1 - 2014

Sociální inkluze Newsletter!!! 1-2014

Sociální inkluze Ostrava – aktuální situace

Náměstek primátora Martin Štěpánek na konferenci k programu Sociální inkluze Ostrava.- 11. února 2013 „ostrý start programu" – proběhla konference k zahájení realizace (první čtyři rodiny v programu)
- postupně vybírány další rodiny a jednotlivci do programu
- celkem programem prošlo k dnešnímu datu 60 osob (15 rodin a 2 jednotlivci)
- v současné době v programu 41 osob (11 rodin) – tzn. 4 rodiny a 2 jednotlivci byli vyloučeni (důvody: nelegální zaměstnávání, odmítání zaměstnání, stěhování, na vlastní žádost)
- postupně byly podepisovány Sociální smlouvy
- vzdělávání a následné zaměstnávání, poskytováno bydlení (jako třetí krok)

Bydlení současný stav

- v rámci programu Sociální inkluze Ostrava je poskytnuto 5 bytů
- byty jsou poskytnuty na základě Smlouvy o podnájmu v následujících obvodech, tj. Vítkovice, Radvanice a Bartovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava (městskými obvody a RPG)

Informace k zaměstnávání v rámci programu

- zaměstnávání v rámci projektu: technické služby, nestátní neziskové organizace, sociální firmy, dohody o provedení práce stavební firmy – sezónní práce
- celkem zaměstnáno 7 zástupců rodin (+ 2 v nejbližší době nastoupí do zaměstnání, + 2 nové rodiny)
- příprava projektů na podporu vzdělávání a zaměstnanosti a spolupráce s ÚP v rámci jejich projektů (Příležitost dělá(t) zaměstnance a Nový začátek)

Novinky v rámci programu

- od 1. ledna 2014 je program rozšířen na celé území statutárního města Ostravy (původně pouze čtyři městské obvody – Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Radvanice a Bartovice, Vítkovice)
- 30. ledna 2014 bylo statutární město Ostrava vybráno ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování na Monitorovacím výboru; spolupráce je datována od 1. července 2014
- návrhy nových rodin do programu budou na základě kontinuální výzvy, nestátní neziskové organizace mohou navrhovat kdykoliv
- bude svolána Případová konference patronů, ve které budou projednávány jednotlivé rodiny a jednotlivci pod vedením sociálního pracovníka a psychologa
- proběhne úprava základního dokumentu programu na základě prvních zkušeností z programu a s ohledem na pilotní fungování programu a financování v nadcházejícím programovacím období (organizovány workshopy)


Ostrava se přihlásila ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

Na základě rozhodnutí rady města se Ostrava přihlásila ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (dále jen ASZ). Na Monitorovacím výboru ASZ  30. ledna 2014 město Ostrava prezentovalo svou představu budoucí spolupráce, tj.:

- spolupracovat s programem Sociální inkluze Ostrava a Komunitním plánem sociálních služeb
- návrh vzájemných konzultací, výměna informací
- spolupráce a zprostředkování legislativních opatření v oblastech: sociální bydlení, problematika ubytoven, obnovení finančního ohodnocení za výkon veřejné služby, nové nástroje k oddlužování, nastavení mechanismů k zintenzivnění sociální práce (zhoršující se socioekonomická situace) atd.
- pomoc a spolupráce při získávání externích finančních zdrojů

Na základě přihlášky a prezentace zástupců statutárního města Ostravy (náměstka primátora Martina Štěpánka, vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Jaroslavy Rovňákové, Michala Mariánka, koordinátora komunitního plánování, Denisy Wurstové, manažerky programu Sociální inkluze Ostrava) byla Ostrava Monitorovacím výborem ASZ vybrána ke spolupráci od 1. července 2014 na tři roky.

