Odbor vnitřních věcí

Rozsah, účel a doba uchování údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.

Odbor vnitřních věcí

Účel zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů  Doba uchovávání
Příprava materiálů pro volbu přísedících okresního soudu přísedící okresního soudu titul, jméno a příjmení, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, místo výkonu práce, státní občanství okresní soud orgány města 10 let
Konání místního referenda členové přípravného výboru jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt orgány města 10 let
Plnění úkolů volebního orgánu kandidáti, zmocněnec jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, zaměstnání, státní občanství, politická příslušnost volební orgány voliči 10 let
Správní řízení účastníci řízení jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování účastníci řízení dotčené správní orgány 5 let
Shromažďování obyvatel svolavatel jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. bydliště nejsou 5 let
Příjem a evidence dokumentů odesílatel dokumentu jméno, příjmení, adresa odesílatele nejsou 5 let
Evidence soudních řízení účastníci řízení jméno, příjmení, datum narození nejsou 10 let
Legalizace žadatel titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, trvalý pobyt dle ustanovení zákona 10 let
Výpisy z Rejstříku trestů žadatel jméno a rodné příjmení, příjmení, datum narození, místo narození, státní občanství, číslo průkazu totožnosti pro potřeby Rejstříku trestů 6 let
Vidimace a legalizace žadatel jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, číslo dokladu totožnosti nejsou 10 let
Uchovávání a aktualizace druhopisů matričních knih a sbírek listin účastníci řízení údaje dle § 14, 20, 21 zák.č.301/2000 Sb., údaje obsažené v listinách dle § 8 odst.4 věty druhé a matričních knihách dle § 23 zák.č.301/2000 Sb. Ministerstvo vnitra, subjekt údajů, oblastní archiv, subjekt veřejné správy nebo jiná osoba v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy 5 let
Vydávání veřejných a jiných listin podle zák.č.301/2000 Sb. účastníci řízení údaje dle § 8 odst.5, 24, 29, 30, 31, 46 zák.č.301/2000 Sb. osoby dle zák. č. 500/2004 Sb., Ministerstvo vnitra, subjekt údajů, subjekt veřejné správy nebo jiná osoba v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy 5 let
Zpracování osobních údajů při vydávání občanských průkazů držitelé OP údaje dle ust. § 17 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra, MMO, matriční úřady ve správním obvodu stat.města Ostrava 5 let
Poskytování údajů z evidence občanských průkazů držitelé OP údaje vedené v  evidenci občanských průkazů Ministerstvo vnitra, subjekt údajů, subjekt   veřejné správy nebo jiná osoba (fyzická i právnická) v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo mezinárodní smlouvou 5 let
Zpracování údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel

Státní občané ČR, osoby, které pozbyly státní občanství ČR, cizinci, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana

Údaje mu předané dle ust. § 3a až § 6 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra 5 let
Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel Státní občané ČR, osoby, které pozbyly státní občanství ČR, cizinci, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana údaje dle ust. § 3 odst. 3 a odst. 4 zákona o evidenci obyvatel Ministerstvo vnitra, subjekt údajů, subjekt veřejné správy nebo jiná osoba (fyzická i právnická) v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy 5 let
Příjem žádostí o vydání cestovních pasů žadatel o cestovní pas titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství, Ministerstvo vnitra 5 let
Příjem žádostí o změnu údajů v cestovních pasech žadatel o změnu titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství, Ministerstvo vnitra 5 let
Podávání informací z evidence CD žadatel titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství, nejsou 5 let
Agenda Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace vyplývající z uzavřených veřejnoprávních smluv, a to zejména související s hodnocením žádostí o podporu žadatel o dotaci, příjemce dotace Identifikační údaje subjektů, statutárních zástupců, pověřených osob a žadatelů v rozsahu definovaném IS MS2014+ Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  3 roky