Výzva k podání nabídek na realizaci investičního záměru v ploše Rozvojové zóny Hrušov

Statutární město Ostrava aktuálně eviduje zájem několika investorů, kteří by chtěli výše uvedené území využít pro své investiční záměry, pro realizaci objektů převážně logistické a výrobní infrastruktury v souladu s územním plánem umožňující využití pro lehký průmysl.

Hranice rozvojové lokality Hrušov

Výzva k podání nabídek na realizaci investičního záměru v ploše Rozvojové zóny Hrušov byla ukončena k 30.4.2018. Ostravští zastupitelé ve středu 19. září 2018 rozhodli o prodeji pozemků v rozvojové zóně Hrušov společnosti Contera Management.

Mimo text výzvy níže jsou k dispozici samostatné přílohy níže a dále "ostatní technické dokumentace" .

najdete ZDE

Odpovědi na dotazy průběžně zveřejňujeme na stránce "odpovědi na dotazy". Své dotazy k výzvě směřujte na email hrusov(zavináč)ostrava.cz .


Výzva:


I. ČÁST

1.       Předmět prodeje

1.1    Pozemky plochy A

pozemky v katastrálním území Hrušov, obec Ostrava vymezeny v minimálním rozsahu v koordinační situaci uvedené v příloze č. 1 jako pozemky plochy A – ohraničeno červenou linií;

1.2  Doplňující informace

1.2.1 V území plochy A se nachází pozemky v koordinační situaci uvedené v příloze č. 1 jako pozemky plochy B, na kterých je dle Územního plánu města Ostravy (ÚP) vymezena plocha pro umístění trafostanice a elektrického vedení.

1.2.2 V blízkosti plochy A se dále nachází pozemky v koordinační situaci uvedené v příloze č. 1 jako pozemky plochy C, ve vlastnictví jiných (soukromých) vlastníků. Jde o území zahrádkářské kolonie mimo využitelné území. Jedná se o plochu, která může mít vliv na realizaci budoucího investičního záměru. Pro současné uživatele soukromých pozemků je zapotřebí zajistit přístup k jejich nemovitým věcem a případně zajistit napojení na rozvody vody, elektřiny, případně další inženýrské sítě.

2.       Vymezení pozemků plochy A

2.1. Obecné vymezení území

Zájmové území se nachází v městském obvodu Slezská Ostrava, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava. Je vymezeno na západě a na severu novou trasou ul. Bohumínské (silnice I/58), na východě okrajem skládky komunálního odpadu OZO Ostrava s.r.o., lemované nesouvislým pásmem zeleně a na jihu pozemky železniční trati ČD Ostrava-Bohumín.

Stručný popis území

Stávající území je dnes zcela devastované a prakticky vysídlené. Jedná se o území, ve kterém před povodní v r. 1997 převládala funkce bydlení s doplňkovou občanskou vybaveností. Centrální část území byla zastavěna 2-3 podlažními bytovými domy, ostatní části rodinnými domy. Jihozápad území zaujímala hornická kolonie s přízemními domky, na jihovýchodě se nachází dosud funkční zahrádkářská kolonie s většinou udržovanými zahrádkami a řadou zahradních domků různé kvality a technického stavu. V území se rovněž nacházela řada objektů občanského vybavení. Prakticky uprostřed území byl situován sportovní areál s tělocvičnou, šatnami, venkovním hřištěm a otevřeným plaveckým bazénem, mezi pozemky rodinných domků a zahrádkářskou kolonií bylo fotbalové hřiště a tribuna se šatnami.

Vlivem hornické činnosti zde ve 20. až 60. letech minulého století došlo k poklesům povrchu terénu v rozmezí 2,5 až 3,0 m a celé území se dostalo pod úroveň hladiny „běžných“ průtoků v nedaleké řece Odře a vznikla bezodtoká kotlina. Při povodních v roce 1997  byla celá oblast zaplavena, což mělo za následek její totální devastaci, postupné vylidnění a vznik tzv. sociálního brownfieldu.

Od r. 1997 je celé území postupně vysídlováno, devastováno, stavby i technická a dopravní infrastruktura jsou demolovány. V současné době zůstalo v území pouze minimum objektů, včetně zahradních chatek, převážně vybydlených a nevyužívaných, v různém stupni devastace. Zároveň dochází k neřízenému zakládání rozsáhlých černých skládek.  

Z poměrně husté uliční sítě zůstává dnes provozuschopná pouze ulice Žižkova, připojená rampami na novou Bohumínskou a zajišťující spojení se západní části Hrušova. Ostatní komunikace jsou v různém stupni devastace, bez údržby, se silně narušeným nebo úplně zlikvidovaným povrchem. V obdobném stavu jsou inženýrské sítě, které původně obsluhovaly území, z nichž rovněž je již jen malá část funkční a pro budoucí využití bude zapotřebí jejich rekonstrukce, případně odstranění. Vedení stávající sítí je možné zjistit u jednotlivých správců sítí.

Vzhledem k výše uvedenému již nebylo reálné zajistit obnovu rezidenční zástavby a město se proto rozhodlo území majetkově zcelit a nabídnout je následně k realizaci vhodného developerského záměru, který bude schopen respektovat a vyřešit aktuálně nejzásadnější problém území, jímž je eliminace bezodtokového charakteru území.

2.2 Vymezení území z hlediska Územního plánu města Ostravy a Územní studie

Plocha A je dle Územního plánu města Ostravy (viz mapa v příloze č. 2), plochou:

a)       lehkého průmyslu, na který se vztahuje regulativ uvedený v příloze č. 3,
b)      ochranné zeleně, na kterou se vztahuje regulativ uvedený v příloze č. 4.

Je třeba také uvést, že se jedná o lokalitu, která se nachází vedle dálnice a je vnímána jako jeden z významných vstupů do města. Proto urbanistické a architektonické řešení budoucí zástavby musí na tuto skutečnost patřičně reagovat a směrem k dálnici orientovat architektonicky zajímavé části zástavby, nikoliv zásobovací dvory a pouhé zpevněné plochy.

Podmínkou územního rozhodnutí je existence „územní studie“ (dle § 30 stavebního zákona), kterou dokumentace pro územní řízení musí respektovat. Pro území plochy A,  která zahrnuje rovněž plochu B byla vypracována územní studie ÚS 10/I-01/2016, a to za účelem stanovení podrobných podmínek pro přípravu území pro budoucí zástavbu, a to v rozsahu vymezení plochy asanace a nezbytných koridorů pro technickou a dopravní infrastrukturu včetně souvisejících staveb. Územní studie musí být investorem stavby respektována, v případě zájmu o odlišné řešení musí investor ve spolupráci s úřadem územního plánování zajistit vypracování studie nové. Územní studie je přílohou č. 5.

Dále Územní plán města Ostravy v území uvažuje s veřejně prospěšnými stavbami (VPS) a veřejně prospěšnými opatřeními, znázorněnými ve výkrese ÚP, který je přílohou č. 6, včetně vymezení ploch pro jejich umístění.

Jedná se o:
-        AS 2 – VPS Asanace území
-        E3/TR/HRU – VPS trafostanice
-        E3/0017; E3/0018; E3/0019; E3/0020; E3/0044 – VPS koridor pro el. vedení 110 kV
-        DK73; DK74 – VPS páteřní pozemní komunikace
-        K1 – plocha pro vodohospodářské stavby.

Území pro veřejně prospěšnou stavbu trafostanice a elektrické vedení je přílohou č.1 vymezeno jako plocha B.

2.3. Vymezení území z hlediska územního rozhodnutí

Pro část území je vydáno územní rozhodnutí č. 49/2013 ze dne 18.3.2013, vydané Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně správním, které nabylo právní moci dnem 20.4.2013, a kterým se vydává rozhodnutí o změně využití území pro záměr „Gravitační odvodnění Hrušov“ na pozemcích v katastrálním území Hrušov v tomto rozhodnutí uvedených, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části územního rozhodnutí č. 49/2013 ze dne 16.9.2014, vydaného Magistrátem města Ostravy, útvarem hlavního architekta a stavebního řádu (dále jen „Územní rozhodnutí“).

