Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Ovzduší

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 09:56 - Radomír Panna
Ovzduší je kvůli geografické poloze města Ostravy a koncentrace zdrojů znečištění ovzduší nejsledovanější složkou životního prostředí. Přes své omezené možnosti vyvíjí město Ostrava iniciativy pro zlepšení kvality ovzduší, a to jak ve vztahu k znečišťovatelům ovzduší, tak i k orgánům státní správy.

Stav kvality ovzduší

Emise / Imise / Ukazatele zdravotního stavu obyvatel

Iniciativy a kompetence města Ostravy v oblasti ochrany ovzduší

Špatná kvalita ovzduší je nejtíživějším problémem životního prostředí současné Ostravy. Vedení města proto přes své legislativou omezené možnosti přistoupilo k několika zásadním krokům, jimiž chce přispět k nápravě situace a rovněž ovlivnit instituce, které mohou zamezit alarmujícímu překračování limitů polétavého prachu a na něj navázaných škodlivin.

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu zdroje.

Doporučení pro občany

Doporučení pro občany v době nepříznivé imisní situace / Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům / Kampaň Moravskoslezského kraje "Lokální topeniště"

Dokumenty a materiály, týkající se ochrany ovzduší

Analýza kvality ovzduší na území města a legislativa v ochraně ovzduší / Analýza závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší / Hodnocení smogové situace v Ostravě - listopad 2011 / Informace k vysokému obsahu síry v ovzduší v roce 2011 / Konkrétní opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území SMO / Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší / Stanovení podílu produkce emisí z automobilové dopravy vůči ostatním zdrojům znečišťování ovzduší / Statistické vyhodnocení zpětných trajektorií / Prezentace ovzduší / Prezentace zdraví / Vizualizace transportu znečištění v ostravsko-katovické průmyslové oblasti / Zlepšení čistoty ovzduší města Ostravy v oblasti dopravy / Znečištění ovzduší benzenem na území města Ostravy v letech 1999 - 2007

Důležité odkazy

Česká inspekce životního prostředí / Český hydrometeorologický ústav / Dýchám pro Ostravu / Krajská hygienická stanice MSK / Krajský úřad MSK / Lokální topeniště - informační kampaň KÚ MSK / Magistrát města Ostravy / Ministerstvo životního prostředí / Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě