Výroční zpráva za rok 2000

 

Výroční zpráva o činnosti orgánů statutárního města Ostravy v oblasti poskytování informací dodle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2000.

 Dnem 1. ledna 2000 nabyl účinnosti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Povinnými subjekty podle § 2 odst. 1 zákona jsou orgány statutárního města Ostravy. Podle § 15 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jsou orgány statutárního města zastupitelstvo města, rada města, primátor a magistrát. Výroční zpráva obsahuje údaje o poskytování informací všemi orgány statutárního města Ostravy za rok 2000.

 K naplnění zákona byla usnesením Rady města Ostravy č. 2001/26 ze dne 7. prosince 1999 schválena Směrnice č. 2/1999 vymezující kompetence odborů při poskytování informací. Směrnice upřesnila pojmy, stanovila zodpovědnost za poskytování informací, určila způsob vedení evidence žádostí o poskytnutí informací a rozsah údajů v této  evidenci a termín předání podkladů pro výroční zprávu. Výše uvedeným usnesením byla schválena Metodika určující postupy při poskytování informací, Sazebník úhrad za poskytování informací a Postup fyzické či právnické osoby a Magistrátu města Ostravy při vyřizování žádostí o poskytování informací.

 V prostorách Střediska informačních služeb byla instalována zvláštní vývěska, na které byly zveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 písm a) až f) zákona. K dispozici jsou zde občanům i formuláře pro podání písemné žádosti o informaci. Příslušné odbory magistrátu zpracovaly podle § 5 odst. 1 písm d) zákona publikace obsahující postupy při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů, doplněné výčtem právních předpisů, jimiž se tyto odbory při výkonu své působnosti řídí. Publikace jsou občanům poskytovány na vyžádání. Od 26. června 2000 mohou občané zaslat svou žádost i prostřednictvím internetu na centrální e-mailovou adresu info@mmo.cz Středisku informačních služeb, které eviduje došlé dotazy, zpracovává přímé odpovědi nebo dotazy postupuje vnitřní internetovou poštou příslušným poskytovatelům a o způsobu vyřízení vede evidenci.

 V tabulce, která je součástí výroční zprávy, je uvedeno 16 odborů magistrátu, které evidovaly v roce 2000 písemné žádosti o informace. Podle dílčích evidencí se s písemnou žádostí o poskytnutí informace nebo písemným dotazem obrátilo na tyto odbory celkem 162 občanů. 127 dotazů bylo zodpovězeno v zákonné lhůtě přímo odborem, který žádost o informaci přijal. 27 žádostí bylo postoupeno k vyřízení jinému poskytovateli; převážně se jednalo o dotazy zaslané elektronickou poštou na centrální adresu. Podstatná většina písemných dotazů a žádostí o informace byla zodpovězena písemně. Odkazem na již zveřejněné informace bylo vyřízeno 8 žádostí. V 6 případech byli tazatelé požádáni o doplnění žádosti. V průběhu roku 2000 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odepření informace. Žádná z žádostí o informaci nebyla odložena ani nezůstala nevyřízena. Finanční úhrada byla vyžádána u 25 žádostí o informaci podaných na odbor financí a rozpočtu. Ve všech případech se jednalo o poskytnutí CD s přehledem cenových map za úhradu v hotovosti v celkové částce 4467,50 Kč. Nejvíce občanů se obrátilo s žádostí o informaci na odbor vnitřních věcí prostřednictví Střediska informačních služeb, kde je registrováno 57 dotazů podaných písemně či zaslaných elektronickou poštou. Nejčetnější dotazy: kontaktní adresy úřadů a postupy při vyřizování různých záležitostí občanů, chov psů, veřejný pořádek, odpady, reklamy, výkon civilní služby, VÚSC. Odbor financí a rozpočtu přijal a zodpověděl 36 písemných žádostí o informace, převážně se týkajících cenové mapy města, rozpočtu města a jeho jednotlivých položek. Útvar hlavního architekta přijal 14 písemných žádostí o informaci, nejčastějším byl dotaz na využití určitých území města z hlediska územního plánu. Téměř všechny písemné žádosti o informaci byly zodpovězeny písemně zpracovanou odpovědí, v několika případech odkazem na již zveřejněné informace (webové stránky města, adresy a kontakty na další orgány státní správy). Na další odbory magistrátu se obrátilo méně než 10 tazatelů. Žádnou žádost o informaci nezaznamenaly: odbor kontroly a vnitřního auditu, městského informačního systému (MIS), pozemkový úřad, odbor státní sociální podpory, odbor platový a personální, hospodářský odbor a odbor ekonomického rozvoje. Podle zvláštních zákonů poskytovaly informace živnostenský úřad, odbor životního prostředí a Archiv města Ostravy.

Výroční zpráva byla schválena usnesením č. 4610/54 z 54. schůze rady města, konané dne 20.2.2001.

 

Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v r. 2000 ke stažení ve formátu PDF.