Poslání Agentury pro sociální zabezpečování (ASZ)

Zdroj: http://www.socialni-zaclenovani.cz/vize-a-poslani

 • je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňování; ASZ pro sociální začleňování podporuje obce a města, aby mohly plnit svou funkci - zajišťovat či pomáhat zajistit všem občanům rovný přístup ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, sociálním službám a bezpečí;
 • podporuje taková opatření, která pomohou samosprávám v procesu sociální integrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a v rozvoji sociálně vyloučených lokalit v kontextu a zájmu celé obce/města a všech jejích občanů;
 • posláním ASZ je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování;
 • podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru;
 • pomáhá obcím a místním subjektům zejména v těchto oblastech:
  - v zajištění služeb na podporu vzdělání, podporu zaměstnanosti, sociálních služeb a sociálního bydlení a zajištění infrastruktury pro tyto služby
  - v čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů, státního rozpočtu, krajských dotačních programů a dalších zdrojů;
  - v komunikaci s ústředními orgány státní správy, zejména resorty, které mají sociální začleňování v gesci; z podnětů při práci v lokalitách ASZ formuluje návrhy v oblasti legislativy, dotačních titulů, sociálních politik, apod.

Budoucnost sociálních služeb v Ostravě

Ve čtvrtek 6. března pořádal odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy konferenci s názvem Budoucnost sociálních služeb v Ostravě aneb Kam směřujeme... zaměřenou na komunitní plánování sociálních služeb ve městě Ostrava. Konference se konala v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava financovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Foto z konference.Hlavním cílem konference bylo seznámit účastníky s výsledky výzkumu potřeb veřejnosti a informovanosti ve vztahu k sociálním službám a ostatním oblastem pomoci z roku 2013, s vývojem a současným stavem procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava včetně výhledu na plánovací období let 2015 až 2018. Konference se zúčastnily dvě stovky lidí. Účastníci byli z řad poskytovatelů sociálních služeb, běžné veřejnosti, uživatelů sociálních služeb a zástupců místních samospráv.

Významným hostem byla například Jaroslava Krömerová z odboru sociálních služeb MS kraje, která účastníky konference seznámila se střednědobým plánováním rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Analýzu potřeb občanů města Ostravy v kontextu sociálních služeb účastníkům představil koordinátor procesu komunitního plánování ve městě Ostrava Michal Mariánek, který rovněž hovořil o přípravě 4. komunitního plánu, který bude zastupitelstvu města předložen ke schválení v září. Analýzy jsou k dispozici na webovém portálu města Ostravy (www.ostrava.cz) nebo webových stránkách procesu komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě (www.kpostrava.cz). Zajímavou částí konference se staly i příspěvky o úspěších jednotlivých pracovních skupin.


 

Projekce dokumentárního filmu „Všichni spolu"

Na konci ledna se v ostravském Domě kultury Akord uskutečnila projekce dokumentárního filmu „Všichni spolu" pořádaná v rámci projektu „Pojďte do školky!", který organizuje organizace Člověk v tísni, o.p.s. a její partnerské organizace.

Německý dokument „Všichni spolu" („Berk Fidel – Eine Schule fur Alle", 2011) pojednává o škole v Berg Fidelu, čtvrti německého města Münster, kde se spolu čtyři roky vzdělávají děti bez rozdílu věku, rasy nebo handicapu. Výjimečně nadaný David, který chce být astronomem, se tu učí společně s bratrem Jakobem, který má Downův syndrom. Lukas, jenž si plánuje kariéru automobilového závodníka, má problémy se sluchem a motorikou a budoucí topmodelka Anita, dívka z Kosova, trpí poruchou učení. Portrét několika dětí ukazuje, co to znamená moderní vzdělávání a co se stane, když i znevýhodněné dítě dostane šanci.

Dokument patřil k nejúspěšnějším filmům festivalu Jeden svět 2013 a bude používán jako audiovisuální pomůcka při vzdělávacích kurzech, které v rámci projektu „Pojďte do školky!" organizuje společnost Člověk v tísni, o.p.s. po celé ČR od ledna 2014. Projekt bojuje proti předsudkům, se kterými se již v mateřských školách potýkají děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, nabízí vzdělání dětem, pro něž jsou běžné mateřské školy často nedostupné, podporuje učitele a zasazuje se o změnu systému předškolního vzdělávání v ČR.

