VÝZVA NA ÚČELOVÉ DOTACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ 2023

Dne 14.9.2022 vyhlásilo statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků na rok 2023 v oblasti zdravotnictví s termínem pro podávání žádostí od 17.10.2022 do 27.10.2022.

Informace pro žadatele

Do výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti zdravotnictví se mohou přihlásit právnické i fyzické osoby s výjimkou příspěvkových organizací statutárního města Ostravy, městských obvodů a jimi zřízených příspěvkových organizací a příspěvkových organizací jiných obcí a krajů.

Výběrové řízení je zaměřeno na podporu projektů osvětových, výchovně vzdělávacích
a rekondičních činností směřujících ke zlepšování zdraví obyvatel města Ostravy a širšího
správního obvodu, k podpoře hospicových služeb a k realizaci odborných zdravotnických
činností, které nelze financovat ze systému veřejného zdravotního pojištění nebo z jiných
zdrojů. Potřebnost sociálních služeb a souvisejících aktivit je vyjádřena v 6. Komunitním plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2023–2026, schváleném zastupitelstvem města usnesením č. 2238/ZM1822/36 dne 14.09.2022.


Dne 11.10.2022 se uskutečnil seminář pro žadatele k dotačnímu řízení pro rok 2023 a pro příjemce dotací v roce 2022. Prezentace ze semináře je možné si spustit zde:

Podmínky

Statutární město Ostrava poskytuje ze svého rozpočtu formou výběrového řízení peněžní prostředky na podporu projektů, které jsou v souladu s vyhlášeným Programem na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 a Podmínkami pro jednotlivé dotační oblasti (dále jen Program a Podmínky).

Žádost musí splňovat Podmínky příslušné dotační oblasti, popř. vyhlášeného Programu a být v souladu s  6. Komunitním plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2023–2026 či aktuálními potřebami statutárního města Ostravy. V opačném případě nebude žádost posuzována.

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 17.10.2022 00:00

Lhůty pro podání žádosti - Do

Čtvrtek 27.10.2022 23:59

Postup podání žádosti

Do výběrového řízení se žadatel přihlašuje prostřednictvím elektronického formuláře
aplikace EvAgend včetně povinných příloh dostupných níže na této stránce v sekci "Přílohy - formuláře ke stažení".

Kontaktní informace

Specialista dotačních programů a podpor

Elen Cáhlíková, DiS.

E-mail

 

Telefon

 599 443 867

 

Technická podpora:

E-mail                             helpdesk.dotace@ostrava.cz
Telefon                           599 445 555

 

Ekonomická podpora: 

 

ekonom - kontrolor                

 

 

 

Bc. Michaela Hudečková, DiS.

E-mail
Telefon 599 443 856

Přílohy - formuláře ke stažení

nezbytné pro přihlášení do výběrového řízení:  

Upozornění:

Pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler, který si můžete stáhnout ZDE. Jednoduchý návod ke stažení programu a práci s formulářem najdete ZDE

Výsledky

Výsledky výběrového řízení  k zobrazení ZDE.

Informace pro příjemce

Po schválení návrhu dotací Zastupitelstvem města Ostravy je s příjemcem uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace (dále jen smlouva). V průběhu realizace projektu má příjemce povinnost sledovat poskytovatelem stanovené ukazatele a oznámit změny v poskytování sociální služby/související aktivity na formuláři Hlášení změn (viz. níže). 

Příjemce předkládá formulář Závěrečná zpráva o realizaci projektu v elektronické podobě datovou zprávou s termínem odeslání zprávy do konce měsíce následujícího po uplynutí monitorovaného období. Závěrečné vyúčtování dotace (finanční vypořádání) dokládá příjemce v tištěné podobě. Při vyúčtování projektu postupujte dle Pokynů k vyúčtování účelové dotace.  

Kontaktní osoby

administrativa Elen Cáhlíková, DiS. 599 443 867
vyúčtování Bc. Michaela Hudečková, DiS. 599 443 856

 

Dokumenty ke stažení

Pokyny k vyúčtování účelové dotace (za rok 2022) (za rok 2023)

Hlášení změn v poskytování sociální služby/související aktivity

Tento formulář slouží k hlášení změn v průběhu realizace projektu (ke stažení ZDE):

Změna v osobě zastupující organizaci – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o volbě, jmenování, plné moci apod. (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna sídla organizace – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem sídla, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna čísla bankovního účtu - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna v plátcovství DPH - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o registraci plátce DPH (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změny týkající se obsahové části projektu (např. změna místa realizace, změna termínu realizace pobytu, změna počtu účastníků akce apod.) – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem místa realizace služby/aktivity, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy vč. dodatků (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo; u pobytových akcí je nezbytné změnu oznámit vždy před termínem samotného pobytu).

Personální změny – do formuláře popište, o jakou změnu se jedná a doložte aktuální personální zajištění projektu vč. úvazku a data zahájení popř. ukončení pracovního poměru (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 30 dnů od data uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti).