2 - 2014

Sociální inkluze Newsletter!!! 2-2014

Obsah:


Shrnutí
• Aktuální dění v rámci programu ve zkratce

Aktuálně
• Náměstkyně ministra Kateřina Valachová v Ostravě
• Roma Education Fund: Together to (pre)school
• Náš barevný život – Amaro farebno dživipen 2014

Noví partneři projektu
• Úřad práce Ostrava: Memorandum o spolupráci
• Úřad práce Ostrava: Příležitost dělá(t) zaměstnance
• SocioFactor nabízí své zkušenosti

Živě
• Jiřina Gráfová: Chci být příkladem pro syna

Pozvánka:
• Lidé lidem již posedmé

Kontakt na manažera projektu


Shrnutí

Sociální inkluze Ostrava – aktuální situace

- Vzhledem k tomu, že probíhá kontinuální výzva k výběru rodin v rámci, jsou postupně vybírány další rodiny a jednotlivci do programu na základě návrhu nestátních neziskových organizací ve spolupráci s městskými obvody a orgány sociálně právní ochrany dětí.
- V květnu 2014 byla svolána Případová konference patronů, ve které byly projednávány jednotlivé rodiny a jednotlivci formou facilitace a supervize. Konference bude pravidelně probíhat jednou za 4 měsíce a prvním tématem bylo řešení zadlužení klientů zapojených do programu.
- Probíhá aktualizace základních dokumentů programu. V květnu byla provedena analýza stávajících dokumentů k problematice sociálního začleňování, dále v červnu se uskuteční dva workshopy, na nichž bude mimo jiné řešeno financování programu s ohledem na příští programovací období 2014 – 2020.
- V současné době jsou rovněž připravovány nové projekty v oblasti zaměstnanosti (realizátoři: nestátní nezisková organizace CENTROM a Centrum sociálních služeb Ostrava) s názvem Zaměstnáním k Inkluzi. Příprava projektu je ve fázi dotačního řízení. Zda bude podpořen, bude zřejmé na konci srpna 2014
- Nový partner programu, společnost SocioFactor, připravuje rovněž nový projekt zaměřený na zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob ve funkci pečovatelek. Na počátku roku 2014 v rámci své činnosti byla vytvořena agentura práce a bude do svého projektu zařazovat i klienty z programu Sociální inkluze Ostrava. Rozjezd programu je plánován na začátek července 2014.


Aktuálně

Se situací ve vyloučených lokalitách se přijela seznámit náměstkyně ministra pro legislativu a lidská práva Kateřina Valachová

Bytové podmínky a životní úroveň

S úrovní životních podmínek a problematikou bydlení v ostravských sociálně vyloučených lokalitách a způsobech řešení nahromaděných problémů v rámci projektu Sociální inkluze Ostrava se seznámila ve dnech 5. a 6. června při návštěvě moravskoslezské metropole náměstkyně ministra pro legislativu a lidská práva Kateřina Valachová.

ValachováNávštěva se konala také v souvislosti s přípravou nového znění zákona o hmotné nouzi. Náměstkyni doprovázeli zástupci vládní Agentury pro sociální začleňování.

Při svém pobytu na území Ostravy se vládní hosté zúčastnili jednání pracovní skupiny Vzdělávání a zaměstnanost v rámci programu Sociální inkluze Ostrava, seznámili se s nízkoprahovým zařízením nestátní neziskové organizace CENTROM a Střediskem sociální aktivizace Horizont Diecézní charity ostravsko-opavské. Na ulici Sirotčí ve Vítkovicích si prohlédli opravené a rekonstruované byty, které mohou sloužit jako vzor pozitivního řešení prosazovaného v rámci programu Sociální inkluze Ostrava, a také místní ubytovnu, která je naopak příkladem současné nedobré praxe.

Druhý den pracovní návštěvy náměstkyně ministra Valachová a členové jejího doprovodu věnovali diskusím se zástupci města a městských obvodů v čele s náměstkem primátora pro sociální věci, školství, sport a volný čas Martinem Štěpánkem. Hovořilo se o přístupech vedení města a jednotlivých městských obvodů k problémům osob ohrožených sociálním vyloučením a o možnostech nastavení vzájemné spolupráce mezi Ostravou, Agenturou pro sociální začleňování a vládou s cílem koordinace činnosti a účinné součinnosti v rámci legislativních otázek v sociální oblasti.

Po seznámení s reáliemi vládní hosty zaujala podrobná prezentace programu Sociální inkluze Ostrava.

Popisek k foto:
Náměstkyně ministra pro legislativu a lidská práva Kateřina Valachová shlédla při návštěvě vyloučené lokality u ulice Sirotčí ve Vítkovicích prezentaci o místních ubytovnách. Akce se zúčastnil i náměstek primátora Martin Štěpánek.
Foto: Libor Vidlička


Projekt Sociální inkluze Ostrava je zaměřen i na usnadnění přístupu ke vzdělání

Zástupci organizace Roma Education Fund monitorovali realizaci programu Together to (pre)school

Dne 27. května provedli zástupci organizace Roma Education Fund monitoring projektu Together to (pre)school (Společně do (mateřské)školy), financovaného z prostředků REF a spolufinancovaného Statutárním městem Ostrava v rámci programu Sociální inkluze Ostrava. Při své druhé monitorovací návštěvě zavítali do obou lokalit, kde je projekt realizován. V Ostravě-Porubě ho uskutečňuje organizace Beleza, o.s., v Ostravě-Mariánských Horách a Hulvákách obecně prospěšná společnost Bílý nosorožec. Za Ostravu se monitoringu zúčastnil romský koordinátor.

barákPři setkání s vedoucími pracovníky obou zainteresovaných organizací a s terénními a pedagogickými pracovníky v přímé práci se představitelé REF zajímali o to, jak se daří naplňovat cíle projektu, to znamená připravovat děti a rodiče ze sociálně vyloučených lokalit na nástup do mateřských a základních škol v klasickém vzdělávacím proudu a omezit nebo odstranit problémy, které jsou s tímto nástupem spojeny. Ke strategickým cílům projektu patří také celkově zvyšovat motivaci těchto rodin ke vzdělávání a osvojení si vzdělávání jako jedné z životních priorit. Zástupce REF vyhodnocovali, jak se daří naplňovat implementační plán, ve kterém jsou stanoveny jednotlivé kroky, a jak lze dosáhnout stanovených cílů. Kontrolovali rovněž dokumentaci dokládající návštěvnost projektových aktivit a ve výsledku pak efektivnost vynaložených finančních prostředků.

Účastníci monitoringu se shodli na tom, že v rámci projektu se daří děti i jejich rodiče podporovat a pomáhat dětem uplatnit se ve vzdělávacích institucích klasického vzdělávacího proudu, nikoliv v segregovaných školách. Stejně tak se shodli, že v nastaveném trendu je třeba pokračovat a že tento a podobné projekty by měly být do budoucna nejen finančně, ale i metodicky podporovány ze strany všech subjektů, které v dané oblasti mohou přispět, to znamená jak realizátorů a jejich zaměstnanců, tak donátorů jako REF. Nutná je také pomoc představitelů obcí, bez jejichž podpory by tyto projekty nemohly být uskutečňovány.

Romský koordinátor informoval zástupce REF, že realizace aktivit zaměřených na předškolní výchovu dětí je jednou z priorit, kterou se jak Statutární město Ostrava, tak Moravskoslezský kraj snaží prosadit ve strategických materiálech týkajících se plánování sociálních služeb a inkluzivních opatření obecně.

