Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města zřizuje podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány.

Zastupitelstvo města zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Náplň činnosti finančního a kontrolního výboru stanoví zákon o obcích. Rozhodování o zřízení dalších výborů je vyhrazeno zastupitelstvu města, které stanoví jejich úkoly a náplň činnosti. Výbory jsou ze své činnosti odpovědny zastupitelstvu města. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva města. Výbory se schází podle potřeby, jednání je neveřejné. Jednání výboru se řídí Jednacím řádem výborů zastupitelstva města.