Pokyny pro občany, jak správně vystupovat na zasedání

 

KDO MŮŽE NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VYSTUPOVAT:

- občan statutárního města Ostravy
- čestný občan města
- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území města nemovitost
- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je ve statutárním městě Ostrava hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena

O vystoupení občana, který nesplňuje ani jednu ze zákonných podmínek, rozhodne zastupitelstvo hlasováním.

 

K ČEMU SE MOHOU OBČANÉ VYJADŘOVAT:

Občané města se mohou vyjadřovat k jednotlivým projednávaným bodům programu zastupitelstva města, pokud se jich příspěvek týká.

Občané města se mohou vyjadřovat i k tématům, které nejsou součástí programu zastupitelstva města v rámci bodu „Dotazy, připomínky a podněty občanů města“.

 

KDY MŮŽE OBČAN V DISKUZI VYSTOUPIT:

Občan může vystoupit po udělení slova primátorem (předsedajícím). Pořadí v jakém budou občané vystupovat, bude stanoveno podle data a času odevzdání přihlášky do diskuze. V případě, že občan podá do diskuze více než jednu přihlášku, k jím v pořadí druhé podané přihlášce, bude vystupovat až poté, kdy všichni další občané vystoupí ke své (první) přihlášce. Stejné pravidlo se uplatní i v případě v pořadí dalších přihlášek.

 

DÉLKA DISKUZNÍHO PŘÍSPĚVKU:

Délka vystoupení každého řádně přihlášeného občana je stanovena v rozsahu jedenkrát 5 minut ke každému projednávanému bodu programu, přičemž občan může na vyzvání primátora (předsedajícího) reagovat na dotazy vznesené členy zastupitelstva města k jeho vystoupení. Délka vystoupení občana v případě reakce na dotazy vznesené členy zastupitelstva města nemůže být delší než 2 minuty ke každému dotazu. 

 

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:  

Občan, který chce vyjádřit své stanovisko k projednávanému bodu programu se do diskuze může přihlásit buď písemnou, nebo elektronickou formou.

 

Písemná přihláška – ručně vyplněná se odevzdává v předsálí zasedací místnosti č. 306, budovy Radnice města Ostravy v 3. poschodí a lze ji podat kdykoliv v průběhu jednání nejpozději však do zahájení projednávání daného bodu. Ty jsou k dispozici na galerii a v předsálí zasedací místnosti č. 306 budovy Radnice města Ostravy.

 

Elektronická přihláška – je ke stažení na internetových stránkách statutárního města Ostravy https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta a po vyplnění se zašle na centrální e-mailovou adresu statutárního města Ostravy posta@ostrava.cz nejpozději do 12.00 hod. dne před konáním zasedání zastupitelstva města.

 

PŘIHLÁŠKA DO DISKUZE MUSÍ OBSAHOVAT:

-        jméno a příjmení,

-        zda má občan trvalý pobyt na území města nebo je vlastníkem nemovitosti na území 

          města Ostravy,

-        název bodu programu nebo záležitosti, ke které chce občan vystoupit.