Projekce dokumentárního filmu se zúčastnili pedagogičtí pracovníci mateřských a základních škol, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, středisek výchovné péče a speciálních pedagogických center, řídící pracovníci školských institucí, úředníci samospráv a pracovníci nestátních neziskových organizací. Následnou diskuzi o tématu inkluzivního vzdělávání a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami uvedla Mgr. Juliana Gardošová, ředitelka MŠ Beruška ve Frýdku-Místku, která je spoluautorkou metodického průvodce pro předškolní vzdělávání „Vzdělávací program Začít spolu".

Společnost Člověk v tísni, o.p.s. usiluje o zvyšování povědomí české společnosti o problematice chudoby, rozvojové spolupráce, migrace nebo porušování lidských práv, i o zmírnění rasových a národnostních předsudků a xenofobie v České republice. Prostředkem k naplnění těchto cílů jsou vzdělávací a informační programy společnosti Člověk v tísni.


 

Workshop Roma Rising

Ve středu 26. února vyvrcholila v Knihovně města Ostravy – pobočce Ostrava – Vítkovice na ulici Kutuzovova interaktivním workshopem nazvaným Roma Rising dvouměsíční výstava s názvem Roma Gendalos – Romské zrcadlo. Na této výstavě byly po dobu dvou měsíců vystaveny v knihovní galerii černobílé portréty úspěšných romských osobností žijících v České republice, mezi kterými byli například lékaři, právníci, policisté, moderátoři, hudebníci, vysokoškolští učitelé a mnoho dalších profesí z oblasti kulturní, zdravotnictví, bezpečnostních složek, veřejné správy a dalších.

Samotného workshopu, který profesionálně vedla Julie Svatoňová, pedagogická pracovnice Muzea romské kultury v Brně, s nímž knihovna Vítkovice již dlouhodobě a velice plodně spolupracuje, se zúčastnilo celkem 90 dětí ze tří základních škol. Tento počet zcela předčil očekávání organizátorů.

V rámci poutavého a kvalitního programu měli žáci možnost si osvěžit případně nově se naučit poznatky o romské kultuře, tradicích a historii Romů obecně, stejně tak měly děti i jejich pedagogický doprovod možnost procvičit si některá slovíčka z romského jazyka. I přes to, že sál byl zcela plný, se J. Svatoňové i všem zaměstnancům knihovny podařilo nevídané – a to všechny děti zaujmout a hlavně zabavit, takže 2 hodiny nakonec utekly jako voda a děti z knihovny odcházely spokojené, veselé a hlavně obohacené o pěkně strávené dopoledne, které jim něco pozitivního v této nelehké době, přineslo.

Nezbývá než doufat, že se děti nechaly inspirovat jak výstavou, tak workshopem a třeba za pár let budou na zdech knihovny viset portréty některých z nynějších dětských návštěvníků.


Kasea CZ, s.r.o.

Společnost Kasea CZ s.r.o. se jako sociální podnik hlásí ke konceptu trojího prospěchu – (ekonomický, sociální, environmentální), který je charakteristickým rysem sociální ekonomiky.

Obecně prospěšným cílem společnosti Kasea CZ je prostřednictvím podnikatelských aktivit usilovat o začleňování sociálně vyloučených osob na trh práce, o udržitelný rozvoj svých podnikatelských aktivit při dodržování sociálního rozměru sociálního podniku a dále také posilovat sociální soudržnost v Ostravě a okolí. Společnost se v rámci své činnosti orientuje na řešení otázek zaměstnanosti, sociálního začleňování a místního rozvoje. Z tohoto důvodu se firma zavazuje zaměstnávat minimálně 40% osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením, které jsou dlouhodobě nezaměstnané a jsou déle než jeden rok vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR. Na základě rozhodnutí Řídícího výboru programu Sociální inkluze Ostrava dne 29.10.2013 se společnost KASEA CZ stala partnerem programu.

Princip ekonomický

Kasea CZ s.r.o. se zavazuje usilovat o dlouhodobou ekonomickou udržitelnost podnikatelských aktivit a v zároveň 55% zisku generovaného ze svých podnikatelských aktivit reinvestovat do rozvoje firmy, případně k naplňování obecně prospěšných cílů spojených s cílovou skupinou.

