Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2020  
o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů (dále jen „město“) v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

Podle článku 35 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, je městským obvodům a jejich orgánům svěřeno oprávnění podávat informace podle zákona o informacích. Městské obvody výroční zprávy uveřejňují na svých úředních deskách a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poskytování informací dle zákona o informacích vykonávané Městskou policií Ostrava je zahrnuto v této zprávě.

 1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

a) počet podaných žádostí o informace:  158

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: celkem 40, z toho 22 částečné odmítnutí, 18 úplné odmítnutí žádosti

 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím:  10

 • v 6 případech nadřízený orgán odvolání zamítl a potvrdil postup povinného subjektu
 • ve 3 případech nadřízený orgán ruší rozhodnutí MMO a vrací zpět k novému projednání
 • v 1 případě nadřízený orgán v části vrací věc k novému projednání a v části rozhodnutí MMO potvrzuje

 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

Ve sledovaném období nebyl soudem veden žádný přezkum zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace povinným subjektem, tedy v souvislosti se soudními řízeními
o právech a povinnostech dle zákona o informacích nebyly vynaloženy žádné náklady.

 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

nebyly poskytnuty žádné výhradní licence

 

5. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

a) počet podaných stížností:  6

b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Stížnosti byly podávány na:  

 • poskytnutí částečné informace
 • nečinnost

Stížnosti byly řešeny povinným subjektem a nadřízeným orgánem takto:

 • ve 2 případech nadřízený orgán v části přikazuje povinnému subjektu vyřízení žádosti a v části rozhodnutí povinného subjektu potvrzuje
 • ve 3 případech nadřízený orgán rozhodnutí  povinného subjektu potvrzuje
 • v 1 případě byla stížnost vyřízena autoremedurou

Jednalo se o žádosti o informace:

 • k činnosti Městské policie Ostrava
 • k veřejné zakázce MŠ Bažanova
 • k výši odměn členů rady města

6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

a) 4 žádosti byly vyřízeny odkazem na zveřejněnou informaci

b) žádná z informací nebyla poskytnuta s finanční úhradou (ve 2 případech běží lhůta – oznámení o požadování úhrady)

c) nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly k činnosti městské policie, spisovým materiálům odboru dopravně správních činností, stavebním řízením na území města, fungování útulku  

d) z celkového počtu 158 žádostí bylo vyřízeno: 

 • přímým poskytnutím informace: 104 žádostí
 • odloženo bylo 14 žádostí – 8 žádostí bylo odloženo zcela, 6 žádosti bylo odloženo částečně
 • odmítnutím: 40 žádostí - 18 žádostí bylo odmítnuto zcela, 22 žádostí bylo odmítnuto částečně.

Tato výroční zpráva byla schválena radou města dne 16.02.2021 usnesením č.05901/RM1822/89  a je zveřejněna na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese http://www.ostrava.cz/.

Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v r. 2020 ke stažení ve formátu pdf.