Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb.o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 565/1990 Sb.o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 172/1991 Sb.o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 455/1991 Sb.o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 553/1991 Sb.o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 246/1992 Sb.na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 586/1992 Sb.o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 289/1995 Sb.o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb.o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 166/1999 Sb.o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 129/2000 Sb.o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 130/2000 Sb.o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 132/2000 Sb.o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/2000 Sb.o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 157/2000 Sb.o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 219/2000 Sb.o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 239/2000 Sb.o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 240/2000 Sb.o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 241/2000 Sb.o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 243/2000 Sb.o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 248/2000 Sb.o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 301/2000 Sb.o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 365/2000 Sb.o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb.o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 164/2001 Sb.o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb.o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb.o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 256/2001 Sb.o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 273/2001 Sb.o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 320/2001 Sb.o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 352/2001 Sb.o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 449/2001 Sb.o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 491/2001 Sb.o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 6/2002 Sb.o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 290/2002 Sb.o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 312/2002 Sb.o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 314/2002 Sb.o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.

Zákon č. 320/2002 Sb.o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 215/2004 Sb.o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 326/2004 Sb.o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 435/2004 Sb.o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 499/2004 Sb.o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb.Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb.o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 111/2006 Sb.o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 159/2006 Sb.o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 187/2006 Sb.o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb.Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 
Zákon č. 300/2008 Sb.o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 
 
Tyto a další právní předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru legislativním a právním MMO.