Příkladem aktivit vedoucích k dosažení těchto cílů je průběžná revize strategie firmy v případě poklesu plánovaných příjmů s cílem zefektivnit hospodaření společnosti. Ve spojení s cílovou skupinou společnost plánuje financovat realizaci osvětových aktivity (workshopy, prezentace, setkání s podnikateli, kulaté stoly apod.), kde budou prezentovat inovativní podnikatelský záměr tohoto sociálního podniku.

Princip enviromentální

Kasea CZ s.r.o. se zavazuje participovat na rozvoji města Ostravy a zapojovat ostatní lokální aktéry do činnosti sociálního podniku. Nad rámec poskytovaných služeb předpokládáme možnost prezentace projektu na veřejných setkáních (veřejné debaty, konference, workshopy za účasti zástupců státní správy a samosprávy, zástupců soukromého sektoru – malých a středních podniků, velkých zaměstnavatelů v regionu, poskytovatelů soc. služeb, školských zařízení, neziskových organizací, akademických pracovníků) v souvislosti s prezentací problematiky cílové skupiny. Sociální podnik si účastí na těchto akcích klade za cíl propagovat problematiku cílové skupiny, propojovat aktéry zabývající se tímto tématem, vtahovat ostatní lokální aktéry do hledání řešení a tím podporovat smysl pro sociální zodpovědnost lokálních aktérů v regionu (např. spoluprací s úřadem práce/poskytovateli služeb sociální prevence zajišťovat osvětu v oblasti možného zaměstnávání osob z cílové skupiny apod.).

V rámci svých podnikatelských aktivit bude firma využívat služeb lokálních dodavatelů služeb a materiálů. V praxi to znamená, že budou oslovovat místní dodavatele s cílem dohodnout podmínky spolupráce v rámci ostravského regionu.

Dále se společnost zavazuje dodržovat ekologické zásady podnikání – třídit odpad, hospodárně nakládat s energiemi a spotřebním materiálem, upřednostňovat ekologické materiály apod.

Záměrem společnosti je vytvoření stavební „divize", která bude realizovat stavební zakázky – drobné opravy a rekonstrukce bytů, nebytových prostor, realizace výstavby/opravy plotů, případně další stavební (zednické) práce. Doplňkově pak budou zaměstnanci společnosti poskytovat tzv. služby pro obyvatelstvo (úklid domácnosti, údržba zahrad, drobné opravy v domácnosti aj.).

Sociální firma Kasea CZ s.r.o. se bude aktivně podílet na rozvoji sociálního podnikání v rámci našeho regionu, podporovat svou činností sociální začleňování osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a prosazovat jejich zájmy v místní komunitě.

Ve svém podnikání se zavazuje k využívání místních zdrojů, k odběratelsko-podnikatelské spolupráci se společnostmi a organizacemi místní komunity, s nestátními neziskovými organizacemi, prosazujícími zájmy cílových skupin v sociálním podnikání a k posilování širšího povědomí odborné i laické veřejnosti o problematice sociálního začleňování a sociálního podnikání na místní úrovni.

Společnost bude též aktivně spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy našeho regionu a Moravskoslezského kraje a spolupodílet se na dalším rozvoji komunitního plánování města a obcí našeho regionu tak, aby v něm kontinuálně narůstala podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a sociálního podnikání jakožto významného a progresivně se vyvíjejícího fenoménu podnikání v regionu.

Princip sociální

Společnost Kasea CZ s.r.o. se zavazuje v rámci plánovaných podnikatelských aktivit napomáhat sociálnímu začleňování příslušníků cílové skupiny. Nástroje k naplnění tohoto závazku představuje zaměstnávání těchto osob, a to v podílu minimálně 40% z celkového počtu zaměstnanců společnosti. Prostřednictvím partnerské organizace bude poskytována podpora při zajištění důstojného bydlení v rámci spolupráce s majiteli bytů.

Firma se zavazuje maximalizovat zapojení zaměstnanců do plánovacích a rozhodovacích procesů. Tento princip bude naplňován prostřednictvím pravidelných evaluačních setkání se zaměstnanci, kde budou srozumitelnou formou prezentovány výsledky hospodaření a strategie rozvoje firmy. Zaměstnanci budou mít možnost připomínkovat návrhy plánovaných aktivit a také spolurozhodovat o investičních záměrech společnosti (jaké pracovní pomůcky a vybavení bude zakoupeno, jak naložit se ziskem určeným na reinvestice apod.).

Neméně důležitým závazkem společnosti je rozhodnutí cíleně rozvíjet znalosti a dovednosti svých pracovníků, a to prostřednictvím individuální práce se zaměstnanci z CS. Stěžejním cílem personální politiky podniku je spolu se stabilizací osob z CS také jejich rozvoj, a to ve smyslu zaškolení, získání/rozvoje pracovních návyků, získání/rozšíření praxe, získání sebedůvěry v možnost uplatnění se na otevřeném trhu práce apod.

Firma bude svou činnost rozvíjet na základě strategického plánu, na jehož zpracování se budou podílet všichni pracovníci firmy. Firma se bude snažit vstřícně reagovat na místní potřeby v regionu, kladně ovlivňovat místní rozvoj a otevřeně komunikovat.


Hřiště otevřená pro veřejnost

 

V deseti městských obvodech jsou až do podzimu v odpoledních hodinách otevřená zdarma hřiště ostravských škol pro rekreační sportovce bez omezení věku. Podmínkou je respektování pokynů správce hřiště, provozní doby a provozního řádu. Kromě volného vstupu si návštěvníci mohou půjčit sportovní náčiní v prostorách jednotlivých hřišť.

Bezpečnější hřiště.Nabídka pro veřejnost je součástí projektu Bezpečnější Ostrava. Na stránkách www.bezpecnejsi.ostrava.cz je zveřejněna mapa městských obvodů, na jejichž území se hřiště nacházejí, včetně informací o provozní době a případně i kontaktů na správce. Do budoucna projekt počítá například se zapojením veřejnosti do soutěže o nejbezpečnější případně nejoblíbenější hřiště. Projekt hřišť otevřených pro veřejnost se v Ostravě realizuje dlouhodobě. Je integrální součástí rozvoje kvality života a systému prevence kriminality ve městě. Jejich provoz je financován v rámci dotačního systému města v oblasti podpory prevence kriminality. V roce 2013 rozpočet města těchto 33 projektů podpoří částkou 1 970 tis. Kč.

Hřiště otevřená pro veřejnost:

Moravská Ostrava a Přívoz – MŠ Hornická 43A, ZŠ Zelená 42, ZŠ a MŠ Ostrčilova 1, MŠ Varenská 2a, ZŠ Gen. Píky 13A, ZŠ Nádražní 117, ZŠ Gajdošova 9.

Svinov – ZŠ a MŠ Bílovecká 10/7.

Krásné Pole – ZŠ a MŠ Družební 336.

Lhotka – ZŠ a MŠ Těsnohlídková 99/11.

Ostrava-Poruba – MŠ Ukrajinská 1530-1531, MŠ Čs. Exilu 670, MŠ Sokolovská 1168, ZŠ Porubská 832, ZŠ Ukrajinská 1533, ZŠ K. Pokorného 1382, ZŠ A. Hrdličky 1638.

Slezská Ostrava – ZŠ Bohumínská 72/1082 a v Muglinově Pěší 1/66.

Michálkovice – ZŠ U Kříže 28.

Radvanice a Bartovice – ZŠ Vrchlického 5, ZŠ Trnkovecká 55.

Stará Bělá – ZŠ Junácká 700/112.

Ostrava-Jih – ZŠ a MŠ Mitušova 16, ZŠ Provaznická 64, ZŠ a MŠ Mitušova 8, ZŠ a MŠ A. Kučery 20, ZŠ a MŠ Šeříková 33, ZŠ a MŠ Březinova 52, ZŠ Chrjukinova 12, ZŠ Jugoslávská 23, ZŠ a MŠ Kosmonautů 15, SVČ Gurťjevova 1823/8.


