Rada seniorů statutárního města Ostrava (10 členů)

Radu seniorů ustavil primátor města. Je seznamována se současně řešenou problematikou, má možnost předkládat dotazy, náměty a podněty k příslušným odborům a vedení města k řešení závažných otázek, zejména rozvoje města, bezpečnosti, bydlení, dopravy, sociální a zdravotní problematiky, kultury, školství, volného času, sportu a dalších oblastí společnosti.

Rada seniorů se schází podle potřeby. 

Členové rady:

Zápisy z jednání rady: 

Senior a klub seniorů roku

Anketu Senior roku vyhlašuje každoročně město Ostrava při příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který připadá na 31. října. Město touto anketou oceňuje osobnosti starší 65 let, které výjimečným způsobem přispěly ke zlepšení života nejen ve městě jejichž činnost je velmi inspirující. Nominovaní jsou vzorem pro ostatní a věnují se široké škále lidských činností, společným jmenovatelem je jim přínos, a často i pomoc, ostatním ve svém městě. Od roku 2015 Ostrava oceňuje také organizace či sdružení, která přispívají k aktivizaci seniorů.

Nominovanými může být osoba starší 65 let s místem bydliště na území města Ostravy, u spolků a sdružení pak každé se sídlem rovněž na území města Ostravy. Nominace může podat kdokoli písemně na předepsaném formuláři. Písemnou nominaci lze podat osobně na podatelně Magistrátu města Ostravy, případně zaslat poštou na adresu Magistrát města Ostravy, Prokešovo námětí 8, 729 30 Moravská Ostrava. Elektronicky je možné tuto nominaci zaslat na adresu: posta@ostrava.cz.

Pravidla podávání nominací jsou blíže specifikována v Pravidlech pro udělování cen ankety Senior a Klub seniorů roku. O udělení titulu Senior a Klub seniorů roku rozhoduje nezávislá porota složená z náměstka primátora města Ostravy, který zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti na úseku sociálních věcí a volného času, zástupce odboru kanceláře primátora, zástupců Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a jednoho zástupce nominovaného Radou seniorů – poradního sboru primátora města Ostravy.