VÝZVA NA ÚČELOVÉ DOTACE V OBLASTI PODPORA OSOB S HANDICAPEM 2024

Dne 20.9.2023 vyhlásilo statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města č.0433/ZM2226/10 výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků na rok 2024 v oblasti podpory osob s handicapem s termínem pro podávání žádostí od 23.10.2023 do 3.11.2023.

Informace pro žadatele

Dne 03.10.2023 se uskutečnil seminář pro žadatele k dotačnímu řízení pro rok 2024 k tématu podpory C - Zaměstnávání lidí s handicapem a pro příjemce dotací v roce 2023. Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde:

Dne 05.10.2023 se uskutečnil seminář pro žadatele k dotačnímu řízení pro rok 2024 k tématům podpory A, B a D a pro příjemce dotací v roce 2023. Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde:

Podmínky

Do výběrového řízení se mohou hlásit  právnické i fyzické osoby splňující ustanovení uvedená v  Podmínkách VŘ s výjimkou příspěvkových organizací statutárního města Ostravy, městských obvodů a jimi zřízených příspěvkových organizací a příspěvkových organizací jiných obcí a krajů.

Výběrové řízení je zaměřeno na vytváření podmínek a vyrovnávání  příležitosti včetně podpory  účelných aktivit pro osoby s handicapem. Pro účely těchto Podmínek se občanem se zdravotním postižením  rozumí osoba se zdravotním znevýhodněním a osoba s postižením tělesným, mentálním, duševním , smyslovým nebo kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.  

Statutární město Ostrava poskytuje ze svého rozpočtu formou výběrového řízení peněžní prostředky na podporu projektů, které jsou v souladu s vyhlášeným Programem na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024 a Podmínkami pro jednotlivé dotační oblasti (dále jen Program a Podmínky).   

Žádost musí splňovat Podmínky příslušné dotační oblasti, popř. vyhlášeného Programu a být v souladu s potřebami občanů města Ostravy a širšího správního obvodu, s prioritami a opatřeními 6. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2023-2026,  schváleného usnesením zastupitelstva města č. 2238/ZM1822/36 dne 14.9.2022.   

 

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 23.10.2023 00:00

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 03.11.2023 23:59

Postup podání žádosti

Do výběrového řízení se žadatel přihlašuje prostřednictvím elektronického formuláře aplikace EvAgend včetně povinných příloh, v případě, že se žadatel hlásí do tématu podpory A), B) a D). 

Upozornění:

Pro práci s tímto formulářem je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler, který si můžete stáhnout ZDE. Jednoduchý návod ke stažení programu a práci s formulářem najdete ZDE. 

 

V případě, že se žadatel hlásí do tématu podpory C) podává žádost prostřednictvím  informačního systému PorteX. Pokud  se účastní výběrového řízeni poprvé, je nutné před podáním žádosti kontaktovat technickou podporu magistrátu , která žadateli zřídí přístup do systému. Po zpracování žádosti je vygenerován formulář aplikace EvAgend.

V případě, že v průběhu výběrového řízení nastanou změny  v osobě zastupující organizaci, v sídle organizace, v čísle bankovního účtu, v plátcovství DPH nebo změny v obsahové části projektu /změna místa realizace, termínu realizace aj.), je nezbytné doložit tyto změny nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.  


Kontaktní informace

 

Obsahová část, projektové žádosti 

Specialista dotačních programů a podpor Bc. Pavlína Neuwirthová
E-mail
Telefon 599 443 819

Ekonomická část, vyúčtování

Ekonom Ing. Ludmila Hulvová
E-mail
Telefon 599 443 837

Technická podpora

E-mail
Telefon 599 445 555

Výsledky

Dotace budou projednávány zastupitelstvem města v lednu 2024. Výsledky výběrového řízení jsou dostupné k zobrazení ZDE.

Informace pro příjemce

Po schválení návrhu dotací Zastupitelstvem města Ostravy je s příjemcem  uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace. V průběhu realizace projektu má příjemce povinnost sledovat poskytovatelem stanovené ukazatele.

 

V případě jakýchkoli změn v poskytování sociální služby nebo související aktivity je příjemce povinen  oznámit tyto změny na formuláři Hlášení změn (viz níže). Po oznámení níže uvedených změn je nezbytná akceptace změny ze strany Statutárního města Ostravy. Formulář použijte v těchto případech: 

 

  • Změna v osobě zastupující organizaci – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o volbě, jmenování, plné moci apod. (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
  • Změna sídla organizace – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem sídla, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo). 
  • Změna čísla bankovního účtu – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
  • Změna v plátcovství DPH – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o registraci plátce DPH (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
  • Změny týkající se obsahové části projektu (např. změna místa realizace, změna termínu realizace pobytu, změna počtu účastníků akce apod.) - v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem místa realizace služby/aktivity, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy vč. dodatků (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo; u pobytových akcí je nezbytné změnu ohlásit vždy před termínem samotného pobytu). 

         Pokud si nejste v konkrétním případě jisti oznamovací povinností, kontaktujte nás.


Příjemce předkládá formulář Závěrečná zpráva o realizaci projektu v elektronické podobě datovou zprávou s termínem odeslání zprávy do konce měsíce následujícího pro uplynutí monitorovaného období. 

Závěrečné vyúčtování dotace (finanční vypořádání) dokládá příjemce v tištěné podobě. Při vyúčtování projektu postupuje dle Pokynů k vyúčtování účelové dotace (viz níže).


Dokumenty ke stažení

Formulář hlášení změn

Pokyny k vyúčtování účelové dotace za rok 2023 - téma podpory A, B a D

Pokyny k vyúčtování účelové dotace za rok 2023 - téma podpory C

Manuál pro vykazování ukazatelů 2023-2026

Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023-

pro vyúčtování dotace za rok 2023

Podmínky pro oblast podpory osob s handicapem pro rok 2023 - pro vyúčtování dotace za rok 2023

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024

Podmínky pro oblast podpory osob s handicapem pro rok 2024