Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ostrava (8 členů)

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ostrava (dále jen „bezpečnostní rada“) je poradním orgánem primátora pro přípravu na krizové situace.

Předsedou bezpečnostní rady je primátor, který jmenuje její členy. Primátor zřizuje a řídí bezpečnostní radu za účelem řízení a kontroly přípravných opatření, činností k řešení krizových situací a činností ke zmírnění jejich následků.

Bezpečnostní rada projednává a posuzuje:

a) přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení

b) krizový plán obce s rozšířenou působností Ostrava

c) vnější havarijní plány, pokud jsou schvalovány primátorem

d) finanční zabezpečení připravenosti města na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení  ve správním  obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava

e) závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava

f) stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava

g) způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve svém správním obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení

h) další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava na krizové situace a jejich řešením

předseda:
Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor
členové:
Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora
Ing. Břetislav Gibas
plk. Mgr. Vladimír Štalmach
brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
Mgr. René Dočekal
MUDr. David Holeš
 
Ing. Miroslav Plaček
Ing. Zdeněk Nytra
 
Stálým účastníkem na jednání bezpečnostní rady je plk. Ing. Stanislav Sovinský, zástupce Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje
 
Organizačně - technické a administrativní práce související s činností bezpečnostní rady  zajišťuje odbor kancelář primátora magistrátu, oddělení krizového řízení.
 
Základní legislativa:
Zákon č.  240/2000 Sb.,  o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády 462/2000 Sb., k provedení §27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.