Popisek k foto:
Dům v Ostravě-Porubě s prostory, v nichž jsou realizovány aktivity projektu Together to (pre)school.
Ilustrační foto


Barevný život aneb farebno dživipen

DživipenMotto Náš barevný život se do romštiny překládá jako Amaro farebno dživipen. Přesně pod tímto názvem se konala 11. června v pavilonu A na ostravském výstavišti Černá Louka malá přehlídka dětských tanečních, pěveckých, dramatických a dalších souborů z devíti škol Moravskoslezského kraje, které vzdělávají ze třiceti a více procent romské děti. Nechyběly mezi nimi ani děti ze čtyř škol z Ostravy. Akce, jíž se zúčastnilo asi dvě stě dětí do 15 let a další dvě stovky jejich rodičů a učitelů, byla završením dvouletého projektu Škola s místem pro všechny, který byl financován z prostředků Evropské unie.
Křest ohněm při mnohabarevné přehlídce dětských dovedností Náš barevný život – Amaro farebno dživipen 2014 prošla asi desítka dobrovolníků z řad obyvatel sociálně vyloučených lokalit, které za podpory města Ostravy získává pro dobrovolnickou činnost obecně prospěšná společnost SPOLEČNĚ – JEKHETANE. Ta celou akci zaštiťovala.

Popisek k foto:
Scéna při akci Náš barevný život – Amaro farebno dživipen zářila (jak jinak) všemi barvami duhy.
Foto: Společně-Jekhetane


Noví partneři projektu

Projekt inkluze získal významného partnera

Podepsáno Memorandum o spolupráci s Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR v Ostravě

Program Sociální inkluze Ostrava získal významného partnera. Vycházeje ze společného přesvědčení o nutnosti vytváření komplexních lokálních strategií, jejichž cílem je snižování a eliminace sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách na území Ostravy, uzavřelo vedení statutárního města Ostravy společné Memorandum o spolupráci s Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR v Ostravě.

upUzavření tohoto Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci obou stran při vytváření a realizaci komplexních lokálních strategií sociálního začleňování v programu Sociální inkluze Ostrava. Spolupráce bude uskutečňována formou výměny informací, vzájemnými konzultacemi, přijetím společného stanoviska, společného postupu či jinou vhodnou formou v souladu s platnými právními předpisy, aniž by byla dotčena autonomie jednotlivých stran.
Spolupráce se bude vztahovat na všechny oblasti realizace strategií sociálního začleňování v programu Sociální inkluze Ostrava, zejména na oblast vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení, sociálních služeb a zdravotní péče. Další spolupráce pak bude spočívat v dohodnutých aktivitách při realizaci individuálního regionálního projektu Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ostravě s názvem „Příležitost dělá(t) zaměstnance" a výběru vhodných uchazečů nebo zájemců o zaměstnání do rekvalifikačních kurzů, které zabezpečuje ÚP ČR.
Zvláštní pozornost bude při tom věnována podpoře subjektů zabývajících se poskytováním služeb v oblasti sociálního začleňování. V této oblasti hodlají obě strany spolupracovat a sdílet informace o průběhu a výsledcích aktivit. Obě strany se budou také aktivně podílet na plnění dohodnutých opatření v oblasti sociální inkluze a společně budou hledat zdroje k jejich financování.
Hlavní platformou spolupráce je lokální partnerství, jehož členy jsou obě strany memoranda, jakož i další subjekty sociální integrace na místní úrovni. O výstupech činnosti lokálního partnerství budou pravidelně informováni volení zástupci města, stejně jako zástupci Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ostravě.
Spolupráce může probíhat i v rámci dalších platforem, zejména ve vybraných komisích města (bytové, sociální, bezpečnostní), do jejichž činnosti bude umožněno zapojení partnerů.

