Realizované aktivity Akčního plánu 2011

Realizované aktivity Akčního plánu 2011 marketingové strategie

Ostrava má svého průvodce do mobilu!

Specializovaný suplement v MF Dnes

Letáky „Jedna akce za druhou“ a „Navštivte na Ostravsku“

Workshop s aktéry partnersky zapojenými v rámci SDM

Analýza kulturního a turistického značení

Marketingové šetření - zimní etapa

Marketingové šetření - letní etapa

Presstrip pro novináře

Odborně-vzdělávací workshop

Workshop s aktéry a subjekty CR

logo_ROP

Ostrava má svého průvodce do mobilu!

Statutární město Ostrava připravilo mobilního průvodce městem pod heslem „Ostrava na jeden click aneb fajna aplikace do mobilu ke stažení zdarma“. Aplikaci je možné si do mobilu stáhnout zcela zdarma na všech pobočkách Ostravského informačního servisu, s.r.o., v Knihovně města Ostravy, dále během veletrhu Dovolená a region, lázeňství na Výstavišti Černá louka ve dnech 2. – 4. 3. a po tomto datu bude možné si aplikaci do mobilu stáhnout rovněž v Sanatoriích Klimkovice. Na těchto místech stahování funguje pomocí WiFi nebo bluetooth zařízení, kromě toho je ke stáhnutí možné použít QR kód na letácích „Ostrava na jeden click!!!“ nebo přímo webovou stránku http://ms.lwi.cz/ostrava.
Průvodce městem Ostrava do mobilního telefonu je k dispozici ve čtyřech jazykových mutacích – češtině, angličtině, polštině a němčině. Průvodce lze stáhnout na většinu klasických telefonů jako je Nokia, Samsung, LG, Sony Ericsson a další, ale i na telefony Android (lze i z obchodu Android Market), iPhone a tablety iPad.
V průvodci zájemci naleznou mapu Ostravy včetně GPS navigace, informace o technických památkách, muzeích a dalších atraktivitách, tipy na zábavu, relaxaci, na procházky městem i přírodou. Nechybí katalog služeb, ostravský slovník či ostravské vtipy a recepty.
Mobilní průvodce byl vytvořen v rámci projektu „Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu TO Ostravsko“ a náklady s ním spojené byly spolufinancovány z Regionálního operačního programu, dílčí oblast podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu, projekt č. CZ.1.10/2.2.00/08.00977.

suplementSpecializovaný suplement v MF Dnes

V rámci Akčního plánu 2011 daného projektu byl zpracován a vydán specializovaný suplement (vkládaná příloha), který byl součástí víkendového vydání deníku MF Dnes ze dne 24. 9. 2011. Cílem suplementu bylo informovat o možnostech trávení volného času, turistických atraktivitách a akcích v TO Ostravsko se zaměřením na letní turistickou sezónu.

Letáky „Jedna akce za druhou“ a „Navštivte na Ostravsku“

V rámci tohoto projektu byly dotisknuty rovněž materiály s názvem „Jedna akce za druhou“ (v ČJ, AJ, NJ, PJ) a „Navštivte na Ostravsku“ (v ČJ, AJ, NJ, PJ a RJ). Letáky atraktivním a poutavým způsobem lákají k návštěvě atraktivit turistické oblasti Ostravsko a mnoha kulturních, sportovních a společenských akcí.

Akce Navštivte

Workshop s aktéry partnersky zapojenými v rámci SDM

Další z „partnerských“ workshopů v rámci projektu „Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko“ z Regionálního operačního programu, dílčí oblast podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu, pro aktéry cestovního ruchu v turistické oblasti Ostravsko se uskutečnil ve středu 7. 12. 2011.
Účastníci byli seznámeni s průběhem aktivit realizovaných v rámci akčního plánu 2011, s návrhem aktivit pro akční plán na další období a s novými aktivitami destinačního managementu To Ostravsko.
Přílohy: Prezenční listina + zápis z jednání

Analýza kulturního a turistického značení

Součástí akčního plánu pro rok 2011 byla i analýza dopravního značení kulturních a turistických cílů a analýza orientačního systému pro pěší - rozcestníků. Z analýzy vyplynuly návrhy na odstranění nevyhovujícího značení, jejího nahrazení a doplnění současného orientačního systému u vybraných kulturních a turistických cílů TO Ostravsko. Analýza obsahuje také kompletní projektovou dokumentaci, která řeší např. i navedení turistů z dálnice D1, hlavních komunikací MSK, ostatních silnic a pěších zón a která je použitelná následné výrobě a osazení značek v terénu. Realizace v terénu je zamýšlena pro období akčního plánu 2012.

Marketingové šetření – turistická oblast OSTRAVSKO, zimní etapa, shrnutí

V rámci projektu Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko podpořeného v rámci Regionálního operačního programu, dílčí oblast podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu, byla společností Datamar International s.r.o. provedena již druhá etapa marketingové šetření formou kvalitativního výzkumu, metodou CATI (tj. telefonické dotazování za pomoci počítače). Bylo osloveno celkem 150 respondentů, tj. návštěvníků turistické oblasti (TO) Ostravsko, kteří zde pobývali v posledních 12 měsících. Z celé skupiny respondentů pak byly vyčleněny dvě užší podskupiny zimních (navštívili TO v uplynulých 12 měsících alespoň 1x v zimě) a mimozimních návštěvníků (navštívili TO v uplynulých 12 měsících alespoň 1x na jaře, v létě, nebo na podzim), u nichž bylo zkoumáno, zda se jejich chování či preference neliší.

Cílem šetření je podpora marketingového řízení na úrovni TO prostřednictvím zmapování spokojenosti turistů, zjištění frekvence návštěvnosti v jednotlivých obdobích, rozkrytí motivace i bariér návštěvy TO Ostravsko. Tento kontinuální výzkum, který patří dle k povinným aktivitám společnosti destinačního managementu (dle metodiky Regionální rady), navázal na letní etapu marketingového šetření, zpřesnil a víceméně potvrdil skutečnosti a trendy, které se projevily již v letním období výzkumu.

Šetření ukázalo, že typický návštěvník do TO Ostravsko přijíždí autem jako individuální turista, v letním období a v doprovodu partnera, přátel nebo dítěte do 9 let. Přijíždí průměrně dvakrát za rok a bydlí u známých nebo v penzionu. Nejčastěji navštěvuje Ostravu a okolí jako takovou, ZOO Ostrava, mimo zimní období město Klimkovice a v zimě ulici Stodolní. Zavítá také do blízkých Beskyd. Návštěvník přijíždí za odpočinkem a poznáním a TO Ostravsko má spojenou s velkým množstvím zajímavých technických památek a dobrou zábavou. Oblast je podle typického návštěvníka vhodná pro společenský život a zábavu, poznávací a pěší turistiku, relaxaci a návštěvu kulturních akcí.

Návštěvník, který přijíždí v zimním období je častěji doprovázen přáteli a kromě odpočinku a poznání jezdí častěji než mimozimní kvůli návštěvě příbuzných, kamarádů, za zábavou a návštěvě muzeí. Nadpoloviční většinu všech návštěvníků tvoří věková skupina 25-44 let.

Velmi pozitivní je zjištění, že více než 85% návštěvníků považuje TO Ostravsko za zcela výjimečnou nebo alespoň trochu výjimečnou, a to kvůli krajině, přírodě, lidem a památkám. Zhruba 70% hostů je s návštěvou TO Ostravsko spokojeno či dokonce velmi spokojeno. O spokojenost se lidé neváhají podělit se svými známými a příbuznými, a proto jsou právě tato doporučení druhým nejběžnějším zdrojem informací o oblasti (nejčastějším zdrojem je internet). Mezi faktory, které turisté hodnotí nejkladněji patří dostatek příležitostí pro zábavu a společenské vyžití, nákupní možnosti, přátelskost místních lidí, kvalita ubytování, atraktivita a dostupnost památek, kulturních a folklorních akcí a v neposlední řadě také šíře nabídky restaurací a gastronomických zařízení. Povzbudivý je rovněž fakt, že o znovu navštívení uvažuje přes 77% návštěvníků, z toho 30% to má rozhodně v úmyslu.

Z výzkumu vyplývá doporučení zaměřit se v propagaci především na turistiku, výlety, cykloturistiku, památky a sport u mimozimních návštěvníků a na zimní sporty, lyžování, kulturu, festivaly a divadlo u zimních návštěvníků. Prioritou je přitom internetová marketingová komunikace.

Marketingové šetření – turistická oblast OSTRAVSKO, letní etapa

V rámci projektu Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko bylo společností Datamar International s.r.o. provedeno marketingové šetření formou kvalitativního výzkumu, metodou CATI. Telefonickým dotazem bylo osloveno celkem 151 respondentů, tj. návštěvníků turistické oblasti (TO) Ostravsko, kteří oblast navštívili v posledních 12 měsících. Z celé skupiny respondentů pak byly vyčleněny dvě užší podskupiny zimních a mimozimních návštěvníků, u nichž bylo zkoumáno, zda se jejich chování či preference neliší.

Marketingové šetření bude kontinuálně pokračovat až do února roku 2012 s cílem mapovat spokojenost návštěvníků a turistů, zjistit frekvenci návštěvnosti v jednotlivých obdobích, rozkrýt hlavních motivy a bariéry návštěvnosti a identifikovat slabé stránky.

Ze zjištěných údajů vyplývá, že respondenti navštívili TO Ostravsko nejčastěji v létě (63,6% návštěvníků), a to obvykle jedenkrát. Návštěvníci nejčastěji volili pobyty dvoudenní, týdenní, deseti nebo čtrnáctidenní, v průměru zde návštěvníci strávili necelých 5 dní.
82,8% respondentů navštívilo TO Ostravsko v doprovodu dalších osob, většinou se jednalo o partnera (76,8%) či přátele (60,8%), s alespoň jedním dítětem přijelo 21, 2% návštěvníků. Největší část respondentů přijela autem (68,9%), případně vlakem (19,9%).

Návštěvníci nejčastěji zavítali do samotného města Ostravy, do ZOO Ostrava, na Slezskoostravský hrad, Stodolní ulici a do muzeí. Nejběžněji byli návštěvníci ubytováni u svých známých či příbuzných, případně v penzionech a většina z nich (88,1%) se stravovala v restauracích. Mezi důvody pobytu převažoval odpočinek a relaxace (64,9%), následovalo poznání (památky, muzea, kulturní akce apod.), více než polovina dotázaných pak navštívila své blízké.

Celková spokojenost s návštěvou je poměrně vysoká – 52,3% návštěvníků bylo spíše spokojeno, 16,6% dokonce velmi spokojeno. Dokonce 59,7% dotazovaných neuvádí žádné problémy.

Svým dobrým známým a nejbližším příbuzným by strávit dovolenou v TO Ostravsko doporučilo 80,6% návštěvníků, konkrétně by doporučili přímo město Ostrava, ZOO a z blízkých lokalit také Beskydy. Oblast je podle respondentů vhodná k turistice, výletům nebo cykloturistice, nabízí dostatek příležitostí pro společenský život a zábavu, i pro relaxaci a odpočinek. Právě dostatek příležitostí pro zábavu a společenské vyžití, nákupní možnosti, širokou nabídkou restaurací, kvalitu ubytování, atraktivitu a dostupnost památek a kulturních akcí a přátelskost místních lidí hodnotili respondenti nejpozitivněji. O znovunavštívení uvažuje 77,9% návštěvníků

Mezi nejběžnější zdroje získávání informací o TO Ostravsko patří „word of mouth“ od známých či příbuzných, dále internet, různé brožury, letáky a také média. 59,6% návštěvníků se domnívá, že má dostatek informací o možnostech trávení volného času v oblasti.

Presstrip pro novináře celoplošných českých médií zaměřených na cestování

presstrip1Ve dnech 30. května až 1. června 2011 proběhl press trip pro novináře celoplošných českých médií zaměřených na cestování. Poznávací cesta měla do poslední vteřiny plnohodnotný program, proto jejím heslem bylo „Ostrava na plný plyn aneb jedna akce za druhou“.

Prezentace se zúčastnilo 14 novinářů převážně z Prahy, do Ostravy přijeli vlakem SuperCity Pendolino a ubytováni byli v hotelu Mamaison Imperial Ostrava. Většina z nich zde byla poprvé a díky této akci se jejich pohled na Ostravu zásadně proměnil. Během tří dnů měli možnost navštívit nejvýznamnější lákadla turistické oblasti Ostravsko. Nechyběl Slezskostravský hrad, Landek Park a Dolní oblast Vítkovic, Divadlo loutek, vyhlídková věž Nové radnice, ZOO a Důl Michal.

 

presstrip2Při komentovaných procházkách s průvodcem informačního centra byli seznámeni s historií i architekturou města a při návštěvě vybraných restaurací ochutnali místní gastronomii a pivo vařené v malém pivovaru na Zámku Zábřeh, jim zachutnalo velmi. Na Zlaté Tretře pak na vlastní kůži zažili příjemnou atmosféru významné sportovní události. K nevšedním zážitkům se přidal i večerní pohled na město z vyhlídky výškového domu na Ostrčilově ulici. Další neopakovatelné zážitky jim pak umožnili instruktoři Centra bezpečné jízdy, kde si sami novináři odzkoušeli jízdu na kluzných foliích. Dech se novinářům zatajil při návštěvě Domu umění, kde tak hodnotné sbírky nečekali. Odměnou za výdrž v náročném programu, byly relaxační koupele v Sanatoriích Klimkovice.

Významným momentem press tripu bylo setkání novinářů s panem primátorem, Petrem Kajnarem, který s mini hovořil o významných investičních projektech obecně i v souvislostech s turismem, o Dolní oblasti Vítkovic, Komenského sadech, ale také atmosféře města a životě v něm.

Organizátory velmi těší, že novináři byli s návštěvou Ostravy velice spokojeni, do svých domovů odjížděli nadšeni. Mnoho z nich uvedlo, že to jistě není naposled, co Ostravu navštívili a plánují brzký návrat i s rodinou. Pro Ostravu je tak deklarováno několik pozitivních článků, které budou postupně vycházet v daných periodicích od června až do podzimu. Destinační management turistické oblasti Ostravsko tímto děkuje všem subjektům, jejich ředitelům i zástupcům, kteří se podíleli na realizaci. Hlavními partnery byli České dráhy, hotel Mamaison Imperial Ostrava, Ostravský informační servis, Dolní oblast Vítkovic a Landek Park, Centrum bezpečné jízdy.

Zde si můžete přečíst články, které vyšly o Ostravě na základě presstripu.

Foto: Travel profi

Odborně-vzdělávací workshop

První odborně-vzdělávací workshop v rámci projektu „Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti“ z Regionálního operačního programu, dílčí oblast podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu, pro aktéry cestovního ruchu v turistické oblasti Ostravsko se uskutečnil v pátek 24. června 2011. Proškoleno bylo více než 40 pracovníků recepcí a informačních center (ale nejen jich), kteří přicházejí nejvíce do kontaktu s klientem a mohou podpořit „prodej“ turistické nabídky destinace. Bližší informace o tématech školení a seznam účastníků jsou k dispozici v přílohách.

Přílohy:

Zaměření a výstupy vzdělávání

Prezenční listina

Workshop s aktéry a subjekty CR

První „partnerský workshop“ v rámci projektu „Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti“ z Regionálního operačního programu, dílčí oblast podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu, pro aktéry cestovního ruchu v turistické oblasti Ostravsko se uskutečnil v pátek 24. června 2011. Účastníci byli seznámeni s průběhem akčního plánu 2011, s návrhem aktivit pro další období a především se vzájemně informovali o aktuální nabídce služeb. Zápis z workshopu i seznam účastníků jsou k dispozici v přílohách.

Své služby prezentovali zástupci níže uvedených turistických cílů. Jejich prezentace si můžete prohlédnout po stažení.

Prezentace ke stažení:

SDM - aktivity akčního plánu 2011

Informace o aktuálním stavu na trhu cestovního ruchu

Ostravské výstavy, a.s. (tj. Slezskoostravský hrad, Miniuni, Pohádkový sklep strašidel)

Galerie výtvarného umění Ostrava

ZOO OSTRAVA

Ostravský informační servis, s.r.o.

Divadlo loutek Ostrava

Hvězdárna a planetárium J. Palisy

Dolní oblast Vítkovic a Landek Park

Důl Michal

Přílohy:

Zápis z workshopu

Prezenční listina