Územní rozhodnutí se týká asanace území, na kterém byly zahájeny dílčí práce nepatrného rozsahu, proto Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti.

Pro území vymezené územním rozhodnutím a další přilehlé části území DIAMO, s.p. nechalo zpracovat další projektové dokumentace.

Pro území je rovněž vydáno rozhodnutí č. 67/14/OP o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby ze dne 5. 8. 2014, vydané statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava (dále jen „Rozhodnutí o povolení kácení dřevin“).

Další správní rozhodnutí a dokumentace upravující poměry v území jsou specifikovány v příloze č. 7.

2.4. Způsob nabytí vlastnického práva k pozemkům ploch A

2.4.1  viz výpisy z listu vlastnictví č. 801 pro k. ú. Hrušov, obec Ostrava.

Pozemky parc. č. 398, 399 a spoluvlastnické podíly ve výši ½ k pozemkům parc. č. 241 a 242, vše v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, nabylo statutární město Ostrava do vlastnictví na základě rozhodnutí o vyvlastnění, vydaného Městským úřadem v Bohumíně. 

2.5. Stávající infrastruktura – obecná informace

2.5.1 Inženýrské sítě

Územím procházejí tranzitní inženýrské sítě:

a)     napříč územím od jihozápadu k severovýchodu kanalizační sběrač dešťové kanalizace z areálu bývalých HCHZ DN 1000 ve vlastnictví právnické osoby a to H-Zone, s.r.o., IČO 27411842. Vzhledem k předpokládané plošné asanaci a případné realizaci záměru investora je tato stavba významným zatížením tohoto území,
b)     po severním, východním a jižním okraji a středem území vede el. vedení VN č.184 22 kV, jehož přeložení bylo rozděleno do etap, kdy I. etapa řešila vedení v okolí skládky OZO Ostrava s.r.o. a byla již zrealizována, II. etapa řeší přeložení nadzemního vedení 22 kV v okolí ul. Bohumínské a Máchova sadu, přičemž s ohledem na aktuální vývoj došlo k přerušení projekční přípravy. V souvislosti se stále existujícími sítěmi se v území nacházejí další přidružené stavby ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.,
c)     jihovýchodním nárožím vede STL plynovod DN 500.

2.5.2 Zeleň

Značnou část území zaujímá zeleň v různých formách a kvalitě – od zahrádkářské kolonie na jihovýchodě, přes zanedbanou skupinovou a liniovou zeleň průměrné kvality v bývalé uliční zástavbě, zahradách rodinných domů a hornické kolonie, až po kvalitní soubory zeleně na náměstí J. Fučíka, nebo v prostoru mezi ul. Moravcovou a tratí ČD.

Nejvýznamnější soubor zeleně v zájmovém území ovšem představuje plocha bývalého významného krajinného prvku – VKP 108 Máchův sad, jenž byl rozhodnutím č. 84/14/OP; č.j.: SMO/191288/14/OŽP/SE ze dne 28. 5. 2014 zrušen. Na jihovýchodě nepatrně zasahuje do řešeného území lokální biokoridor č. 522. Kromě uvedených souborů se v území porůznu vyskytují kvalitní solitérní stromy, zejména na jeho jihozápadním okraji.

2.5.3 Terén

Terén území je v podstatě rovinný, s nevýraznými lokálními depresemi na severozápadě, jihovýchodě a na severu. Zhruba třetinu území tvoří pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) a lesního půdního fondu (LPF), což v případě využití bude vyžadovat jejich vyjmutí. Cenu za vyjmutí stanovuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

2.5.4 Hydrogeologické vrty

V zájmovém území se nacházejí čtyři hydrogeologické vrty základní pozorovací sítě podzemních vod Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), s ochrannými pásmy o poloměru 250 m. Tyto vrty bylo povoleno dle vyjádření správce ČHMÚ n.z.: P09571-469 z 13.5.2009 zrušit na náklady investora akce. Vrty se však v území fyzicky stále nacházejí.

2.5.5 Důlní díla

V prostoru zájmového území se nacházejí také registrovaná stará důlní díla (SDD). Na předmětné ploše se vyskytují tři zmíněná evidovaná důlní díla:

a)       SDD Albert ID 430, IČ 1348
Bývalá vtažná, posléze výdušná jáma Dolu Odra, v současné době zlikvidována nezpevněným zásypem. Na povrchu opatřena ohlubňovým povalem s odfukovým komínkem. Oplocena. Hloubka důlního díla – 192 m.

b)      SDD Kutací jáma č. 17 ID 801, IČ 1351
Stará kutací jáma je v současné době zabezpečena stávajícím oplocením a odfukovým komínkem. Způsob likvidace neznámý. Hloubka důlního díla 6,8 m.

c)       SDD Kutací 20 ID 871, IČ 13520
Stará kutací jáma v současné době zabezpečena oplocením s odfukovým komínkem. Způsob likvidace nezpevněný zásyp - hlušina. Hloubka důlního díla 38,5 m.

Pro uvedená SDD byly stanoveny stavební uzávěry v rozsahu jejich bezpečnostního pásma – dle informačních tabulí na jednotlivých SDD s max. Ø 50 m.

Umístění stávajících důlních děl je uvedeno v dokumentaci, kterou město poskytne zájemci na vyžádání.

3.       Souhrnná informace k možnostem realizace budoucího záměru zájemce

3.1 Kapacita elektrické energie

Na základě předběžné žádosti o připojení společnost ČEZ Distribuce, a.s. potvrdila potenciální kapacitu 4 MW. Tento příkon může být rezervován až na základě žádosti investora na základě zaplaceného rezervačního poplatku.

V případě požadavku investora na vyšší kapacitu elektrické energie je možné jednat se společností ČEZ Distribuce, a.s. o podmínkách realizace nové trafostanice, pro kterou je vymezena územní rezerva v ploše B.

3.2 Zájemce může svůj budoucí investiční záměr realizovat:

3.2.1   za současného využití Územního rozhodnutí v plném rozsahu
3.2.2   za současného využití Územního rozhodnutí v pozměněném rozsahu
3.2.3   jiným způsobem

Lze předpokládat, že realizace investičního záměru dle bodu 3.2.2 nebo 3.2.3 bude vyžadovat změnu Územního rozhodnutí, případně vydání nového územního rozhodnutí.

3.3     Dotace

Město Ostrava podalo žádost o úhradu realizace staveb na základě usnesení vlády ČR č. 295/2002 a č. 592/2002, v rámci které bylo město vyrozuměno Ministerstvem průmyslu a obchodu, že Meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje na svém 37. jednání dne 3. 6.2010 doporučila projekt „Gravitační odvodnění Hrušov“ jednomyslně k realizaci a k zadání veřejné zakázky prostřednictvím Ministerstva financí, odbor 45 – Realizace privatizace majetku státu, pro etapu realizace projektu.

O úhradu nákladů na odstranění ekologických škod mohou dle pravidel MEZIRESORTNÍ KOMISE pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje žádat také vlastníci dotčených pozemků prostřednictvím dotčené obce.

3.4  Vliv na okolní pozemky

Realizace budoucího investičního záměru může mít vliv na další využití pozemků v ploše C, zahrádkářskou kolonii (zajištění následného přístupu a poskytování médií a energií), proto město na tuto skutečnost upozorňuje.

Zájemce předložením nabídky garantuje, že se se všemi v této výzvě uvedenými podklady a přílohami (případně další dokumentací, kterou si vyžádá, nebo bude veřejně přístupná na webových stránkách města: https://hrusov.ostrava.cz) seznámil a jím navrhovaný záměr využití území je (v intencích těchto podkladů a příloh, uvedených skutečností a souvisejících okolností) realizovatelný.

