VÝZVA NA ÚČELOVÉ DOTACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ 2024

Dne 20.09.2023 vyhlásilo statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města č. 0433/ZM2226/10 výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků na rok 2024 v oblasti zdravotnictví s termínem pro podávání žádostí od 23.10.2023 do 03.11.2023.

Informace pro žadatele

Dne 05.10.2023 se uskutečnil seminář pro žadatele k dotačnímu řízení pro rok 2024 a pro příjemce dotací v roce 2023. Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde:

Podmínky

Do výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti zdravotnictví se mohou přihlásit právnické i fyzické osoby splňující ustanovení vedené v těchto Podmínkách, s výjimkou příspěvkových organizací statutárního města Ostravy, městských obvodů a jimi zřízených příspěvkových organizací
a příspěvkových organizací jiných obcí a krajů.

Výběrové řízení je zaměřeno na podporu projektů osvětových, výchovně vzdělávacích a rekondičních činností směřujících ke zlepšování zdraví obyvatel města Ostravy a širšího správního obvodu, k podpoře hospicových služeb a k realizaci odborných zdravotnických činností,  které nelze financovat ze systému veřejného zdravotního pojištění nebo z jiných zdrojů.

Žadatel musí splňovat Podmínky příslušené dotační oblasti, popř. vyhlášeného Programu a být v souladu s aktuálními potřebami statutárního města Ostravy a s 6. Komunitním plánem sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2023-2026 či, schváleného usnesením zastupitelstva města č. 2238/ZM/1822/36 dne 14.09.2022. 

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 23.10.2023 00:00

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 03.11.2023 23:59

Postup podání žádosti

Do výběrového řízení se žadatel přihlašuje prostřednictvím elektronického formuláře aplikace EvAgend včetně povinných příloh. Podrobný postup přihlášení je uveden v Podmínkách jednotlivých dotačních oblastí. 

Upozornění: 

Pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler, který si můžete stáhnout ZDE. Jednoduchý návod ke stažení programu a práci s formulářem najdete ZDE

 

V případě, že v průběhu výběrového řízení nastanou změny v osobě zatupující organizaci, v sídle organizace, v čísle bankovního účtu, v plátcovství DPH či změny v obsahové části projektu (změna místa realizace, termínu realizace aj.), je nezbytné doložit tyto změny nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

Kontaktní informace

Obsahová část, projektové záležitosti:

Specialista dotačních programů a podpor

Elen Cáhlíková, DiS.
E-mail
Telefon 599 443 867

Ekonomická podpora: 

ekonom - kontrolor Bc. Michaela Hudečková, DiS.
E-mail
Telefon 599 443 856

 

Technická podpora:

E-mail
Telefon 599 445 555

Přílohy - formuláře ke stažení

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024

Podmínky pro oblast zdravotnictví pro rok 2024     

Žádost prostřednictvím elektronického formuláře aplikace EvAgend     

Povinné přílohy - Personální obsazení, Zdroje, Ukazatele, Účastníci pobytu se ZP

Čestné prohlášení k podpoře de minimis (Základní informace o podpoře de minimis jsou ke stažení ZDE).             

Manuál pro vykazování ukazatelů 2023-2026

6. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2023-2026

                                                                                                                           

Výsledky

Dotace budou projednávány zastupitelstvem města v lednu 2024. Výsledky výběrového řízení jsou dostupné k zobrazení ZDE

Informace pro příjemce

Po schválení návrhu dotací Zastupitelstvem města Ostravy je s příjemcem uzavřena Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace. V průběhu realizace projektu má příjemce povinnost sledovat poskytovatelem stanovené ukazatele.

 V případě jakýchkoli změn v poskytování  související aktivity je příjemce povinen oznámit tyto změny na formuláři Hlášení změn (viz níže). Po oznámení níže uvedených změn je nezbytná akceptace změny ze strany Statutárního města Ostravy. Formulář použijte v těchto případech:  

 Změna v osobě zastupující organizace - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o volbě, jmenování, plné moci apod. (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

  • Změna sídla organizace - v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem sídla, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
  • Změna čísla bankovního účtu - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
  • Změna v plátcovství DPH - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o registraci plátce DHP (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
  • Změny tykající se obsahové části projektu - (např. změna místa realizace, změna termínu realizace pobytu, změna počtu účastníků akce apod.) - v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem místa realizace služby/aktivity, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy vč. dodatků (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo; u pobytových akcí je nezbytné změnu ohlásit vždy před termínem samotného pobytu. 

Pokud si nejste v konkrétním případě jisti oznamovací povinností, kontaktujte nás. 

 Příjemce předkládá formulář Závěrečná zpráva o realizaci projektu v elektronické podobě datovou zprávou s termínem odeslání zprávy do konce měsíce následujícího po uplynutí monitorovaného období. Závěrečné vyúčtování dotace (finančního vypořádání) dokládá příjemce v tištěné podobě. Při vyúčtování projektu postupujte dle Pokynů k vyúčtování účelové dotace (viz níže).

 Dokumenty ke stažení

Formulář hlášení změn

Pokyny k vyúčtování dotace za rok 2023

Formulář č. 1. - Závěrečná zpráva o realizace projektu (za rok 2023)

Formulář č. 2. - Vyúčtování účelové dotace z rozpočtu SMO v oblasti Zdravotnictví (za rok 2023)

Formulář č. 3. - Oznámení o vrácení peněžních prostředků na účet poskytovatele dotace

Manuál pro vykazování ukazatelů 2023-2026 

Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024

Podmínky pro oblast Zdravotnictví pro rok 2024

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 - pro vyúčtování dotace za rok 2023

Podmínky pro oblast Zdravotnictví pro rok 2023 - vyúčtování dotace za rok 2023