II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Magistrát města Ostravy informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbory Magistrátu města Ostravy.
Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Rozsah, účel a doba uchování údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.

Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých odborech:

ODBOR MAGISTRÁTU

odbor vnitřních věcí
odbor útvar hlavního architekta a stavebního řádu
odbor Archiv města Ostravy
odbor dopravy
odbor majetkový
kancelář primátora
odbor hospodářské správy
odbor ochrany životního prostředí
odbor kultury a volnočasových aktivit
odbor platový a personální
odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
odbor dopravně správních činností
odbor legislativní a právní
odbor strategického rozvoje
odbor interního auditu a kontroly
odbor živnostenský úřad
odbor investiční
odbor projektů IT služeb a outsourcingu
odbor školství a sportu
odbor financí a rozpočtu