VÝZVA NA ÚČELOVÉ DOTACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ 2022

Dne 15.9.2021 vyhlásilo statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků na rok 2022 v oblasti zdravotnictví s termínem pro podávání žádostí od 18.10.2021 do 27.10.2021.

Informace pro žadatele

Do výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti zdravotnictví se mohou přihlásit právnické i fyzické osoby s výjimkou příspěvkových organizací statutárního města Ostravy, městských obvodů a jimi zřízených příspěvkových organizací a příspěvkových organizací jiných obcí a krajů.

Výběrové řízení je zaměřeno na podporu projektů osvětových, výchovně vzdělávacích
a rekondičních činností směřujících ke zlepšování zdraví obyvatel města Ostravy a širšího
správního obvodu, k podpoře hospicových služeb a k realizaci odborných zdravotnických
činností, které nelze financovat ze systému veřejného zdravotního pojištění nebo z jiných
zdrojů.

Podmínky

Statutární město Ostrava poskytuje ze svého rozpočtu formou výběrového řízení peněžní prostředky na podporu projektů, které jsou v souladu s vyhlášeným Programem na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 a Podmínkami pro jednotlivé dotační oblasti (dále jen Program a Podmínky).

Žádost musí splňovat Podmínky příslušné dotační oblasti, popř. vyhlášeného Programu a být v souladu s 5. Komunitním plánem sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022 či aktuálními potřebami statutárního města Ostravy. V opačném případě nebude žádost posuzována.

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 18.10.2021 00:00

Lhůty pro podání žádosti - Do

Středa 27.10.2021 23:59

Postup podání žádosti

Do výběrového řízení se žadatel přihlašuje prostřednictvím elektronického formuláře
aplikace EvAgend včetně povinných příloh dostupných níže na této stránce v sekci "Přílohy - formuláře ke stažení".

Kontaktní informace

Specialista dotačních programů a podpor

Mgr. Michaela Czeizelová

 E-mail

 

 Telefon

 599 443 867

Technická podpora:

E-mail                             helpdesk.dotace@ostrava.cz
Telefon                           599 445 555

Přílohy - formuláře ke stažení

nezbytné pro přihlášení do výběrového řízení:  

Upozornění:

Pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler, který si můžete stáhnout ZDE. Jednoduchý návod ke stažení programu a práci s formulářem najdete ZDE

Výsledky

Výsledky výběrového řízení  k zobrazení ZDE.

Informace pro příjemce

Po schválení návrhu dotací Zastupitelstvem města Ostravy je s příjemcem uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace (dále jen smlouva). V průběhu realizace projektu má příjemce povinnost sledovat poskytovatelem stanovené ukazatele a oznámit změny v poskytování sociální služby/související aktivity na formuláři Hlášení změn (viz. níže). 

Příjemce předkládá Pololetní (individuální, uvedeno ve smlouvě) a Závěrečnou zprávu o realizaci projektu a to v tištěné formě s termínem doručení do konce měsíce následujícího po uplynutí monitorovaného období. Při vyúčtování projektu postupujte dle Pokynů k vyúčtování účelové dotace. 

Kontaktní osoby

administrativa Mgr. Michaela Czeizelová 599 443 867
vyúčtování Bc. Michaela Hudečková, DiS. 599 443 856

 

Dokumenty ke stažení

Pokyny k vyúčtování účelové dotace (za rok 2022) - (za rok 2021)

  • Formulář č. 1 (Závěrečná zpráva o realizaci projektu)
  • Formulář č. 2 (Vyúčtování účelové dotace z rozpočtu SMO v oblasti zdravotnictví)
  • Formulář č. 3 (Oznámení o vrácení nevyčerpaných peněžních prostředků na účet poskytovatele dotace)

Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Manuál pro vykazování ukazatelů 

Dokumenty pro rok 2021 - Program Podmínky dotační oblasti.

 

Hlášení změn v poskytování sociální služby/související aktivity

Tento formulář slouží k hlášení změn v průběhu realizace projektu (ke stažení ZDE):

Změna v osobě zastupující organizaci – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o volbě, jmenování, plné moci apod. (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna sídla organizace – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem sídla, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna čísla bankovního účtu - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna v plátcovství DPH - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o registraci plátce DPH (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změny týkající se obsahové části projektu (např. změna místa realizace, změna termínu realizace pobytu, změna počtu účastníků akce apod.) – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem místa realizace služby/aktivity, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy vč. dodatků (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo; u pobytových akcí je nezbytné změnu oznámit vždy před termínem samotného pobytu).

Personální změny – do formuláře popište, o jakou změnu se jedná a doložte aktuální personální zajištění projektu vč. úvazku a data zahájení popř. ukončení pracovního poměru (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 30 dnů od data uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti).