Zastupitelstvo města

Vše o zastupitelstvu města - složení, politické kluby, termíny zasedání, pozvánky, materiály pro zasedání, usnesení, výsledky hlasování, zápisy, jednací řád, přihláška do diskuze, pokyny pro občany, jak správně vystupovat na zasedání zastupitelstva města, tiskové zprávy ze zastupitelstva a výbory zastupitelstva.

Zastupitelstvo města má 55 členů. Je voleno občany města na čtyřleté funkční období. Do jeho působnosti patří zejména schvalování programu rozvoje města, hospodaření s majetkem města, schvalování rozhodujících majetkoprávních úkonů, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu města, vydávání obecně závazných vyhlášek, volba, zřizování a ustanovení orgánů města, zřizování městské policie a udělování čestných občanství a cen města. Zastupitelstvo města zasedá podle schváleného jednacího řádu. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná.