Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ostrava (8 členů)

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ostrava (dále jen „bezpečnostní rada“) je poradním orgánem primátora pro přípravu na krizové situace.

Předsedou bezpečnostní rady je primátor, který jmenuje její členy. Primátor zřizuje a řídí bezpečnostní radu za účelem řízení a kontroly přípravných opatření, činností k řešení krizových situací a činností ke zmírnění jejich následků.

Bezpečnostní rada projednává a posuzuje:

a) přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení

b) krizový plán obce s rozšířenou působností Ostrava

c) vnější havarijní plány, pokud jsou schvalovány primátorem

d) finanční zabezpečení připravenosti města na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení  ve správním  obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava

e) závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava

f) stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava

g) způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve svém správním obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení

h) další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava na krizové situace a jejich řešením

předseda:
Mgr. Jan Dohnal, primátor
členové:
Ing. Hana Tichánková, náměstkyně primátora
Ing. Břetislav Gibas
plk. Ing. Antonín Řezníček
plk. Ing. Radim Kuchař
Mgr. René Dočekal
MUDr. David Holeš
 
Ing. Miroslav Plaček
Ing. Tomáš Lefner
Organizačně - technické a administrativní práce související s činností bezpečnostní rady  zajišťuje odbor kancelář primátora magistrátu, oddělení krizového řízení.
 
Základní legislativa:
Zákon č.  240/2000 Sb.,  o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády 462/2000 Sb., k provedení §27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.