Popisek k foto:
K partnerům Sociální inkluze se přiřadila i ostravská Krajská pobočka Úřadu práce ČR.
Foto: Bohuslav Krzyžanek


Příležitost dělá(t) zaměstnance

Jedním ze společných bodů realizace programu Sociální inkluze Ostrava je spolupráce na regionálním individuálním projektu Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ostravě, financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF), s názvem „Příležitost dělá(t) zaměstnance". Doba realizace projektu je vymezena na období od 1. května 2013 do 31. srpna 2015.
Projekt svou náplní přímo podporuje činnosti zaměřené na pomoc se zařazením do pracovního poměru osob, které žijí ve vyloučených lokalitách. Jak uvádí Krajská pobočka Úřadu práce v Ostravě, ve vymezených problémových obytných zónách Moravskoslezského kraje žije vysoký počet obyvatel produktivního věku, kteří vykazují charakteristiky sociálního vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením bezprostředně ohroženi. Prostředí, ve kterém tyto osoby žijí, pro ně představují jak vnější, tak vnitřní bariéry na cestě jejich dalšího rozvoje a integrace do pracovního procesu.
Hlavním cílem projektu „Příležitost dělá(t) zaměstnance" je proto vytipovat vhodné uchazeče splňující podmínky cílové skupiny, podpořit je v dalším rozvoji prostřednictvím individuálního přístupu, motivačních aktivit, poradenství, profesního vzdělávání, terénní asistence a integrovat je do pracovního procesu.
Základním principem realizace projektu je poskytnutí intenzivní individuální pomoci jak jednotlivcům, tak celým rodinám žijícím ve znevýhodněném prostředí sociálně vyloučených lokalit a zabezpečení komplexních služeb vedoucích k získání zaměstnání a podpoře pracovních míst.
Nedílnou součástí projektu je terénní práce zajištěná odbornými pracovníky nevládních neziskových organizací, kteří mají znalosti o potřebách osob žijících v daných oblastech s cílem odstranit bariéry bránící vstupu do zaměstnání a zejména formou osobní konzultace přispět k řešení problémů a motivovat ke vzdělání.
Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání evidováni na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Ostravě, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje. Stigmatizace prostředím, v němž tito lidé žijí, má vliv na jejich ztížené postavení na trhu práce.
Do projektu bude zařazeno celkem 200 osob z cílové skupiny.


SocioFactor: Snažíme se pomoci lidem ze sociálně vyloučených lokalit získat možnost pracovního uplatnění

Nový partner nabízí své zkušenosti

socioK více než dvěma desítkám organizací spolupracujících na projektu Sociální inkluze Ostrava přibyla koncem letošního února další. Jde o společnost s ručením omezeným SocioFactor, která byla založena v dubnu 2009 jako výzkumná a vzdělávací organizace, jejímž předmětem podnikání jsou činnosti, které patří do oblasti aplikovaného výzkumu a vzdělávání. Vizí firmy je rozvoj lidského kapitálu prostřednictvím výzkumu a vzdělávání a aktivní účast na podpoře rozvoje sociálních, sociálně-zdravotních a vzdělávacích služeb. Společnost se hlásí k principu sociálního podnikání, to znamená, že dosažený zisk investuje zpět do sociální sféry.

Firma školí pečovatele a terénní pracovníky
SocioFactor je akreditovaná firma s celostátní působností. Svoji činnost rozvíjí v rámci dvou divizí. Divize výzkumu provádí specializované výzkumy a zpracovává odborné analýzy, expertízy a evaluace vztahující se k sociální problematice, sociální integraci a soudržnosti a dalším obecně prospěšným cílům. Divize vzdělávání se zaměřuje na dvě hlavní cílové skupiny. První tvoří sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, pro které připravuje odborné semináře pro oblast celoživotního vzdělávání. Druhou skupinou jsou osoby ze sociálně vyloučených skupin a občané znevýhodněni na trhu práce, jimž nabízí rekvalifikační a kvalifikační vzdělávací programy Pečovatel/ka pro nezdravotnická zařízení, Osobní asistence a Terénní pracovník působící v sociálně vyloučených lokalitách.
„V rámci projektu Sociální inkluze Ostrava chceme nabídnout naše zkušenosti z práce se skupinou osob ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, a to zejména z hlediska jejich uvádění na pracovní trh. Našim primárním zájmem totiž není tyto lidi školit, ale prostřednictvím motivování, podpory, poradenství, vzdělávání a vytvořením nových pracovních míst jim umožnit najít pracovní uplatnění. Máme v této oblasti vybudováno know-how, o jehož účinnosti svědčí výsledky našich projektů," nastínil strategické cíle SocioFactoru vedoucí divize vzdělávání Lukáš Vítek.

Trvalé zaměstnání pro třináct osob
Příkladem může být projekt Pečovatelství, osobní asistence – pracovní uplatnění osob ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, realizovaný v období od 1. března 2011 do 30. dubna 2012 v Ostravě. Z šedesáti původně vybraných obyvatel jednotlivých sociálně vyloučených lokalit získalo na konci projektu trvalé zaměstnání 13 osob. Vzhledem k charakteru nabízených kvalifikací a s ohledem na skutečnosti, že šlo o osoby dlouhodobě nezaměstnané z prostředí, v němž je nepracovat „normální", lze tento výsledek považovat za velmi dobrý. „Cílovou skupinu tvořily osoby ze sociálně vyloučených romských lokalit. Zaměstnání a poskytnutá podpora má dopad i na další obyvatele těchto lokalit, a to v podobě pozitivních vzorů," upřesnil Vítek.
Na zmíněný projekt navazují v současné době dva další: Pečovatelství – pracovní uplatnění osob ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a TEPROM – Terénní pracovníci v olomouckém a Moravskoslezském kraji. Projekty jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Popisek k foto:
Kvalifikační kurz pro terénní pracovníky.
Foto: SocioFactor


Živě

Jiřina Gráfová si nejvíc ze všeho přeje mít práci a zbavit se dluhů

Chci být příkladem pro svého syna

JuliaŽivot se s ní nemazlí a prostředí, z něhož vychází, není zrovna motivující. „Moje o rok starší sestra nepracovala nikdy a řada rodin, které znám, jen čeká, až jim přijdou peníze ze sociálky. Já bych ale takhle žít nemohla, to bych se asi zbláznila," říká sedmatřicetiletá Jiřina Gráfová, která pracuje od června loňského roku jako uklízečka v Centru sociálních služeb Ostrava. Místo získala díky zapojení do programu Sociální inkluze Ostrava, a i když jí byl od nového roku kvůli nedostatku finančních prostředků zkrácen pracovní úvazek z plného na poloviční, snaží se zaměstnání udržet. „Měsíčně teď vydělám něco přes čtyři tisíce korun a bez dávek bych nevyžila. Ale jsem mezi lidmi a nesedím celé dny doma, to je pro mne důležité," vysvětluje energická bruneta.

Jiřina Gráfová pochází z Klimkovic, ale když ji bylo osmnáct, přestěhovala se s matkou do Ostravy. Jejím problémem je, že má pouze základní vzdělání a pochází z prostředí, o němž se hovoří jako o sociálně vyloučeném. Přes své handicapy se snažila uplatnit na pracovním trhu i dřív. Asi dva roky pracovala ve výrobně knedlíků, pár měsíců ve výrobně koblih, další dva roky v pekárně. Práci přerušila před pěti lety kvůli narození syna Ondřeje, a protože zůstala s dítětem sama, nemohla se vrátit. „Můžu teď pracovat pouze po dobu, kdy je kluk ve školce, to znamená od sedmi ráno do tří odpoledne," vysvětluje. V pekárně se pracuje na směny. Ke konci mateřské zkoušela brigádu jako uklízečka v jednom z ostravských penzionů. Novou šanci však našla až ve zmíněném projektu Sociální inkluze.

