Projekt Společně do školky je ale přínosný také pro celou společnost a potažmo stát.

„Někdo se například pobuřuje nad tím, že platíme dětem stravné a vidí v tom plýtvání. Já si troufám říci, že naopak stát díky tomu ušetří. Naše děti mají možnost projít normální školou, vyučit se nebo vystudovat a stát se plnohodnotnými členy společnosti. Kdyby pro nedostatečnou či neexistující předškolní přípravu prošly takzvanou praktickou školou, skončí na úřadu práce a budou žít ze sociálních dávek. Naše práce tak nejenom pomáhá sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinách. Za několik let se vynaložené prostředky vrátí také v podobě významných celospolečenských úspor,“ řekla Andrea Červeňáková.

Popisek k ilustraci:
Děti v Mamaklubu v ulici Ladislava Ševčíka v Hulvákách s asistentkou pedagoga a terénní pracovnicí Zlatou Sivákovou.  Foto: Bohuslav Krzyžanek


Projekt Příležitost dělá(t) zaměstnance probouzí v lidech naději

Jiří Nedveis: Chci jenom vést normální život


Je otevřený, bezprostřední a vyzařuje dobrou náladu. V kanceláři Ireny Sentenské, pracovní poradkyně projektu Příležitost dělá(t) zaměstnance realizovaného Krajskou pobočkou Úřadu práce v Ostravě, se Jiří Nedveis očividně cítí jako doma. A má radost. Po dvou letech v evidenci úřadu práce, jimž předcházely tři roky marného hledání dlouhodobějšího zaměstnání, mu svitla jiskra naděje. V únoru tohoto roku využil možnost se do zmíněného projektu přihlásit a po absolvování příslušných aktivit získal místo v tříčlenné stavební četě pracující na rekonstrukci budov ve středisku Dvoreček organizace s názvem Samostatný dětský oddíl Brontosauři. V práci se mu líbí a stačil si už vybudovat i dobrý vztah se svými zaměstnavateli. „Jsou to strašně hodní lidé,“ tvrdí o nich spokojený Jiří Nedveis.

Osmačtyřicetiletý nový stavební dělník u Brontosaurů je jedním z těch, které i po létech pronásleduje mladická nerozvážnost. Hlavně to, že opustil učiliště, kde se učil na zámečníka, a zůstal bez profese. Nějakou dobu to šlo. Živil se jako dělník u pásu, pracoval na stavbách, myl a voskoval auta, devět let strávil u kolotočářů. Pak ale spadla klec. Nebyla kloudná práce, chyběly peníze, za to rostly dluhy. „Celý dřívější život jsem byl zvyklý pracovat a postarat se o sebe. Ta doba mne psychicky hodně poznamenala,“ vzpomíná Jiří Nedveis.

Projekt Příležitost dělá(t) zaměstnance mu nabídl novou perspektivu. „V čem mi nejvíc pomohl? V tom, že mi umožnil získat zaměstnání,“ má jasno. „Když člověk chodí po firmách sám, prvně, co mu řeknou, je: Ukaž papíry! Když ho tam ale doprovodí přímo pracovník úřadu práce, jednají s ním jinak. Navíc nejdu do prázdna, ale vím, že jdu za prací, která mne baví. Ke stavbám a zedničině jsem tíhl vždycky,“ popisuje Jiří Nedveis.

Oceňuje také poradenství, které mu poskytuje právě Irena Sentenská. „Například finanční. Z dluhů, které mám, se mi kolikrát dělá špatně. Teď se díky její pomoci hnuly ledy a aspoň něco se začalo splácet,“ vyzvedává přístup lidí, se kterými přichází v rámci projektu do styku. „Jsou opravdu velmi vstřícní a snaží se ve všem vyhovět. Kdo vám dnes takto pomůže?“ pokládá rétorickou otázku.

Účast v projektu Příležitost dělá(t) zaměstnance a fakt, že získal zaměstnání, umožňuje Jiřímu Nedveisovi také střádat plány do budoucna. Zatím stále bydlí s družkou na ubytovně, ale rád by získal nějaký malý byt. Tím spíš, že v rámci stejného projektu má práci i přítelkyně, s níž žije už dvanáct let.

„Chtěli bychom jenom vést normální život a ne žít jako nějací chudáci,“ přeje si Jiří Nedveis. Snad se toto přání splní i dalším účastníkům projektu.

Popisek k ilustraci:
Jiří Nedveis konečně znovu v pracovním. Foto: ÚP ČR


POZVÁNKA

Tradiční akce Lidé lidem již poosmé


Netypické atrakce pro děti i dospělé a mezi nimi prezentace široké škály sociálních služeb pro různé skupiny postižených, sociálně vyloučených či jinak znevýhodněných osob.

Již osmý ročník tradiční přehlídky sociálních služeb Lidé lidem se uskuteční ve čtvrtek 25. června od 9 do 16 hodin na Masarykově náměstí v Ostravě podle osvědčeného scénáře. Představí se na něm organizace, které ve městě poskytují sociální služby a související aktivity. Součástí programu budou taneční, hudební a divadelní vystoupení v podání uživatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit.

Připraveny jsou soutěže pro děti, interaktivní rukodělné dílny a workshopy, možnosti vyzkoušet si, jaké je to žít s postižením. O zábavu se postarají klauni. K dispozici bude malování na obličej, ukázky práce kynologů Městské policie, brýle navozující opilecké vidění, tandemové kolo a další zážitkové aktivity. Těšit se můžete také na bubenické vystoupení uživatelů a zaměstnanců organizace pro zdravotně postižené Čtyřlístek. Již počtvrté se chystá projektový den pro žáky a studenty základních a středních škol. Celá akce bude tlumočena do českého znakového jazyka.  

Akci pořádá odbor sociálních věci, zdravotnictví a vzdělanosti Magistrátu města Ostravy ve spolupráci s občanským sdružením Eko-info centrum Ostrava. Záštitu nad ní převzal náměstek primátora Zbyněk Pražák.


KONTAKTY


Magistrát města Ostravy
odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 30. dubna 3130/2d, 730 81 Ostrava
Mgr. Lucie Škvaridlová Koordinátor sociálního začleňování T +420 599 444 690 M +420 737 225 293 E lskvaridlova@ostrava.cz
Bc. Denisa Wurstová Sociální pracovník pro sociální začleňování T +420 599 444 680 M +420 734 395 988 E dwurstova@ostrava.cz