odbor Archiv města Ostravy

Rozsah, účel a doba uchování údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

 Doba uchovávání

Ochrana   archiválií, dle §35 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a   o změně některých zákonů a na něj navazujících předpisů v platném znění.

 

Žadatel   o nahlížení do archiválií

Badatelský list:

Jméno,   příjmení, trvalý pobyt, číslo občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného   osobního dokladu, téma a účel studia, případně název a sídlo právnické osoby,   pro kterou žadatel téma zpracovává

Pro   vnitřní potřebu

 trvale

Ochrana   archiválií, zamezení protiprávního jednání (minimalizace rizika odcizení,   případně úmyslného poškození archiválií, předkládaných v archivu ke studiu,   užití kamerového záznamu k identifikaci fyzických osob v souvislosti s   krádeží nebo poškozením dokumentů v archivu)

Žadatel   o nahlížení do archiválií

Kamerový systém

Pro   vnitřní potřebu

30 dní od pořízení

eSPIS

§   64/4, 5, 6, 7 zákona č. 499/2004 Sb.; § 25 vyhlášky č.  259/2012 Sb.

 

Uživatelé   eSPISU

Vedení jmenných rejstříků v evidencích dokumentů:

Jméno,   příjmení doručovací adresa.

Pro   vnitřní potřebu

 průběžně

§   14 zákona č. 128/2000 Sb.

 

Žadatel   – fyzická nebo právnická osoba

Vydávání potvrzení:

Osobní   a citlivé údaje dle požadavku žadatele a dle možností dohledání.

Žadatel  

 5 let

§   13/2 zákona č. 128/2000 Sb.

 

Žadatel   – fyzická nebo právnická osoba

Poskytování informací obcemi:

Osobní   a citlivé údaje dle požadavku žadatele a dle možností dohledání.

Žadatel

 5 let