„Paní Gráfová tehdy bydlela se synem v jednom z našich krizových bytů jedna plus jedna bez koupelny a teplé vody. Do programu inkluze jsme ji zapsali s vidinou, že by mohla získat městský byt, bohužel z formálních důvodů ji nebyl přidělen," popisuje důvody zařazení do projektu Lucie Škvaridlová, vedoucí terénních programů obecně prospěšné společnosti SPOLEČNĚ-JEKHETANE, která Jiřinu Gráfovou navrhla. Ta si nakonec našla byt v soukromém domě a snaží se v něm vybudovat pro svého syna, který se stal její největší oporou a motivací, spokojený domov. „Také proto mi tolik záleží na stálé práci, chci být svému dítěti příkladem," zdůrazňuje.

Vyhráno bohužel nemá. Nikdy si nic nepůjčila, nikdy si nevzala úvěr, přesto ji tíží dluhy. Vymstila se jí jízda načerno a nezaplacené zdravotní pojištění. „Jedna pokuta u dopravního podniku činí 1500 korun, a když projde exekucí, máte dluh dvacet tisíc. Pro člověka, který nemá práci a odpovídající příjem, je to částka k nezaplacení," vysvětluje mechanismus zadlužování nezaměstnaných Škvaridlová. Ke dluhům na zdravotním pojištění přijdou, když si neohlídají veškeré náležitosti na příslušných úřadech. Ke dluhům se pak začnou načítat penále a člověk se ocitá v začarovaném kruhu, ze kterého se nemůže vymotat.

„Ty dluhy mám z doby před narozením dítěte. Když jsem pracovala na plný úvazek, něco málo mi na jejich splácení stahovali, teď není z čeho. Co bych opravdu uvítala, kdyby mi někdo umožnil ty dluhy vymazat a začít znovu. To by bylo jako splněný sen," svěřila se Jiřina Gráfová.

Popisek k foto:
Jiřina Gráfová chystá ve svém bytě kávu pro návštěvu.
Foto: Bohuslav Krzyžanek


Pozvánka

Lidé lidem již posedmé

lidé lidemJiž sedmý ročník tradiční akce Lidé lidem se uskuteční ve čtvrtek 26. června 2014 od 9 do 16.30 hodin na Masarykově náměstí v Ostravě. Představí se na ní organizace, které ve městě poskytují sociální služby a související aktivity. Součástí programu budou nejrůznější taneční, hudební a divadelní vystoupení v podání uživatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit.
Připraveny jsou soutěže pro děti, interaktivní rukodělné dílny a workshopy, možnosti vyzkoušet si, jaké je to žít s postižením. O zábavu se postarají klauni. K dispozici bude malování na obličej, ukázky práce kynologie Městské policie, brýle navozující opilecké vidění, gerontooblek čili oblek navozující pocity seniora, tandemové kolo a mnoho dalšího. Letos se opět představí tradiční soubor Tiché zpívání, který převádí písně do znakového jazyka. Těšit se můžete na bubenické vystoupení uživatelů a zaměstnanců organizace pro zdravotně postižené Čtyřlístek. Již potřetí se chystá projektový den pro žáky a studenty základních a středních škol. Celá akce bude tlumočena do českého znakového jazyka.
Akci pořádá Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, ve spolupráci s občanským sdružením Eko-info centrum Ostrava. Záštitu nad ní převzal náměstek primátora Martin Štěpánek.

Popisek k foto:
Zváni jsou rodiče i děti, pro které bude nachystáno moře zábavy.
Ilustrační foto


Kontakt na manažera projektů Sociální inkluze Ostrava

Kontaktní osoba:

Bc. Denisa Wurstová
Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit
adresa: Integrovaný dům, ul. 30. dubna 3130/2D, 730 81 Ostrava
tel.: M:+420 734 395 988, T: +420 599 444 680
e-mail: dwurstova@ostrava.cz