odbor financí a rozpočtu

Rozsah, účel a doba uchování údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.

 

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba uchování

Příprava materiálů města pro orgány   města

žadatel

Titul, jméno a příjmení, datum   narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování   písemností; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a   identifikační číslo, jméno, popřípadě jména a příjmení osob, která jsou   jejich zástupci

Orgány města

 

5 let

 

Vystavení potvrzení o bezdlužnosti

Žadatel-fyzická os.

Titul, jméno a příjmení, datum   narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

Nejsou pouze, pro spis

 

5 let

Evidence soudních řízení

Účastníci řízení

Jméno, příjmení, datum narození

Nejsou

*

Správní řízení – vymáhání pohledávek   na nepeněžité plnění

Účastníci řízení

Titul, jméno a příjmení, datum   narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování   písemností; název organizace, sídlo org., IČ, DIČ, jméno statutárního   zástupce

Účastníci řízení, dotčené správní   orgány

 

10 let

Zajišťování agendy vymáhání pohledávek   za rozpočtovými příjmy statutárního města

dlužník - účastník řízení

Titul, jméno a příjmení, datum   narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování   písemností; název organizace, sídlo org., IČ, DIČ, jméno statutárního   zástupce

Účastníci řízení, dotčené správní   orgány

 

10 let

Daňové řízení – řízení o místních   poplatcích

Účastníci řízení

Jméno, příjmení, datum narození,   adresa trvalého pobytu popř. adresa pro doručování, výše přeplatku či   nedoplatku

Účastníci řízení

10 let

Oběh účetních dokladů – realizace   požadavků jednotlivých odborů MMO

Účastníci řízení

Titul, jméno a příjmení, datum   narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností   Název organizace, sídlo org., IĆ, DIČ, jméno statutárního zástupce

nejsou

10 let, pokud není  stanovena   jiná lhůta (např. poskytovatelem dotace)

 

 * Evidence soudních řízení je ve správě odboru vnitřních věcí, nelze stanovit dobu uchování