Podklady dostupné na webu:

-             výpisy z listu vlastnictví
-             správní rozhodnutí
-             související technické dokumentace
-             a další, na základě žádosti zájemce.

II. ČÁST

Město vyzývá zájemce k podání nabídek za účelem koupě pozemků v ploše Rozvojové zóny Hrušov za účelem realizace investičního záměru, přičemž součástí nabídky bude:

1.       Vymezení předmětu koupě:

Zájemce vyjádří ve své nabídce zájem nabýt pozemky plochy A v plném rozsahu.

2.       Záměr využití území

Zájemce předloží koncepci využití území, sestávající se z těchto částí:

2.1    popis řešení území v návaznosti na skutečnosti uvedené v této výzvě
2.2    stručný popis technického provedení odvodnění území
2.3    specifikace objektů plánované výstavby
2.4    způsob využití objektů plánované výstavby
2.5    časový harmonogram přípravy a realizace plánované výstavby[1].

3.       Kupní cena:

Bude cenou nabídkovou (Nc), jenž se skládá z:
-        celkové ceny v místě a čase obvyklé  (Cc),  stanovené znaleckým posudkem č. 2017/205 ke dni 17.9.2017,
v [Kč],
-        násobené koeficientem stanoveným zájemcem (k), k ≥ 1,00 (kde k je procentuální navýšení  kupní ceny stanovené znaleckým posudkem),
-        plus náklady vynaložené městem za výkupy parcel nad rámec ceny obvyklé ve výši 13 644 050,- Kč,
-        plus náklady vynaložené městem na zpracování dokumentací a prací spojených s přípravou revitalizace území rozvojové zóny Hrušov ve výši 17 141 884,85 Kč.

Nabídková cena bude vypočtena tedy následovně:
 Nc = (Cc . k) + 13 644 050,00 + 17 141 884,85 [Kč]
 Nc = (164 859 340,00 . k) + 13 644 050,00 + 17 141 884,85 [Kč]

Nabídková cena (Nc) je považována za cenu bez DPH. 

Aktualizace ceny:

Do znaleckého posudku jsou aktuálně zahrnuty hraniční pozemky, které jsou plochou A dotčeny, avšak svými rozměry zasahují i mimo hranice plochy A. Tyto pozemky bude zapotřebí dle nabídky investora následně oddělit geometrickým plánem a na základě něj následně aktualizovat celkovou cenu v místě a čase obvyklou (Cc).

V případě prodeje pozemků v roce 2018 (nebo dalších) bude nabídková cena (Nc) aktualizována v návaznosti na celkovou cenu v místě a čase obvyklou (Cc), stanovenou na základě aktualizovaného znaleckého posudku pro daný rok.

4.       Závazek zaměstnanosti

Zájemce předloží nabídku počtu nově vytvořených pracovních míst na 1 ha spolu s časovým harmonogramem jejich vytvoření a udržení, přičemž minimální počet pracovních míst na 1 ha je 20.

5.       Předpokládaný objem finančních prostředků investovaných do plánované výstavby

Zájemce předloží informaci o    předpokládaném objemu finančních prostředků investovaných do plánované investiční výstavby spolu s časovým harmonogramem.

6.       Forma zpracování nabídky

Předložená nabídka bude obsahovat název zájemce, sídlo, IČO a uvedení osoby, která je oprávněná jednat za společnost, včetně jejího podpisu a uvedení kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail).

III. ČÁST

1.       Obecné informace 

1.1    Podmínkou finální kontraktace je shoda statutárního města Ostrava a zájemce na obsahu smluvní dokumentace, přičemž předpokladem vzájemné shody je zejména dohoda týkající se obsahu a rozsahu věcného předkupního práva, zákazu zcizení a zatížení, práva odstoupit od smlouvy, smluvních pokut souvisejících s porušením smluvených povinností.

