Emise

Vývoj emisí TZL / Hodnocení emisí TZL v Ostravě / Emise vybraných znečišťujících látek od roku 2005

Znečišťování ovzduší (emise) je v Ostravě vážný a diskutovaný problém. Část území má průmyslový charakter s vysokou emisní vydatností. Jedná se především o hutní výrobu, která v takovém rozsahu nemá v republice obdobu. Kvalitu ovzduší dále ovlivňují hustá doprava, lokální topeniště, neudržované plochy a doznívající vlivy důlních a jiných činností, včetně dálkového přenosu škodlivin ze silně industrializované katovické oblasti.                

Co jsou emise? Vypouštění látek znečišťujících ovzduší (například výfukové plyny, oxidy uhlíku, popílek, lehký polétavý prach, oxidy dusíku, oxidy síry) do atmosféry. Emise nejčastěji vznikají spalováním.

Při posuzování emisí se v České republice plošně sleduje celkové množství vypouštěných částic, takzvaných tuhých znečišťujících látek (TZL). Mezi nejvýznamnější faktory znečištění patří nejjemnější, okem nepostřehnutelné částice TZL. Právě míra a doba jejich výskytu v ovzduší nepříznivě ovlivňuje lidské zdraví i stav životního prostředí. Obojí ještě zhoršuje řada dalších škodlivých látek, například polycyklických aromatických uhlovodíků nebo těžkých kovů, které mohou být na tyto nejjemnější částice vázány.

Vývoj emisí TZL (REZZO 1)
Data: ČHMÚ www.chmi.cz

 

Množství vypouštěných TZL – jak ukazuje graf vycházející z údajů Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO)[1] na území města Ostravy – se stále snižuje.

Emise TZL v Ostravě

Průmysl a energetika

Emisní hustota pro rok 2010 – průmysl a energetikaVýznamné zdroje znečišťování často vypouštějí emise komíny se stavební výškou nad sto metrů, takže neovlivňují ovzduší ve svém bezprostředním okolí, ale stávají se spíše zdroji dálkového přenosu. Proto jsou na obrázku, který zachycuje rozložení emisí z průmyslových a energetických zdrojů, hodnoceny pouze ty, jež jsou umístěny na území města a stavební výška komína je nižší než sto metrů (1).

Individuální vytápění domácností

Emisní hustota pro rok 2010 – individuální vytápění domácnostíDalším zdrojem znečišťování jsou lokální topeniště. V Ostravě má vytápění pevnými palivy tradici, navíc je vinou socioekonomické situace jisté, že domácnosti často spalují odpady. Emise z lokálních topenišť znamenají – podobně jako v celém kraji – plošnou zátěž. Detailní přehled o způsobu vytápění domácností v každém obvodu vznikl analýzou údajů ze Sčítání lidu domů a bytů v letech 2001 a 2011. Umožnil tak kvantifikovat emise TZL z individuálních zdrojů. [2]

Automobilová doprava

Emisní hustota pro rok 2010 – automobilová dopravaEmise TZL z automobilové dopravy byly stanoveny z údajů poskytnutých ČHMÚ – z plošně vyjádřených emisních toků ve čtvercích o straně 1 km. Použité emisní toky zahrnovaly primární emise ze spalování paliv, otěrů pneumatik a brzdových destiček a abraze vozovky. Podle očekávání se znečištění z dopravy koncentruje v blízkosti křížení dopravně nejzatíženějších komunikací (1).

Emise vybraných znečišťujících látek

Údaje v níže uvedených grafech, které zobrazují vývoj emisí SO2, CO a NOX od roku 2005 u zvláště velkých a velkých zdrojů znečištění, byly získány z veřejné dostupných zdrojů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Emise vybraných znečišťujících látek od roku 2005 

 Emise TZL Emise NOx
 Emise TZL od roku 2005  Emise NOx od roku 2005 (REZZO 1)
Emise SO2 Emise CO
Emise SO2 od roku 2005 (REZZO 1) Emise CO od roku 2005 (REZZO 1)

 


Citovaná literatura

  1. Bílek, J. a kol., Analýza závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší, Ostrava: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 2012
  2. Krejčí, B., Vývoj úrovně znečištění ovzduší suspendovanými částicemi v letech 1972-2006, ČHMÚ, Znečištění ovzduší v oblasti Ostravsko-Karvinska, Sborník prací ČHMÚ, Praha: ČHMÚ, 2008, Sv. 53, stránky 24-36

Poznámka

[1] Do roku 1992 se stacionární zdroje kategorizovaly pouze jako významné zdroje znečišťování ovzduší (REZZO1). Od roku 1993 jsou stacionární zdroje dále členěny na základě tepelného výkonu, míry vlivu technologického procesu na znečišťování ovzduší nebo rozsahu znečišťování a zařazeny do dílčích kategorií REZZO 1–3 (2). Dílčí databáze REZZO 4 zahrnuje mobilní zdroje znečišťování. Správou databáze REZZO za celou Českou republiku je pověřen ČHMÚ.

[2] Výchozí byla metodika ČHMÚ používaná při emisních bilancích ČR (1).