 Aktivity města Ostravy ve vyloučených lokalitách

Projekt „Školní mediátoři" je zaměřen na vztah mezi rodinou a školou

Statutární město Ostrava, vědomo si významu vzdělání pro romské děti žijící v sociálně vyloučených lokalitách a specifických problémů, se kterými se tyto děti ve vzdělávání setkávají, se snaží na tyto problémy adekvátně reagovat. Proto v únoru 2013 v rámci dotačního řízení na prevenci kriminality podalo na Ministerstvo vnitra České republiky projekt s návzvem „Školní mediátoři", který by měl být realizován na Základní škole Gebauerova.

Tato škola se nachází v sociálně vyloučené lokalitě a navštěvuje ji vysoký počet žáků z řad romského etnika. Škola se pokouší žáky motivovat jak prostředím a uzpůsobením výuky jejich specifickým potřebám, tak relizovanými volnočasovými aktivitami. I přesto se potýká s problémem vysoké absence některých žáků. Dalším problémem, na který projekt reaguje je fakt, že mezi školami a rodinami často panuje nedůvěra. Na základě poznatků těch, kteří se na vzdělávání žáků ze sociálně vyloučeného prostředí nějakým způsobem podílí (zástupci škol, romských rodičů, nestátních neziskových organizací, místních samospráv a dalších) město Ostrava shledává, že i když se školy snaží sebevíc, nedokáží důvěrný vztah, založený na vzájemném respektu obou stran, s rodinami navázat. Město se snaží na tyto problémy dlouhodobě reagovat zejména finanční podporou nestátních neziskových organizací, které v sociálně vyloučených lokalitách působí. Tyto organizace v rámci poskytování sociálních služeb motivují jak děti, tak jejich rodiče, aby povinnou školní docházku plnili. Ve vztahu rodin a školy však tyto organizace figurují jako někdo třetí. Oproti tomu, „Školní mediátoři", kteří jsou sami Romové a zároveň pracovníci školy, kam chodí romské děti, mohou být výbornými prostředníky, podporujícími zájem rodičů o školní prospěch jejich dětí a pomáhajícími odstraňovat možné bariéry ve vztahu školy s rodinou. Základní škola Gebauerova se dlouhodobě výše popsané problémy snaží eliminovat. Jako jedna z devíti škol v Moravskoslezském kraji realizuje Evropský sociální fond projekt s názvem „Škola s místem pro všechny",  jehož cílem je podpořit školní úspěšnost dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a vytvořit jim motivující podmínky ke vzdělání. Také v minulosti škola realizovala projekty zaměřené na vytvoření motivujícícho prostředí pro děti se sociálně znevýhodněných rodin a na vzdělávání pedagogů a tím zvyšování jejich kompetencí v přístupu k těmto žákům. Realizace projektu „Školní mediátoři" může být tedy vhodným doplněním komplexních aktivit, které škola již nyní realizuje ve snaze co nejvíce přiblížit vzdělávání potřebám sociálně znevýhodněných romských dětí. Na škole již nyní působí „Asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním". Tito asistenti se však primárně zaměřují na podporu romských dětí v kontextu školních aktivit (učení ve třídě, komunikace s učiteli, domácí úkoly). Školní mediátoři by se zaměřili na vztah mezi školou a rodinami a byli by zodpovědní za zvyšování vzájemného pochopení a za informování romské komunity o záležitostech spojených se vzděláním dětí.

Hlavním cílem projektu je vytvoření dvou pozic školního mediátora. Splnění tohoto cíle by mělo mít dopad ve smyslu snížení neomluvené i omluvené absence u žáků navštěvujících  Základní školu Gebauerova v sociálně vyloučené lokalitě předního Přívozu. Projekt je preventivní v tom smyslu, že vychází z faktu, že pokud děti nechodí do školy, jsou potenciálními pachateli či oběťmi trestné činnosti, jejíž výskyt je v lokalitě  Přívozu ve srovnání s jinými lokalitami zvýšený. Ze zkušeností žadatele vyplývá, že pokud děti, které mají být ve škole, v ní nejsou, tráví mnohdy čas způsobem, který se dá považovat za rizikový. Ten vede k projevům sociálně patologických jevů těchto dětí, jako jsou vandalismus, gamblerství, pouliční kriminalita a další.