1.2    Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo tuto výzvu kdykoliv zrušit.

1.3    Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo vyžádat si, na základě došlých nabídek, doplnění dodatečných informací od jednotlivých zájemců.

1.4    Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo se žádným ze zájemců po obdržení nabídek nejednat, případně finálně nekontrahovat.

1.5    Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo hodnotit každou nabídku komplexně ve všech souvislostech bez výhradní preference některého z kritérií.

1.6    Náklady vynaložené zájemcem v souvislosti se zpracováním nabídky nebudou ze strany statutárního města Ostrava hrazeny.

1.7    Podklady uvedené v této výzvě jsou k dispozici na odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy (kontaktní osoba: Ing. Ladislav Bražina, lbrazina@ostrava.cz).

1.8    Veškeré dotazy zájemců včetně odpovědí ze strany města budou zveřejněny na webových stránkách: https://hrusov.ostrava.cz

1.9    Předložení nabídek je přípustné pouze v písemné podobě, v uzavřené obálce označené „HRUŠOV – NEOTVÍRAT“  s adresou odesílatele, doručené nejpozději do 30. 4. 2018 na adresu:

Statutární město Ostrava
odbor strategického rozvoje
Prokešovo náměstí 8
729 30  Ostrava

1.10 Všechny došlé nabídky budou otevřeny současně.


[1] Město preferuje podrobný časový harmonogram stanovující např. lhůty pro dokončení výstavby, lhůty pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, apod. a dále případnou etapizaci, považuje-li ji zájemce za nutnou, atd.

-Samostatný text výzvy je ke stažení:
Text výzvy.

-Přílohy:
Příloha č.1 – Koordinační situace vymezení předmětných ploch
Příloha č.2 – Mapa ÚP
Příloha č.3 – Podmínky využití pro lehký průmysl
Příloha č.4 – Podmínky využití pro ochrannou zeleň
Příloha č.5 – Územní studie ÚS 10/I-01/2016
Příloha č.6 – Výkres ÚP – Veřejně prospěšné stavby
Příloha č.7 – Seznam správních rozhodnutí a dokumentací upravující poměry v území 
Příloha č.8 – Znalecký posudek na stanovení ceny č. 2017/205 ke dni 17.9.2017  

-Další podklady dostupné dle č.I Výzvy (aktualizováno dne 2.10.2017)
Listy vlastnictví

-Správní rozhodnutí (přílohy doplněny dne 2.10.2017)
Územní rozhodnutí č. 49/20013 z 18.3.2013 o změně využití území
Rozhodnutí č. 67/14/OP z 5.8.2014 o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby
Rozhodnutí č. 172/16/OP z 13.12.2016 kterým se mění rozhodnutí č. 67/14/OP

Rozhodnutí č. 278/17/OP z 11.1.2018 o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby (vloženo 15.1.2018, aktualizace zobrazení 29.1.2018)

- Související technické dokumentace (přílohy doplněny dne 2.10.2017)
Rozvojová zóna Hrušov Q1 – dokumentace pro územní rozhodnutí
Gravitační odvodnění Hrušov Q100 – dokumentace pro územní rozhodnutí
EIA Oznámení o posouzení vlivu na životní prostředí - Rozvojová zóna Hrušov
EIA Oznámení o posouzení vlivu na životní prostředí - Gravitační odvodnění Hrušov
Inženýrská činnosti k DÚR – vyjadřovací stanoviska DOSS

Inventarizace zeleně
Stanovení celkového organického uhlíku v pevném vzorku (TOC) v hlušinovém materiálu z odvalu Dolu Heřmanice
Hodnocení geotechnických vlastností materiálu heřmanického odvalu
Technicko-ekonomické vyhodnocení lokality Hrušov
Pasportizace kanalizace DN 1000 Hrušov (kolektor z H-Zone)
Výpočet odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF
Odborné posouzení materiálu pro realizaci násypu -Tebodin 10-2013