VÝZVA NA ÚČELOVÉ DOTACE V OBLASTI PROTIDROGOVÁ PREVENCE 2024

Dne 20.09.2023 vyhlásilo statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města č. 0433/ZM2226/10 výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků na rok 2024 v oblasti protidrogové prevence s termínem pro podávání žádostí od 23.10.2023 do 03.11.2023.

Informace pro žadatele

Dne 03.10.2023 se uskutečnil seminář pro žadatele k dotačnímu řízení pro rok 2024 a pro příjemce dotací v roce 2023. Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde:

Rozvoj sítě sociálních služeb zadávaných statutárním městem Ostrava se od roku 2025 řídí Metodickým pokynem schváleným radou města usnesením č. 04585/RM2226/70 ze dne 18.06.2024, který naleznete zde:

Podmínky

Do výběrového řízení se mohou přihlásit právnické i fyzické osoby s výjimkou příspěvkových organizací statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje, městských obvodů a jimi zřízených příspěvkových organizací a příspěvkových organizací jiných obcí a krajů.

Výběrové řízení je zaměřeno na finanční podporu poskytovatelů registrovaných sociálních služeb a souvisejících aktivit zajišťovaných pro občany města Ostravy a širšího správního obvodu. Sociální služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Související aktivity jsou činnosti, které doplňují síť sociálních služeb a mají zejména preventivní charakter.

Získání podpory v rámci výběrového řízení je podmíněno zařazením sociální služby do sítě poskytovatelů sociálních služeb, a to na krajské nebo celostátní úrovni (poskytovatel musí mít pověření či uzavřenou smlouvu k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu).

Statutární město Ostrava poskytuje ze svého rozpočtu formou výběrového řízení peněžní prostředky na podporu projektů, které jsou v souladu s vyhlášeným Programem na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024 a Podmínkami pro jednotlivé dotační oblasti (dále jen Program a Podmínky).

Žádost musí splňovat Podmínky příslušné dotační oblasti, popř. vyhlášeného Programu a být v souladu s potřebami občanů města Ostravy a širšího správního obvodu, s prioritami a opatřeními 6. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2023-2026, schváleného usnesením zastupitelstva města č. 2238/ZM1822/36 dne 14.09.2022.

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 23.10.2023 00:00

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 03.11.2023 23:59

Postup podání žádosti

Pro sociální služby:

Do výběrového řízení se žadatel přihlašuje prostřednictvím informačního systému PorteX - v případě, že se žadatel účastní výběrového řízení poprvé, je nutné před podáním žádosti kontaktovat technickou podporu magistrátu helpdesk@ostrava.cz, která žadateli zřídí přístup do systému. Po zpracování žádosti je vygenerován formulář aplikace EvAgend.

Informační systém je dostupný na odkaze portex.ostrava.cz

Pro související aktivity:

Do výběrového řízení se žadatel přihlašuje prostřednictvím elektronického formuláře aplikace EvAgend včetně povinných příloh (viz níže). Podrobný postup přihlášení je uveden v Podmínkách jednotlivých dotačních oblastí.

Upozornění:

Pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler, který si můžete stáhnout ZDE. Jednoduchý návod ke stažení programu a práci s formulářem najdete ZDE.

V případě, že v průběhu výběrového řízení nastanou změny v osobě zastupující organizaci, v sídle organizace, v čísle bankovního účtu, v plátcovství DPH či změny v obsahové části projektu (změna místa realizace, termínu realizace aj.), je nezbytné doložit tyto změny nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 


Kontaktní informace

Obsahová část, projektové žádosti:

Specialista dotačních programů a podpor Mgr. Markéta Héglová
E-mail
Telefon 599 443 860

Ekonomická podpora:

Ekonom - kontrolor Ing. Daniela Štěrbová
E-mail
Telefon 599 443 811

Technická podpora:

E-mail
Telefon 599 445 555

Přílohy - formuláře ke stažení

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024

Podmínky pro oblast protidrogová prevence pro rok 2024

Žádost prostřednictvím informačního systému PorteX - portex.ostrava.cz

Žádost prostřednictvím elektronického formuláře aplikace EvAgend

Povinné přílohy – Personální obsazení, Zdroje, Ukazatele (k žádosti prostřednictvím elektronického formuláře aplikace EvAgend)

Čestné prohlášení k podpoře de minimis (Základní informace o podpoře de minimis jsou ke stažení ZDE)

6. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2023-2026

Výsledky

Dotace budou projednávány zastupitelstvem města v lednu 2024. Výsledky výběrového řízení jsou dostupné k zobrazení ZDE.

Informace pro příjemce

Po schválení návrhu dotací Zastupitelstvem města Ostravy je s příjemcem uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace. V průběhu realizace projektu má příjemce povinnost sledovat poskytovatelem stanovené ukazatele. 

V případě jakýchkoli změn v poskytování sociální služby nebo související aktivity je příjemce povinen oznámit tyto změny na formuláři Hlášení změn (viz níže). Po oznámení níže uvedených změn je nezbytná akceptace změny ze strany Statutárního města Ostravy. Formulář použijte v těchto případech: 

  • Změna v osobě zastupující organizaci – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o volbě, jmenování, plné moci apod. (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
  • Změna sídla organizace – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem sídla, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
  • Změna čísla bankovního účtu – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
  • Změna v plátcovství DPH – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o registraci plátce DPH (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
  • Změny týkající se obsahové části projektu (např. změna místa realizace, změna termínu realizace pobytu, změna počtu účastníků akce apod.) - v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem místa realizace služby/aktivity, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy vč. dodatků (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo; u pobytových akcí je nezbytné změnu ohlásit vždy před termínem samotného pobytu).

         Pokud si nejste v konkrétním případě jisti oznamovací povinností, kontaktujte nás.

 

Příjemce předkládá formuláře Průběžné (jen sociální služby) a Závěrečné zprávy o realizaci projektu v elektronické podobě datovou zprávou s termínem odeslání zprávy do konce měsíce následujícího po uplynutí monitorovaného období.

Závěrečné vyúčtování dotace (finanční vypořádání) dokládá příjemce v tištěné podobě. Při vyúčtování projektu postupujte dle Pokynů k vyúčtování účelové dotace (viz níže).

 

Dokumenty ke stažení:

Formulář hlášení změn 

Pokyny k vyúčtování účelové dotace za rok 2023 - téma podpory A - sociální služby

Pokyny k vyúčtování účelové dotace za rok 2023 - téma podpory B - aktivity

Manuál pro vykazování ukazatelů 2023-2026

Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024

Podmínky pro oblast protidrogové prevence pro rok 2024

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 – slouží pro vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2023

Podmínky pro oblast protidrogové prevence pro rok 2023 – slouží pro vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2023