Aby došlo k eliminaci všech negativních jevů, na které projekt reaguje, je nutno kromě působení na samotné žáky ve smyslu posilování jejich motivace ke vzdělání také působit na jejich rodiče. Ti jsou jako zákonní zástupci žáků povinni dohlížet na plnění povinné školní docházky jejich dětí. Je všeobecně známo, že motivace rodičů žáků z řad romského etnika ke vzdělávání jejich dětí je mnohdy problematická. Příčin, které vedou k tomuto stavu je více. Jedná se zejména o vlastní praktickou zkušenost mnoha Romů, kdy jim ani vyšší než základní dosažené vzdělání nezajistilo uplatnění na trhu práce. Obecně vzato, vzdělání není v mnoha sociálně vyloučených romských rodinách prioritou a hodnotou. Vedlejším cílem projektu je tedy také snaha toto uvažování mnoha rodičů změnit. Přesvědčit je o tom, že právě vzdělání jejich dětí je prostředkem k jejich vymanění se z bludného kruhu vedoucího v důsledku k sociálnímu vyloučení a možnému rizikovému způsobu života. Ten je s životem v sociálně vyloučené lokalitě často spjat. Aby se toto uvažování rodičů mohlo změnit, je nutno také změnit jejich vztah ke škole jako k instituci. Ta je mnoha rodiči chápána jako instituce určená pro majoritu, která jejich dětem nic praktického nepřináší. A jsou to právě školní mediátoři, tedy lidé, kteří sami pochází z romské komunity, kteří mohou jiné romské rodiče přesvědčit o opaku. Ze zkušeností žadatele vyplývá, že problematický vztah romských rodin a školy je často zapříčiněn problémy ve vzájemné komunikaci. Ty jsou mnohdy způsobeny vzájemným nepochopením požadavků školy na žáka a představou rodiče o fungování školy, nebo celého vzdělávacího systému obecně. Smyslem projektu je pomoci tyto komunikační bariéry působením romských pracovníků odstraňovat, či alespoň zmírňovat.


 Projekt městské policie - ASISTENTÍK – MLADÝ OCHRÁNCE VEŘEJNÉHO POŘÁDKU

Městská policie Ostrava v dubnu zahájila realizaci projektu ASISTENTÍK – MLADÝ OCHRÁNCE VEŘEJNÉHO POŘÁDKU. Projekt je součástí programu prevence kriminality z dotací Ministerstva vnitra ČR a je určen pro děti z vyloučených lokalit městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

AsistentíkCílem projektu je působit na děti z vyloučených lokalit formou pravidelných odpoledních tematických programů a realizací organizovaných volnočasových aktivit se strážníky a také s asistenty prevence kriminality Městské policie Ostrava, kteří vykonávají svou činnost právě ve vyloučených lokalitách na území města. Celkem je do projektu v současné době zapojeno 20 dětí z lokality ul. Palackého v Ostravě-Přívoze ve věku 9–12 let.

Projekt zahrnuje tři vzájemně se prolínající úrovně. Cílem první úrovně je vytvoření kladných vzorců chování u dětí a pozitivní vztah k prostředí, ve kterém žijí. V rámci druhé úrovně se děti budou vzdělávat prostřednictvím besed, diskusí, přednášek, instruktážních videí a získají nové dovednosti při aktivitách v tvůrčí rukodělné dílně. Třetí úroveň zahrnuje nejrůznější exkurze, návštěvy kulturních zařízení a celodenní výlety do přírody.

Pro děti je připraven zápisník ASISTENTÍK, který je bude provázet celým projektem. Děti si do něj budou zapisovat své dojmy, zážitky, nově nabyté vědomosti a všechny nové informace týkající se projektu.

Projekt byl zahájen seznamovací schůzkou s dětmi a rodiči v prostorách občanského sdružení Společně – Jekhetane, které na projektu s městskou policií spolupracuje. Právě v prostorách sdružení se budou moci asistenti a strážníci s dětmi scházet a plnit některé z plánovaných aktivit.